Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników „Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie ".

Uroczystość odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

Po uroczystości wręczenia nagród odbędzie się dyskusja z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” i będzie otwarta od 30 listopada do 13 grudnia 2017 r.

Od 14 grudnia do 29 grudnia 2017 r. prace konkursowe będą wywieszone w Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie.

 


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany Zastępcy Sekretarza konkursu. Treść modyfikacji została umieszczona w zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu" oraz poniżej:

Zmiana nr 1 z dnia 02.11.2017 r. Regulaminu „KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE":

1. Zamawiający na podstawie Rozdziału III pkt II ppkt 2 Regulaminu Konkursu dokonuje następującej modyfikacji:

1) W Rozdziale III pkt III ppkt 5. 2) o treści:

„p. Magdaleną Andruszkiewicz – Zastępcą Sekretarza Konkursu

tel. 91 434 11 21”

zastępuje się następującą treścią: 

„p. Anną Fabiś – Zastępcą Sekretarza Konkursu

tel. 91 434 11 21”

2) W Rozdziale X pkt V ppkt 2 o treści:

„Zastępcą sekretarza konkursu jest p. Magdalena Andruszkiewicz – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

zastępuje się następującą treścią: 

„Zastępcą sekretarza konkursu jest p. Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”.

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu pozostają niezmienione.

 

 


2017/S 119-240627

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pok. 271A
Tel.: +48 914245054
E-mail: konkurs.wp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245586
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

II.1.2)Główny kod CPV

71400000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publ. i zabudowy śródmiejskiego odcinka Al. Woj. Polskiego w Szczecinie.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, w tym w odniesieniu do elementów komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej – maks. 40 pkt

2. Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu do spędzania czasu na Alei oraz budowy więzi społecznych – maks. 20 pkt

3. Walory estetyczne w tym. w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej architektury oraz innych elementów m.in. koncepcji kolorystyki elewacji oraz informacji wizualnej – maks. 10 pkt

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych – maks 10 pkt

5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania – maks. 10 pkt

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – maks. 10 pkt.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/07/2017

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

1) I Nagroda – 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto)

2) II Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto)

3) trzy wyróżnienia po 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3) Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

1) arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Przewodniczący

2) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, UM Szczecin - Z-ca Przewodniczącego

3) arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzi Referent

4) arch. Elżbieta Głowacka – Z-ca Dyr. Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, UM Szczecin

5) arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

6) arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, które złożą w odpowiednim terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie.

II. Wymagania uczestnictwa w konkursie:

1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

a) art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz

b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uwaga:

Uczestnik, który otrzyma w konkursie I Nagrodę, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych.

Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/06/2017


Załączniki:

model 3D [ZIP]


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 01.08.2017 r.

Szanowni Państwo, 

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

Lp.

Nazwa uczestnika

Adres

1.

K&L ART DESIGN AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ KRYCHOWSKI

GDAŃSK

2.

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ ZIĘTEK

GDYNIA

3.

FBA RYSZARD BURBICKI

SZCZECIN

4.

ARCH. ZDZISŁAW STANISZEWSKI

SZCZECIN

5.

ARCHAID PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK SZEWCZYK

KOSZALIN

6.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA A-PLUS SŁAWOMIR ZIENTARSKI, PRZEMYSŁAW CHMIELARSKI, GABRIELA CHECHŁACZ

WARSZAWA

7.

MICHAŁ PASTERNICKI, LECH GRABSKI

ŁÓDŹ

8.

IZABELA SYKTA IDEES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

KRAKÓW

9.

SEPAGROUP - SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI

WROCŁAW

10.

JAKUB GOŁĘBIEWSKI, WIKTOR KUCHNIAK, MICHAŁ JAROSZEWICZ

SZCZECIN

11.

PRZEMYSŁAW BORKOWICZ ARCHITEKT

POZNAŃ

12.

KONSORCJUM: MELLON ARCHITEKCI MIŁOSZ RACZYŃSKI, NAAN ARCHITEKCI MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK

SZCZECIN

13.

MXL4 SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

SZCZECIN

14.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI "FRONTON" SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

15.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KONARZEWSKI MAREK KONARZEWSKI

WROCŁAW

16.

HELENA KUŁAK

SKWIERZYNA

17.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY AMD

JAWORZNO

18.

INARKO SP. Z O.O.

GLIWICE

19.

NATALIA SZYNDLER, ŁUCJA STAROŚCIAK, BARTOSZ GOLCZYK, MILENA KIERNOWICZ, WOJCIECH PAWŁOWSKI

SZCZECIN

20.

DEDECO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

SZCZECIN

21.

PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK

GLIWICE

22.

ARCHITEKCI PL JERZY HNAT

GLIWICE

23.

JOANNA JASKUŁOWSKA

ŁÓDŹ

24.

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ

SZCZECIN

25.

DORADZTWO FINANSOWO-PROJEKTOWE RENATA JACKOWIAK

SZCZECIN

26.

STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O.

SZCZECIN

27.

ALEKSANDRA ŻÓŁTOWSKA, KLAUDIA BABSKA, GRZEGORZ FERBER, PIOTR ZANIEWSKI

SZCZECIN


Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich

Członkowie Sądu konkursowego:

arch. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich

arch. Elżbieta Głowacka – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin

arch.  Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich

dokonał oceny 5 prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

 

I NAGRODA – 35 000,00 zł brutto oraz zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie przestrzeni publicznych Alei Wojska Polskiego

praca nr 5 (numer nadany przez uczestnika: 840502)

Liczba uzyskanych punktów: 97 pkt

Autor pracy: ARCHAID PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK SZEWCZYK KOSZALIN

 

II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto

praca nr 4 (numer nadany przez uczestnika: 572022)

Liczba uzyskanych punktów: 86 pkt

Autor pracy: DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ SZCZECIN

 

WYRÓŻNIENIA (każde po 5 000,00 zł brutto):

 

WYRÓŻNIENIE 1

– praca nr 1 (numer nadany przez uczestnika: 262626)

Liczba uzyskanych punktów: 66 pkt

Autor Pracy: INARKO SP. Z O.O. GLIWICE

 

WYRÓŻNIENIE 2

– praca nr 2 (numer nadany przez uczestnika: 182801)

Liczba uzyskanych punktów: 64 pkt

Autor Pracy: JAKUB GOŁĘBIEWSKI SZCZECIN, WIKTOR KUCHNIAK WIDUCHOWA, MICHAŁ JAROSZEWICZ SZCZECIN

 

WYRÓŻNIENIE 3

– praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 271013)

Liczba uzyskanych punktów: 28 pkt

Autor Pracy: PIOTR ZANIEWSKI SZCZECIN, GRZEGORZ FERBER SZCZECIN, KLAUDIA BABSKA SZCZECIN, ALEKSANDRA ŻÓŁTOWSKA POLICE


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/06/26
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/12/01, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2021/05/26 14:05:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2021/05/26 14:05:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/12/01 10:52:52 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/11/24 12:25:41 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/11/03 09:52:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/08/01 11:40:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/08/01 11:23:05 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/01 10:28:19 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/01 09:45:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/06/26 14:23:31 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/26 14:14:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/26 14:01:06 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/26 14:00:30 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/26 13:57:49 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/26 13:55:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/06/16 09:09:53 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/12 10:42:20 nowa pozycja