Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIEOGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE


Numer ogłoszenia: 339750 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203722 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC (AMFITEATRU) PRZY UL. FAŁATA 2 W SZCZECINIE W ZAKRESIE BUDOWY NOWEGO ZADASZENIA, PRZEBUDOWY WIDOWNI I SCENY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z UWZGLĘDNIENIEM ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH PARKU IM. JANA KASPROWICZA.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 52

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: I.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Flanagan Lawrence, 66 Porchester Road, Londyn W2 6ET, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 28000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: II.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 17000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: III.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Orłowski i Szymański Architekci Sp. J., ul. Radogoska 9b, 71-607 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: WYRÓŻNIENIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Wunsch Projekt, ul. Królewicza Kazimierza 2H/11, 71-550 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 5500,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: WYRÓŻNIENIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • Bielenis Architektura Sp. z o.o. i S.LAB Architektura Tomasz Sachanowicz, ul. Włodkowica 3/4, 71-175 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

Wartość wydanej(wypłaconej)nagrody (bez VAT): 5500,00 PLN.

 

Prace złożone w konkursie.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE


Numer ogłoszenia: 203722 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY TEATRU LETNIEGO IM. HELENY MAJDANIEC (AMFITEATRU) PRZY UL. FAŁATA 2 W SZCZECINIE W ZAKRESIE BUDOWY NOWEGO ZADASZENIA, PRZEBUDOWY WIDOWNI I SCENY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z UWZGLĘDNIENIEM ZACHOWANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH PARKU IM. JANA KASPROWICZA.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: UCZESTNIKIEM KONKURSU MOŻE BYĆ OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ZWANA RÓWNIEŻ UCZESTNIKIEM KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE, BĄDŹ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE, ZWANE RÓWNIEŻ UCZESTNIKAMI KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCYMI UDZIAŁ W KONKURSIE. W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PODMIOTY, KTÓRE POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, DYSPONUJĄ POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA TEGO ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONE PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW UCZESTNICY KONKURSU SKŁADAJĄ W RAMACH WNIOSKU OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU), ŻE PRZYNAJMNIEJ 1 OSOBA W ZESPOLE PROJEKTOWYM POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE ARCHITEKTONICZNE I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLSKI ORAZ CZŁONKOSTWO W IZBIE ARCHITEKTÓW RP. Z UDZIAŁU W KONKURSIE WYKLUCZA SIĘ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZACJI KONKURSU I OPRACOWANIU REGULAMINU, CZŁONKÓW SĄDU KONKURSOWEGO, EKSPERTÓW ORAZ UCZESTNIKÓW, KTÓRZY PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 17 USTAWY PZP. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK ORAZ TYLKO JEDNĄ PRACĘ KONKURSOWĄ. UCZESTNIK, KTÓRY ZŁOŻY WIĘCEJ NIŻ JEDEN WNIOSEK LUB PRACĘ ZOSTANIE WYKLUCZONY Z KONKURSU, A WSZYSTKIE PRACE KONKURSOWE SPORZĄDZONE Z JEGO UDZIAŁEM ZOSTANĄ ODRZUCONE. ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU I PRACY KONKURSOWEJ UWAŻA SIĘ RÓWNIEŻ DOKONANIE TAKIEJ CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM UCZESTNIKIEM. KRAJOWI UCZESTNICY, MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) NA TERYTORIUM POLSKI WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ: PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU JEGO WARUNKAMI W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ (ZAŁĄCZNIK NR 5A), DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA KOPIĘ UPRAWNIEŃ ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW RP. ZAGRANICZNI UCZESTNICY KONKURSU MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) POZA TERYTORIUM RP WRAZ Z WNIOSKIEM SKŁADAJĄ PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZWIĄZANIU WARUNKAMI REGULAMINU KONKURSU, W TYM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ, DO KTÓREGO UCZESTNIK DOŁĄCZA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ RÓWNORZĘDNYCH DO OPISANYCH W REGULAMINIE KONKURSU, W KTÓRYM UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA POLSKIEGO. ZAŚWIADCZENIE UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ PO ZAPROSZENIU GO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO NEGOCJACJI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OPISANEGO W REGULAMINIE KONKURSU. UCZESTNICY WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE MAJĄ OBOWIĄZEK USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH REGULAMINEM. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA, UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRACY KONKURSOWEJ ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM. PEŁNOMOCNICTWO MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UCZESTNIKA. OSOBĄ UPRAWNIONĄ JEST: UCZESTNIK, JEŻELI JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBA UPOWAŻNIONA (OSOBY UPOWAŻNIONE), ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. WPISANIE OBIEKTU W ISTNIEJĄCY PARK, POSZANOWANIE WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH - 20
 • 2. JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH ZADASZENIA - 20
 • 3. FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH - 20
 • 4. SKUTECZNOŚĆ KONTROLI DOSTĘPU PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ - 20
 • 5. MOŻLIWOŚĆ ŁATWEJ ADAPTACJI SCENY I WIDOWNI DO ZMIENNYCH POTRZEB - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 11.12.2015, godzina 15:30.
 • Miejsce: www.szczecin.sarp.org.pl/teatrletni ; www.szczecin.pl/konkursy.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 25.08.2015, godzina 18:00.
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: DO I ETAPU KONKURSU: DO DNIA 13.10.2015 DO GODZ. 18.00; DO II ETAPU KONKURSU: DO DNIA 01.12.2015 DO GODZ. 18.00..
 • Miejsce: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIN, UL. MARIACKA 10, 70-546 SZCZECIN.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ: 1 NAGRODA: 28.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE PRACA PROJEKTOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZAKRES KONKURSU. 2 NAGRODA: 17.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 3 NAGRODA: 12.000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2 WYRÓŻNIENIA PO 5 500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). NAGRODY UWZGLĘDNIAJĄ ZWROT KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH W II ETAPIE KONKURSU W WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA II ETAPU. SĄD KONKURSOWY PRZYZNA NAGRODY UCZESTNIKOM, KTÓRZY UZYSKAJĄ NAJWYŻSZE OCENY ZA PRACE KONKURSOWE ZAPREZENTOWANE W II ETAPIE KONKURSU W OPARCIU O KRYTERIA OCENY, OKREŚLONE W REGULAMINIE. O RODZAJU I WYSOKOŚCI NAGRÓD DECYDUJE SĄD KONKURSOWY. SUMA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ PRAC II ETAPU WYNOSI 68 000 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZAMAWIAJĄCY GWARANTUJE WYPŁATĘ CAŁEJ PULI NAGRÓD. SĄD KONKURSOWY MOŻE W RAZIE POTRZEBY DOKONAĆ INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD (JEŚLI NA PRZYKŁAD W II ETAPIE BĘDZIE MNIEJ NIŻ PIĘĆ ZESPOŁÓW LUB JEŚLI NAGRODA NIE ZOSTANIE PRZYZNANA, ALBO BĘDĄ PRZYZNANE NAGRODY RÓWNORZĘDNE).

 

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ:

REGULAMIN

 

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

WWW.SZCZECIN.SARP.ORG.PL/TEATRLETNIData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/08/10
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2015/12/11, odpowiedzialny/a: Architekt Miasta, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2015/12/21 09:49:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2015/12/21 09:49:26 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:04:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:03:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/11 13:02:15 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:18:24 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:16:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/08/10 13:15:33 nowa pozycja