Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM


 Szanowni Państwo,

W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursu. 

 

numer nadany przez Uczestnika numer nadany przez Sekretarza nazwa Uczestnika adres miejsce w rankingu ilość uzyskanych punktów (max. 600)
848617 1 Maciej Wasilewski, Anna Janus, Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak Warszawa 8. 251
122381 2 ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk Koszalin 1. 580
680926 3 Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki Poznań 3. 398
236636 4 S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz Szczecin 11. 211
260491 5 STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak Szczecin 2. 469
257143 6 Marta Kościńska, Joanna Kata, Monika Gralak, Natalia Sowislo, Michalina Kaczmarek, Filip Czarniak Szczecin 16. 175
    080979 7 Katarzyna Pawluśkiewicz - Architekt Kraków 9. 245
    031016 8 Ryszard Puchacz, Daria Puchacz, Magdalena Szczepaniec Gryfino 7. 256
161386 9 Mariusz Tuszyński, Iga Czarniak, Polina Mikhailova, Aleksandra Raczak, Patrycja Żukowska Przecław 10. 236
191912 10 Iwona Zielińska, Paulina Bandura, Magdalena Filipiak, Grzegorz Kochanowski Żary 13. 194
366542 11 Krzysztof Kryzar, Marika Micyk, Iga Brózda Szczecin 12. 196
137197 12 Rafał Swalski, Natalia Szyndler, Milena Kiernowicz, Klaudia Lewandowska Szczecin 17. 174
678506 13 STUDIO PZ Paweł Zaremba Szczecin 6. 293
856089 14 IZOMORFIS - Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk Szczecin 18. 163
632017 15 Adriana Szubryt- Obrycka, Justyna Tchórowska, Kamila Sasim, Magdalena Różalska Szczecin 15. 177
181175 16 Magdalena Czałczyńska- Podolska, Marta Mincel, Michał Pietrusiewicz, Magdalena Rzeszotarska- Pałka, Adam M. Szymski Szczecin 14. 191
    091091 17 Biuro Projektowe MAXBERG - Architekt Karol Nieradka Szczecin 5. 308
223089 18 Konsorcjum: NAAN ARCHITEKCI Michał Kołodziejczyk i CH2 ARCHITEKCI s.c. Szczecin 4. 320

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.03.2017 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin w budynku Urzędu Miasta Szczecin odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie Konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom

Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

  1. p. Dariusz Herman - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Koszalin

Członkowie Sądu konkursowego:

  1. p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
  2. p. Jerzy Nowak - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
  3. p. Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin
  4. p. Anna Nawacka-Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Urząd Miasta Szczecin
  5. p. Marek Orłowski - Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

I NAGRODA– 30 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

praca nr 2 (numer nadany przezuczestnika: 122381)

Liczba uzyskanych punktów: 580 pkt

Autor pracy: ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK

75-900 Koszalin, ul. Letnia 2

 

II NAGRODA– 20 000,00 zł brutto

praca nr 5 (numer nadany przez uczestnika: 260491)

Liczba uzyskanych punktów: 469 pkt

Autor pracy: STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak

70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 2/3

 

III NAGRODA – 15 000,00 zł brutto

praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 680926)

Liczba uzyskanych punktów: 398 pkt

Autor pracy: Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki

                Poznań


 

Ogłoszenie nr 47867 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Szczecin: KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak.

Numer ogłoszenia: 354802 - 2016

W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających

nie

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin,państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:

Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOMII.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

 

II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:

Liczba uczestników18
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 18
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0


III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 17/03/2017
Konkurs został unieważniony
nie
Przyczyna unieważnienia konkursu:

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk,, ul. Letnia 2, Koszalin,75-900, zachodniopomorskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 30000 


Informacje dodatkowe:

I nagroda- 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

Studio Architektoniczne Sietnicki Arch. Marek Sietnicki, Paweł Potemkowski, Urszula Chomiak,, ul. Narutowicza 2/3, Szczecin,70-231, zachodniopomorskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 20000 


Informacje dodatkowe:

II nagroda- 20 000 zł brutto

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

Magdalena Baranowska, Aneta Mikołajczyk, Konrad Bałacki,, ul. Szamotulska 37A/15, Poznań,60-365, wielkopolskie

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 15000 


Informacje dodatkowe:

III nagroda- 15 000 zł brutto

 

 


 

Szanowni Państwo,   

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom.

Uroczystość odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Po uroczystości wręczenia nagród zapraszamy serdecznie na dyskusję z uczestnikami konkursu, sędziami konkursowymi i zaproszonymi gośćmi.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac konkursowych, która zostanie zorganizowana w holu przed Salą Sesyjną i będzie otwarta do 31 marca 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin.


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej z zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu"


 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

 

L.p.

NAZWA UCZESTNIKA

ADRES

1

IZABELA SYKTA IDEES ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

KRAKÓW

2

DEDECO. SP. Z O.O. "SZCZECIN" SP. K.

SZCZECIN

3

WIKTOR KŁYK ZIELONY DIZAJN, TOMASZ BĄK

SZCZECIN

4

PRACOWNIA PROJEKTOWA ATRIUM SP. Z O.O.

SZCZECIN

5

MICHAŁ KRAWCZYŃSKI, MACIEJ KRAWCZYŃSKI, ANNA JASTRZĄB, BŁAŻEJ KRAUS

ZAKOPANE

6

22ARCHITEKCI SP. Z O.O.

WARSZAWA

7

RAFAŁ MROCZKOWSKI ARCHITEKCI

POZNAŃ

8

EXELES SP. Z O.O.

CHORZÓW

9

PNIEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.

GDYNIA

10

GPP GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

KRAKÓW

11

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ

SZCZECIN

12

KONSORCJUM: NAAN ARCHITEKCI MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK I CH2 ARCHITEKCI S.C.

SZCZECIN

13

PAWEŁ KLIMEK, AMANDA BUJEWICZ, DOMINIKA JACKOWSKI

SZCZECIN

14

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GRUPA MGM" SŁAWOMIR ADRABIŃSKI

SZCZECIN

15

IWONA ZIELIŃSKA, PAULINA BANDURA, MAGDALENA FILIPIAK, GRZEGORZ KOCHANOWSKI

ŻARY

16

PAWEŁ KRAWCZYK, KRZYSZTOF GRABOWSKI

STARGARD

17

GREEN SUPPORT MACIEJ SZKLARSKI

SZCZECIN

18

MAGDAKENA CZAŁCZYŃSKA- PODOLSKA,MARTA MINCEL, MICHAŁ PIETRUSIEWICZ, MAGDALENA RZESZOTARSKA- PAŁKA, ADAM M. SZYMSKI

SZCZECIN

19

IZOMORFIS - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR FIUK

SZCZECIN

20

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDEA ANNA PŁATEK

SZCZECIN

21

MAGDALENA BARANOWSKA, ANETA MIKOŁAJCZYK, KONRAD BAŁACKI

POZNAŃ

22

ANDRZEJ DUDA, KAROLINA SEWERA, KAROLINA STACH

GLIWICE

23

FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.

CHORZÓW

24

SEPAGROUP - SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI

WROCŁAW

25

INFORM SYLWIA KŁACZYŃSKA, MARCIN WÓJCIK

SZCZECIN

26

MARTA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARTA PUKSZTA

SZCZECIN

27

MARTA KOŚCIŃSKA, JOANNA KATA, MONIKA GRALAK, NATALIA SOWISLO, MICHALINA KACZMAREK, FILIP CZARNIAK

SZCZECIN

28

PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI

POZNAŃ

29

STUDIO ARCHITEKTONICZNE SIETNICKI ARCH. MAREK SIETNICKI, PAWEŁ POTEMKOWSKI, URSZULA CHOMIAK

SZCZECIN

30

PSBA PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE

SZYDŁOWIEC

31

KRZYSZTOF KRYZAR, MARIKA MICYK, IGA BRÓZDA

SZCZECIN

32

S. LAB ARCHITEKTURA TOMASZ SACHANOWICZ

SZCZECIN

33

ASUMPT ARKADIUSZ CZARKOWSKI

SZCZECIN

34

BIRYŁO ARCHITEKCI

SZCZECIN

35

HERMAN - STUDIO PROJEKTOWE MARCIN HERMAN

SZCZECIN

36

ADRIANA SZUBRYT- OBRYCKA, JUSTYNA TCHÓROWSKA, KAMILA SASIM, MAGDALENA RÓŻALSKA

SZCZECIN

37

STUDIO PZ PAWEŁ ZAREMBA

SZCZECIN

38

MARIUSZ TUSZYŃSKI, IGA CZARNIAK, POLINA MIKHAILOVA, ALEKSANDRA RACZAK, PATRYCJA ŻUKOWSKA

PRZECŁAW

39

WUNSCH PROJEKT SŁAWOMIR WOJCIECH WUNSCH

SZCZECIN

40

RAFAŁ SWALSKI, NATALIA SZYNDLER, MILENA KIERNOWICZ, KLAUDIA LEWANDOWSKA

SZCZECIN

41

JAKUB HECIAK, MAGDALENA WOJNOWSKA- HECIAK, ANNA JANUS, MACIEJ WASILEWSKI

WARSZAWA

42

PRZEMYSŁAW KOWALSKI TAXUS

KRAKÓW

43

ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK

KOSZALIN

44

ICD PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA KRASOWSKA

SZCZECIN

45

MARIUSZ GRAMOWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA

POZNAŃ

46

BIURO PROJEKTOWE MAXBERG – ARCHITEKT KAROL NIERADKA

SZCZECIN

47

R3D3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA GRZEGORZ ZIĘTEK

GDYNIA

48

DARIA PUCHACZ, RYSZARD PUCHACZ, MAGDALENA SZCZEPANIEC

GRYFINO

49

KATARZYNA PAWLUŚKIEWICZ ARCHITEKT

RAKÓW

50

JAROSŁAW PIESIK

SZCZECIN

 

 


 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na weryfikację przez Zamawiającego złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie informujemy – zgodnie z Rozdziałem V pkt II ppkt 2) Regulaminu konkursu – o zmianie terminu zawiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Informacja o dopuszczeniu uczestników zostanie podana 22 grudnia 2016 r. na stronie konkursu.


Ogłoszenie nr 354802 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Szczecin: KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający: nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Miasto Szczecin,

Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000,

pl. Armii Krajowej  1, 70-456 Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie,

tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl. 

Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 
www.szczecin.pl/konkursy

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: 

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ
pod adres: 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. 271 A

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM

Numer referencyjny: 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział XIII Regulaminu) do wybranej przez Sąd konkursowy pracy - na zasadach określonych w Regulaminie.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: ­ art. 24 ust. 1 ustawy PZP; ­ oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wykluczeniu na tej podstawie podlega Uczestnik: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem uczestnika konkursu, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zmianami). b) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Dysponują przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 t.j.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA: Uczestnik, który otrzyma w konkursie I NAGRODĘ, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych. Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie 
Należy podać dla jakiego zawodu: 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązań, podporządkowana idei zaprojektowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom - 40

2. Wielofunkcyjność rozwiązań - 20

3. Walory estetyczne - 10

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych - 10

5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej późniejszego użytkowania - 10

6. Koszt realizacji inwestycji - 5

7. Koszt wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data: 14/12/2016, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
Język polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 

Nagrodami w konkursie są:

1. nagrody pieniężne: ­

I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), ­

II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), ­

III NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak 
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe:
1. Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: konkurs.aleja@um.szczecin.pl

2. Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

3. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z:

p. Magdaleną Andruszkiewicz – Sekretarzem Konkursu tel. 435 11 21 faks: 91 424 55 86

p. Tomaszem Jankowskim – Zastępcą Sekretarza Konkursu tel. 91 424 50 8491


Załączniki:

ZESTAW ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO KONKURSU


Modyfikacja SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/11/30
udostępnił: BAM, wytworzono: 2016/11/30, odpowiedzialny/a: BAM, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2021/05/26 15:05:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2021/05/26 15:05:18 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/05/26 14:59:00 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/05/26 14:58:16 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 14:40:35 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 14:26:57 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/21 13:34:35 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/03/09 12:02:31 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/02/21 14:26:59 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 12:36:57 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:43:27 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:40:42 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2016/12/22 08:40:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/12/22 07:40:12 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/12/12 10:34:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 10:00:17 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 09:59:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 09:55:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/30 08:28:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:46:29 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:45:14 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/11/29 14:44:21 nowa pozycja