Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2


Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
Numer ogłoszenia: 308118 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego , ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp20szczecin.neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1e ryby i produkty rybne, kod CPV 15220000-6 6) Dla części 1 f mrożonki, kod CPV 15332100-5.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e lub 1f do niniejszego siwz w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp20szczecin.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 13:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20, 70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2” wybrana została oferta:

  1. W części I (wyroby garmażeryjne): Produkcja Garmażerki „KiK” s.c., ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin – cena 9843,25  zł
  2. W części II (artykuły sypkie i nabiał): P.H.U.  „Bulnex” A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin – cena 17174,40 zł
  3. W części III (warzywa i owoce): „BALJO” Hurt – Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2, 72-010 Police - cena 10898,50 zł
  4. W części IV (mięso i wędliny): „Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin – cena 28689,50 zł
  5. W części V (ryby i produkty rybne): – P.H. „Margo” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin – cena 5483,80 zł
  6. W części VI (mrożonki): – „ABEL” Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice - cena 6175,95 zł

   Jako kryterium oceny ofert, zgodnie z ust. 1 rozdziału XI SIWZ, przyjęto cenę. Według tego kryterium oferty wyżej wymienione uzyskały 100 pkt.

  Równocześnie informuję, że:

  na ogłoszony przetarg nieograniczony o udzielenie w/w zamówienia wpłynęły następujące oferty:

  1. „BALJO” Hurt – Detal Marcin Banach ul. Szkolna 2, 72-010 Police
  • część III cena 10898,50 zł

          2.   Produkcja Garmażerki „KiK” s.c., ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin

  • część I  cena 9843,25 z

          3.   „Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

  • część IV cena 28689,50 zł

          4.    P.H.U. „Bulnex” A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin

  • część II cena 17174,40 zł,
  • część III cena 11049,50 zł

          5.   P.H. „Margo” sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

  • część II cena 18947,83 zł,
  • część V cena 5483,80 zł,
  • część VI cena 6257,75 zł

           6.  „SEMI” Przemysław Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

  • część II cena 17685,09 zł,
  • część V cena 5690 zł

           7.  „Byk” s.j. Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Wielecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin

  • część IV cena 32387,75 zł

          8.  P.H. „Lodimex” s.j. S. Witkowski, P.Witkowski, ul. Pomorska 112 A. 70-812 Szczecin

  • część VI cena 6557 zł

          9.  Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, ul. Świerszczowa 2, Szczecin 71-015

  • część II cena 17205,63 zł,
  • część V cena 6107 zł,
  • część VI cena 6762,20 zł

          10.  „ABEL” Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice

  • część V cena 6266,60 zł,
  • część VI 6175,95 zł

  Nie odrzucono żadnej oferty, Nie wykluczono żadnego z wykonawców,

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt  2 Prawa zamówień publicznych, umowa może być zawarta po upływie 10 dni, t.j. nie wcześniej niż 16.09.12 r.


  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

  Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2
  Numer ogłoszenia: 353004 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308118 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4821621, faks 91 4821621.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: 1) Dla części 1a produkty garmażeryjne, kod 15894300-4 2) Dla części 1b artykuły sypkie i nabiał, kod CPV 15800000-6, CPV 15500000-3 3) Dla części 1c warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1e ryby i produkty rybne, kod CPV 15220000-6 6) Dla części 1 f mrożonki, kod CPV 15332100-5..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1   

  Nazwa: produkty garmażeryjne

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Produkcja Garmażerki KiK, ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9619,14 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9843,25

  • Oferta z najniższą ceną: 9843,25 / Oferta z najwyższą ceną: 9843,25

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 2   

  Nazwa: artykuły sypkie i nabiał

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PH.U. Bulnex A. Bułatewicz, ul. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17464,22 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17174,40

  • Oferta z najniższą ceną: 17174,40 / Oferta z najwyższą ceną: 18947,83

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 3   

  Nazwa: Warzywa i owoce

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BALJO Hurt-Detal Marcin Banach, ul. Szkolna, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13270,20 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10898,50

  • Oferta z najniższą ceną: 10898,50 / Oferta z najwyższą ceną: 11049,50

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 4   

  Nazwa: Mięso i wędliny

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27349,48 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 28689,50

  • Oferta z najniższą ceną: 28689,50 / Oferta z najwyższą ceną: 32387,75

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 5   

  Nazwa: Ryby i przetwory rybne

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H MARGO sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6818,09 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5483,80

  • Oferta z najniższą ceną: 5483,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6266,60

  • Waluta: PLN.

  Część NR: 6   

  Nazwa: Mrożonki

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ABEL Sp. J. Wysota, ul. Górna 8, 98-277 Brąszkowice, kraj/woj. pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6062,34 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6175,95

  • Oferta z najniższą ceną: 6175,95 / Oferta z najwyższą ceną: 6762,20

  • Waluta: PLN.


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/08/21
  udostępnił: , wytworzono: 2012/08/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 14:11:20
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Tomasz Czerniawski 2014/03/12 14:11:20 modyfikacja wartości
  Grzegorz Matyjanowski 2012/09/18 12:35:39 modyfikacja wartości
  Grzegorz Matyjanowski 2012/09/05 11:42:27 modyfikacja wartości
  Grzegorz Matyjanowski 2012/08/21 13:05:39 nowa pozycja