Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Dostawę paliw płynnych
dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych w następującym asortymencie:
a) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
b) benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa (wg PN-EN 228:1999) CPV: 09132100-4
c) olej napędowy (wg PN-EN 590-1999) CPV: 09134100-8
d) gaz LPG (wg PN-EN 589:2004) CPV: 09133000-0
Dostarczane paliwa spełniać będą kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz z norm PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
część I – obsługa MZOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9
część II – obsługa OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

3. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem magnetycznych lub mikroprocesorowych kart paliwowych, umożliwiających rejestrację stanu licznika kilometrów tankowanego pojazdu.
Liczba kart – nie więcej niż 35 szt.

4. Miejscem odbioru paliw będą stacje wykonawcy.

5. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania.

6. Wykonawca zapewni (wytypowanym przedstawicielom zamawiającego) dostęp do elektronicznego zestawienia transakcji dokonanych w okresie rozliczeniowym przy pomocy kart flotowych. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa oraz ilość zatankowanych litrów, kwotę transakcji, a także stan licznika kilometrów.

7. W ramach realizacji:
a) I części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 36,7 tys. l w poniższym asortymencie:
• benzyna bezołowiowa 95 oktanowa 13,0 tys.
• benzyna bezołowiowa 98 i więcej oktanowa 12,0 tys.
• olej napędowy 10,0 tys.
• gaz LPG 1,7 tys.

b) II części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostaw paliw płynnych w ilości nie przekraczającej 3,5 tys. l w poniższym asortymencie:
• benzyna bezołowiowa 98 oktanowa 0,7 tys.
• olej napędowy 2,8 tys.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego (dotyczy obu części przedmiotu zamówienia).

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
10. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
W PRZYPADKU REALIZACJI I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę. Przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
W PRZYPADKU REALIZACJI II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 stację paliw (mogącą realizować karty bezgotówkowe), w promieniu nie większym niż 20 km od Mrzeżyna.
Ponadto Wykonawca powinien posiadać minimum 4 stacje na terenie każdego województwa i minimum 1 stację w każdym mieście wojewódzkim czynną całą dobę. Przedmiotowe stacje muszą realizować karty flotowe.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz stacji paliwowych realizujących bezgotówkowe transakcje przy użyciu kart flotowych, z poda-niem ich lokalizacji oraz godzin otwarcia.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

14 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału, złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.

15. Kryteria oceny ofert:
DLA I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 95 oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 17,7%
2 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 16,4%
3 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 13,6%
4 średnia cena 1 l gazu LPG obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 2,3%
5 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%
DLA II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 średnia cena 1 l benzyny 98 i więcej oktanowej obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 10%
2 średnia cena 1 l oleju napędowego obowiązująca w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia oferty 40%
3 wysokość rabatu od ceny 1 litra zakupionego paliwa 50%
Razem: 100%

16. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 24 listopada 2009 r. do godz. 10:00.
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
20. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.


Szczecin, dnia 16 listopada 2009 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 8 grudnia 2009 r.


O G Ł O S Z E N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Dla 1 części przedmiotu zamówienia p.n. obsługa MZOG z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9 – wybrano ofertę nr 1:

SHELL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A
02 – 366 Warszawa
Uzasadnienie:
W postępowaniu złożono jedną ofertę cenową.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ.

2) W części dotyczącej dostaw paliw płynnych do OWR Agawa z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5 postępowanie unieważniono.

Podstawa prawna unieważnienia
Art. 93 ust. 1 pkt ) oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty cenowej. 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 13 stycznia 2010 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.


Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej zamawiający zawarł – w dniu 21 grudnia 2009 r. – umowę z:

SHELL Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 a
02 – 366 Warszawa

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/11/16
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/11/16, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:02:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:02:21 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/01/18 07:53:57 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/12/08 09:33:10 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/16 14:10:29 nowa pozycja