Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie


Szkoła Podstawowa nr 35, im.Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na "Dostawę mięsa i produktów mięsnych" do stołówki szkolnej.

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 4 ppkt 1, ppkt 2 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  - zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin, sekretariat szkoły, przetarg nieograniczony, "oferta na DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH", oraz „nie otwierać przed godziną 08:00 dnia 19.12.2013r.” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
  - koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do sekretariatu szkoły - wskazanego w pkt 15 ppkt 1).

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Pobierz plik (Załącznik nr 1 do siwz.docx)Załącznik nr 1 - oferta cenowa
 3. Pobierz plik (załącznik 1a - formularz cenowy- -mieso.xlsx)Załącznik nr 1a - formularz cenowy
 4. Pobierz plik (Załącznik nr 2 do siwz.docx)Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Pobierz plik (Załącznik nr 3 do siwz.docx)Załącznik nr 3 - lista podmiotów
 6. Pobierz plik (Załącznik nr 4 do siwz.docx)Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków
 7. Załącznik nr 5 - wzór umowy


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

W dniu 27.12.2013 r. w sali narad Szkoły Podstawowej nr 35 odbyło się posiedzenie komisji, której celem było zakończenie badania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Komisja zakończyła badanie trzech ofert:

 1. „MADAR” Dariusz Wartal ul. Autostrada Poznańska  1; 71-001 Szczecin. - Oferta z ceną umowną brutto: 132.687,50 zł.
 2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” s.j  J.Patruś R. Rąbczyński; Ząbrowo 30; 78-120 Gościno - Oferta z ceną umowną brutto: 131.700,95 zł.
 3. „Byk” s.j  Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski ul. Welecka 38, Mierzyn , 72-006 Szczecin. - Oferta z ceną umowną brutto: 141.556,20 zł.

Przy kryterium 100% cena jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - Hurtowni Wielobranżowej „Rojan” s.j. J.Patruś R. Rąbczyński; Ząbrowo 30; 78-120 Gościno z ceną umowną brutto: 131.700,95 zł.

Na posiedzeniu komisji, przy wyborze najkorzystniejszej oferty obecni byli: mgr inż. Jolanta Polińska, mgr Grzegorz Olkowski, mgr Irena Bartczak, Dorota Kwasik, Krystyna Łabenda, Teresa Adamiak              


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/12/12
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, wytworzono: 2013/12/12, odpowiedzialny/a: Jolata Polińska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:59:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:59:24 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2014/01/04 10:39:16 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/13 11:27:49 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/13 11:27:27 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/12 21:52:48 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/12 21:46:00 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/12 21:45:36 modyfikacja wartości
Marek Żukowski 2013/12/12 21:41:03 nowa pozycja