Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Szczecin: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr48, przy ul Czorsztyńskiej 35


Szczecin: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr48, przy ul Czorsztyńskiej 35
Numer ogłoszenia: 252617 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 48 , ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 73303, faks 091 73303.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr48, przy ul Czorsztyńskiej 35.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie , przy ul Czorsztyńskiej 35 2. Zakres zamówienia obejmuje Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Dokumentacją Projektową w oparciu o Specyfikacje Techniczną wykonania i Odbioru Robót oraz materiały pomocnicze tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 48, przy ul. Czorsztyńskiej 35 w/g projektu Architektonicznej Pracowni Projektowej Zbigniewa Andruszkiewicza, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 65/2, 71-132 Szczecin 1)Utworzenie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. 2) Obiekt rekreacyjny zlokalizowany zostanie na terenie Szkoły Podstawowej nr48 w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 35- działka NR 167/1 obręb 2076 3) Teren przeznaczony na utworzenie szkolnego placu zabaw jest obecnie niezabudowanym terenem płaskim użytkowanym jako boisko szkolne asfaltowe. Teren ten nie jest zabudowany sieciami uzbrojenia podziemnego i jest częścią obszaru kompleksu boisk szkolnych,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.34.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musza spełniać warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonywali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlana podobna zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości 100000zł brutto każdy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia ,poprzez wykazane, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jajo kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz , że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwo; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia , której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcą (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców ) ;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp48.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie , ul Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie , ul Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin Sekretariat pok. 19.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252617 - 2010 data 15.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 73303, fax. 091 73303.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
* W ogłoszeniu jest: 01.10.2010r.
* W ogłoszeniu powinno być: 05.10.2010r..

PYTANIA

Szczecin .21.09.2010r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy odpowiedzi na pytanie wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na Budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej przy
ul. Czorsztyńskiej 35

Pytanie 1
W dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił specyfikację urządzeń drewnianych..
Czy zamawiający dopuszcza urządzenia konstrukcji metalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, o podobnych cechach funkcjonalnych, posiadających niezbędne certyfikaty oraz okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie 1
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń konstrukcji metalowej zabezpieczonej antykorozyjnie o podobnych cechach i funkcjonowaniu, posiadających niezbędne certyfikaty .

 

Szczecin .24.09.2009r.


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy odpowiedzi na pytanie wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na Budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej przy
ul. Czorsztyńskiej 35pytanie 1.
Czy – zgodnie z odpowiedziami dotyczącymi wykonania placów zabaw zamieszczonymi na ministerialnej stronie programu„RadosnaSzkoła”,http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3aszkolny-plac-zabaw&catid=147%3Aodpowiedzi-radosna –szkola&Temid=190 - nawierzchnia placu zabaw może być w kolorach pomarańczowym i niebieskim zbliżonym do tych, które zostały wskazane w załączniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r?

odpowiedz na pytanie 1
Zgodnie z odpowiedziami dotyczącymi wykonania placów zabaw zamieszczonymi na ministerialnej stronie programu„Radosna Szkoła”

pytanie 2
Wg PT nawierzchnie bezpieczne mają być okolone obrzeżem gumowym, przy czym krawędzie nawierzchni zaprojektowano jako łukowe. Producenci galerii gumowej nie oferują obrzeży łukowych, stąd pytanie : w jaki sposób profilować proste odcinki obrzeży gumowych, czy np. z krótszych odcinków?

odpowiedz na pytanie 2
Z krótszych odcinków tworząc krawędzie łukowe.

pytanie 3
Zamawiający określa wykonanie nawierzchni bezpiecznych alternatywnie w formie piankowej. Czy Zamawiający zgodzi się na montaż nawierzchni Lars Laj Pro Play ze
sztuczną trawą wypełnioną piaskiem kwarcowym?

odpowiedz na pytanie 3
Należy wykonać zgodnie z projektem.

pytanie 4
Czy grubość nawierzchni zróżnicować i dostosować do projektowanej wysokości upadku (parametr hic), czy jak to jest w projekcje przyjąć grubość 45mm?

odpowiedz na pytanie 4
Tak jak jest w projekcie .

pytanie 5
Jakimi parametrami kierować będzie się Zamawiający przy akceptacji urządzeń równoważnych do zaproponowanych w projekcje tj. firmy Lars Laj? Ze względu na indywidualne rozwiązanie poszczególnych producentów proszę o podanie szczegółowych kryteriów oceny przy akceptacji rozwiązań równorzędnych.

odpowiedz na pytanie 5
Wg proponowanych w projekcje materiałów i elementów

pytanie 6
Poz. 25 i 26 przedmiaru określa pielęgnację zieleni. Przez jaki okres i w jakim zakresie należy uwzględnić w ofercie pielęgnację zieleni?

odpowiedz na pytanie 6
W zakresie uzupełniania ubytków przez okres 1 roku od dnia odbioru. 

 


Załączniki:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 48 im WOP ,ul Czorsztyńska 35 , 71-201 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„ Budowa placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła”
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 48 w Szczecinie,
przy Czorsztyńskiej 35”

SPIS TREŚCI :

Rozdział I Forma oferty;
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III Oferty wspólne;
Rozdział IV Jawność postępowania;
Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia;
Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 7 - wzór umowy;
Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa z przedmiarem robót;
Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa
nr 48 w Szczecinie ,ul Czorsztyńska 35 , 71-201 Szczecin, sekretariat szkoły
(pok. nr19),przetarg nieograniczony, "oferta na budowę placu zabaw w ramach
programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie
ul. Czorsztyńska 35 " oraz „nie otwierać przed 01.10.2010 przed godziną 10.30” - bez
nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 ppkt 1


ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.


ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 100 000 zł brutto .
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia . Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia

1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia
rozpoczęcia robót ujętego w protokole przekazania placu budowy.
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonane roboty i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.


ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do16:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
2) modyfikacje treści siwz,
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
10) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
11) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
12) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Małgorzata Sawczyszyn, tel. 91 48 733 03, w godz. 8.00 – 16.00, fax: 91 48 433 03 w godz. 8.00 – 16.00
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenia ryczałtowe.
2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własną, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego . ,,Budowa placu zabaw
w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w
Szczecinie, przy ulicy Czorsztyńskiej 35”zgodnie z dokumentacja opracowana przez
Architektoniczną Pracownię Projektową Zbigniewa Andruszkiewicza , z siedzibą przy
Konopnickiej 65/2, 71-132 Szczecin. Wszelkie prace należy skalkulować w oparciu o
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz materiały
pomocnicze, jakimi są przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie
Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny w czasie trwania przetargu jak i po
wyborze oferty.
3. Cena ofertowa musi zawierać również:
1) koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
3) podatek VAT
4) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,
5) wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Szkole podstawowej nr 48 w Szczecinie, w Sekretariacie, pok. 19, w terminie do dnia 01.10.2010 r. do godz. 10.00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 01.10.2010 r. o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, w pok. 20.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie Nr 9/2008/2009 z dnia 09.03.2009 r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

cena najniższa
------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej


3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:
a) kosztorys sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX niniejszej siwz. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający planowane terminy realizacji robót,
c) Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
i nie zmniejszenia jego wysokości.ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie, przy ulicy Czorsztyńskiej 35. Kod PCV 45 000 000 – 7 Roboty budowlane, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45342000-2 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Dokumentacją
Projektową w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiały
pomocnicze tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. ,,Budowa placu zabaw
w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w
Szczecinie, przy ulicy Czorsztyńskiej35” wg projektu Architektonicznej Pracowni
Projektowej Zbigniewa Andruszkiewicza ,z siedzibą przy Konopnickiej 65/2,
71-132 Szczecin.
1) Utworzenie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów
Nr 112 z dn. 07.07.2009r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 –
2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia – „Radosna Szkoła”.
2) Obiekt rekreacyjny zlokalizowany zostanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w
Szczecinie przy ul. Czorsztyńskiej 35 – działka Nr 167/1 obręb 2076
3) Teren przeznaczony na utworzenie szkolnego placu zabaw jest obecnie niezabudowanym
terenem płaskim użytkowanym jako boisko szkolne asfaltowe. Teren ten nie jest
zabudowany sieciami uzbrojenia podziemnego i jest częścią obszaru kompleksu
boisk szkolnych .3. Zakres prac:
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w formie wzajemnie przecinających się okręgów placu z urządzeniami dla różnych grup wiekowych, budową komunikacją wokół placu i dojściami z istniejących głównych ciągów pieszych, oraz zagospodarowaniem przyległego terenu zielenią.

1) Przygotowanie terenu pod planowaną nawierzchnię
Prace przygotowawcze
- Wykopy ziemne ( pod warstwy podbudowy placu zabaw i ciągi piesze

2) Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnię placu ma stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna (wg
wytycznych programu „RADOSNA SZKOŁA”):
- bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na ktorej zostaną zamontowane
urządzenia placu zabaw), amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,5m, w kolorze
pomarańczowym RAL 2011- Tieforange (ok. 237m2)
oraz
- nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna (w strefie
komunikacyjnej) w kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau (ok. 50m2).

Nawierzchnia placu obramowana będzie bezpiecznym obrzeżem
Poliuretanowym.

Uwaga! Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek – 5 letni okres gwarancji.

3) Wyposażenie placu zabaw

Urządzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą posiadać co
najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych
materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa
określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.

Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta.

a) ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Drewniane i linowe, bezpieczne urządzenia np.:
 firmy Lars Laj lub równoważne:
• Twister nr 10250
• Huśtawka nr 11121
• Małpi Gaj nr 10610
• Most ruchomy nr 10666
• Kucyk nr 12240
• Ławka NR 14140
• Kosz na śmieci
• Tablica Yukon


b) TABLICA INFORMACYJNA
Na placu zabaw należy umieścić tablicę zawierającą regulamin określający zasady i
warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw
wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

4) Zieleń
Teren wokoło placu ok. 213m2 należy obsiać trawą i obsadzić żywopłotem np. Bukszpan


4. Organizacja budowy:
1) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,
3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót,
4) konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów
5. Warunki wykonawstwa:
1) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki
budowlanej;
2) kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na
budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy
wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego
3) podczas realizacji dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
6. Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego:
1) Dokumentacja Projektowa z przedmiarem robót (załącznik nr 8 do siwz),
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 9 do siwz)
7. Podane w dokumentacji technicznej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały,
urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywoływanych w projekcie.
Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze,
niż wskazane przykładowo w projekcie budowlanym pod warunkiem, że zaproponowany
produkt posiadać będzie parametry i spełniać standardy co produkt podany przykładowo.
8. Podstawa prawno – techniczna wykonania zadania:
Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy:
1) Wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z oferta cenową:
2) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Rozliczenia i płatności;
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie
11. Klauzule dodatkowe:
1) Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia
2) Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.
12. Odbiór końcowy:
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.
13. Ubezpieczenia:
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.
14. Umowa: wzór umowy (załącznik nr 7 do siwz)


Członkowie komisji przetargowej:

1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
...................................................................
Zatwierdził w imieniu zamawiającego Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Gmina Miasto Szczecin
  Szkoła Podstawowa nr 48
  71-201 Szczecin, ul Czorsztyńska 35  Szczecin 08.10.2010r.

  Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placu zabaw w ramach programu „ Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej
  nr 48 w Szczecinie przy ul Czorsztyńskiej 35’’

  Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

  Nazwa (firma): INTEREKO Spółka z o.o.
  Siedziba i adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena ).

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. Nazwa (firma): JUL- DOM
  Siedziba i adres: ul. Mochnackiego 17/6 , 70-646 Szczecin
  Liczba uzyskanych punktów: 95,4

  2. Nazwa (firma): INTEREKO Spółka z o.o.
  Siedziba i adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
  Liczba uzyskanych punktów: 100,0


  3. Nazwa (firma): SPORTPROJEKT Spółka z o.o
  Siedziba i adres: ul. Sosnowa 6a , 71-468 Szczecin
  Liczba uzyskanych punktów: 72,8
   


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/09/15
  udostępnił: , wytworzono: 2010/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:26:01
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Dawid Milewski 2011/11/14 09:26:01 modyfikacja wartości
  Małgorzata Swaczyszyn 2010/10/08 20:10:50 modyfikacja wartości
  Małgorzata Swaczyszyn 2010/09/29 15:01:36 modyfikacja wartości
  Małgorzata Swaczyszyn 2010/09/24 18:25:51 modyfikacja wartości
  Małgorzata Swaczyszyn 2010/09/22 14:00:44 modyfikacja wartości
  Małgorzata Swaczyszyn 2010/09/15 13:41:32 nowa pozycja