Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Termorenowacja budynku, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie


 
 
 

GMINA MIASTO SZCZECIN – MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

zakład budżetowy
ul. Czesława 9 71 – 504 Szczecin
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
 

„Termorenowacja budynku, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przychodni
przy ul. Stołczynskiej 161 w Szczecinie”

 
 
1.       Przedmiotem zamówienia jest termorenowacja budynku przychodni, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przychodni przy ul. Stołczynskiej 161 w Szczecinie, której zakres obejmować będzie:
1)       Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu termorenowacji budynku przychodni; ocieplenie metodą lekko – mokrą ścian zewnętrznych budynku i kolorystyka wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego, wykonanie stolarki okiennej na I piętrze, poddaszu i klatce schodowej.
2)       Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, wnętrzowych, modernizacji i wykonaniu tablicy rozdzielczej na I piętrze budynku, instalacja domofonu.
2.       Kod CPV:45000000 – 7, 45453000 – 7, 452420000 – 7, 45231000 – 3.
3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.       Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
6.       Wadium w wysokości 2.500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), należy wnieść w terminie do dnia 2. 01. 2007 r. do godz. 900 . Decyduje data uznania rachunku zamawiającego.
7.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać (cena: 50,00 zł) w siedzibie zamawiającego w pok. 21 A od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 14 00 .
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Elżbieta Marciniak, tel. 091 423 62 53.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  www.bip.um.szczecin.pl
8.       Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający   warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następujące warunki:
1)       W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie dwie prace podobne odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za prace podobne zamawiający uzna roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150 tys. złotych brutto, w zakres których wchodzi łącznie wykonanie robót termorenowacyjnych i robót elektrycznych.
2)       Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykażą minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
-           konstrukcyjno – budowlanej,
-           instalacji elektrycznych.
Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
9.       Wymagane dokumenty:
1)       Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2)       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
3)       Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
4)            Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
5)       Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7)       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
8)       Dokumenty stwierdzające, że osoby , o których mowa w ppkt 7), posiadają wymagane uprawnienia w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
9)       Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane należycie np. referencje. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek ten zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie.
10)    Ponadto wykonawcy dołączą do ofert y następujące dokumenty:
a)         ofertę cenową,
b)         harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający rodzaj robót, ich wartość i termin wykonania,
c)         w przypadku składania oferty wspólnej pełnomocnictwo ich reprezentantów,
10.   Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
11.   Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
12.   Termin złożenia pisemnej oferty, według formularza określonego w siwz, do dnia
2 stycznia 2007 r. godz. 900 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (pok. nr 24). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 stycznia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 34.
 
 
Szczecin, dnia 18 grudnia 2006 r.                                                                                
                                                                        ....................................................................
(podpis/
                                                                                              (Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej)
 
 
 

SIWZ

załączniki:

nr 1,    nr 2,   nr 3,   nr 4nr 5umowa zabezpieczenia, gwarancja

projekt budowlany załącznik nr 6

projekt termorenowacji i projekt kolorystyki,   rys.: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 - 8

Projekt wymiany okien,  załączniki:  nr 1 - 3

projekt elektryczny - opis, strona tyt. , rys 1., rys. 2, rys. 3

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 7:

- roboty budowlane

- roboty elektryczne

przedmiar robót - załącznik nr 8:  roboty termorenowacyjne, wymiana okien, 

roboty elektryczneWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  GMINA MIASTO SZCZECIN
  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
  71 – 504 Szczecin ul. Czesława 9
  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych
  (Dz. U. z 2004 r. Nr !9, poz. 177 ze zm.)
  ogłasza, że:
  w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia
  publicznego pn.:
  „Termorenowacja budynku, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych
  instalacji elektrycznych w przychodni przy ul. Stołczynskiej 161 w Szczecinie”
  wybrano ofertę firmy:
  „Spółdzielnia Rzemieslnicza „Budometal”
  z siedzibą przy ul. Gen. Dabrowskiego 28 – 31,
  70 – 100 Szczecin
  z oferowaną ceną: 154.729,28 złotych (słownie złotych: sto piećdziesiąt cztery tysiące
  siedemset dwadzieścia dziewieć 28/100).
  Uzasadnienie:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo sposród ofert nie odrzuconych.
  Szczecin, dnia 15 stycznia 2007 r.

  .
   
   

  Ogłoszenie o zawarciu umowy

  Gmina Miasto Szczecin, Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9 informuję, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Termorenowacja budynku, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie” dnia 25 stycznia 2007 r. została zawarta umowa z :
   
  Spółdzielnią Rzemieślniczą „Budometal”,
  z siedzibą; 70 - 100 Szczecin, ul. Gen. Dąbrowskiego 28 – 31.
   
   
   
  Uzasadnienie:
  Umowę zawarto z wykonawcą, którego oferta nie została odrzucona i zawierała najniższą cenę.
   
   
   
   
  Szczecin, dnia 25 stycznia 2007 r.
   
   
   
   
   
   

  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/12/18
  udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2006/12/18, odpowiedzialny/a: Ryszard Słoka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:51:00
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:51:00 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2007/01/29 13:33:26 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2007/01/16 14:24:35 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 15:06:20 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 15:03:43 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:57:43 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:54:36 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:30:02 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:18:49 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:17:44 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:13:16 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 14:11:16 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 13:43:45 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2006/12/18 13:21:26 nowa pozycja