Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”


Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

w części I – 187 609,25 zł
w części II – 243 343,00 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz gwarancji:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

cena brutto w

części I

cena brutto w

części II

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

CITY BIURO

sp. z o. o. sp. k

ul. Krasickiego 22

66 – 460 Witnica

178 064,64 zł

270 261,75 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

2

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka Jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

223 966,62 zł

244 972,95 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

3

JM DATA s.c.

Jarosław Żebrowski

Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04 – 667 Warszawa

240 902,88 zł

270 741,45 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

4

KSERO CONTAKT  s.j. 

Janusz Pęski, Mariusz Smólski

ul. Hrubieszowska 20a

71 – 047 Szczecin

Brak oferty

286 651,50 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz


 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (W CZĘŚCI 2)  ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (W CZĘŚCI 1)
 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.12.2016.EJ
Szczecin, dnia 11.01.2017 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zw. dalej „ustawą” zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w części 2, za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w części 2:

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k
Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
Liczba pkt: 100 pkt

Oferta nr 3
Nazwa: JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Adres: ul. Trakt Lubelski 233,04 – 667 Warszawa
Liczba pkt: 90,48 pkt

Oferta nr 4
Nazwa: KSERO CONTAKT s.j. Janusz Pęski, Mariusz Smólski
Adres: ul. Hrubieszowska 20a, 71 – 047 Szczecin
Liczba pkt: 85,46 pkt

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie w części 1.

Uzasadnienie prawne: postępowanie w części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: w części 1 postępowania złożono 3 oferty. Oferty zostały złożone przez

Oferta nr 1
Nazwa: CITY BIURO sp. z o. o. sp. k
Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica

Oferta nr 2
Nazwa: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Oferta nr 3
Nazwa: JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Adres: ul. Trakt Lubelski 233,04 – 667 Warszawa


Tylko cena oferty nr 1 złożonej przez CITY BIURO sp. z o. o. sp. k z siedzibą przy ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica mieściła się w granicach kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 187 609,25 zł). Ww. podmiot, tj. CITY BIURO sp. z o. o. sp. k nie został jednak zaproszony do składania ofert w postępowaniu (Zamawiający zaprosił do złożenia oferty Bogumiła Stojanowskiego i Agnieszkę Stojanowską prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, tj. CITY BIURO S.C.). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy zobligowany był wykluczyć CITY BIURO sp. z o. o. sp. k z udziału w postępowaniu jako wykonawcę, który nie został zaproszony do złożenia oferty, a w konsekwencji odrzucić jego ofertę. Ceny pozostałych ofert złożonych w części 1 postępowania przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/01/04
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2017/01/04, odpowiedzialny/a: krzysztof goralski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/21 11:33:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/21 11:33:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/01/11 15:03:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2017/01/04 13:41:27 nowa pozycja