Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


 

Szczecin: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 482 03 28, faks 91 482 15 31.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrz.szczecin.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa żywności do internatu w ilościach określonych na załącznikach 1a – 1i do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB INNYCH DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 * lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. kalkulacje cenowe od 1a do 1i w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej ( Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie według wzoru staniowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcą ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrz.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, pok. 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 9:30, miejsce: Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecin ul. Chmielewskiego 19, pok. nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


siwz_2013.doc

Zalacznik_1.doc

Zalacznik_1a.doc

Zalacznik_1b.doc

Zalacznik_1c.doc

Zalacznik_1d.doc

Zalacznik_1e.doc

Zalacznik_1f.doc

Zalacznik_1g.doc

Zalacznik_1h.doc

Zalacznik_1i.doc

Zalacznik_2.doc

Zalacznik_3.doc

Zalacznik_4.doc

Zalacznik_5.docOgłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Rzemieślniczych

70 – 028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Chmielewskiego 19

 

Znak sprawy: ZSR-01/2013                                                             Szczecin, dnia 17.12.2013r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę żywności do internatu  Zespołu Szkół Rzemieślniczych  przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 20 ofert, za najkorzystniejszą ofertę w danych grupach Zamawiający uznał:

 

 Załącznik 1a – Mięso i wędliny  

Oferta nr 13 – „MADAR”, 71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznańska 1- oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 97,3 pkt.

 

 Załącznik 1b – Warzywa

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 4 – „RYBKA”,  71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 84,6 pkt.

Oferta  nr 8 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 97,9 pkt.

Oferta nr 10 – „ZBOREK” Spółka Jawna, 72-005 Przecław, Przecław 150 – oferta uzyskała 90,7 pkt.

 

 Załącznik 1c – Owoce

Oferta nr  10 – „ZBOREK” Spółka Jawna, 72-005 Przecław, Przecław 150 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta  nr 4 – „RYBKA”, 71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3 – oferta uzyskała 89,2 pkt.

Oferta nr 8 – Warzywa – Owoce, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24  – oferta uzyskała 95,6 pkt.

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 95,7 pkt., 

 

 Załącznik 1d – Ryby i przetwory

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3  – oferta  uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINI – FISH” Sp. z o.o., 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 – oferta uzyskała 93,7 pkt.

 

 Załącznik 1 e – Nabiał i przetwory

Oferta nr 19 – „JARTOM” Spółka Jawna, 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2K – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 1 – „ROJAN” Spółka Jawna, 78-120 Gościno, Ząbrowo 30 – oferta uzyskała 68,3 pkt.

Oferta nr 12 – „LECH” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11b  – oferta uzyskała 89,5 pkt.

Oferta nr  15 – „BALJO” HURT - DETAL, 72-010 Police, ul. Szkolna 2 – oferta uzyskała 82,9 pkt., 

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2

– oferta uzyskała 96,2 pkt.

 

 Załącznik 1 f – Artykuły spożywcze różne

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 99,4 pkt.

 

 Załącznik 1 g – Pieczywo

Oferta nr 20 –„CIASTKARNIA - PIEKARNIA, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska  21 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 6 – „REX” Spółka Jawna, 72-420 Dziwnów, ul. Mickiewicza 32 – oferta uzyskała 69,5 pkt.

Oferta nr 9 – „SPOŁEM” PSS, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja 18 – oferta uzyskała 89,7 pkt.

Oferta nr 17 – „ASPROD” Spółka z o.o., 72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 46 – oferta uzyskała 57,4 pkt.

 

 Załącznik 1 h – Koncentraty spożywcze

Oferta nr 14 – „SEMI”, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała  100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 11 –  „LODIMEX” Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A – oferta uzyskała 64,9 pkt.

Oferta nr 18 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2– oferta uzyskała 65,1 pkt., 

 

 Załącznik 1 i – Mrożonki

Oferta nr 2 – AB FROST  Sp. z o.o., 98-275 Brzeźno, ul. Spółdzielcza 3 – oferta uzyskała 100 pkt.,  najwyższą liczbę  zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Oferta nr 3 –  Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 87,3 pkt.

Oferta nr 11 –  „LODIMEX” Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A – oferta uzyskała 85,4 pkt.

Oferta nr 18– Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała  75 pkt.

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

„DYSTRYB” Spółka z o.o., 70-809 Szczecin, ul. Piskorskiego 15 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada siwz.

 

Umowy na dostawę artykułów spożywczych zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy nie wcześniej niż przed dniem 23.12.2013r.

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          mgr inż. Alina Wygocka

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/11/22
udostępnił: Zespół Szkół Rzemieślniczych, wytworzono: 2013/11/22, odpowiedzialny/a: Jolanta Rutkowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:45:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:45:49 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/12/17 10:22:14 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/28 14:31:18 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/28 12:21:00 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 13:20:57 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 12:52:02 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2013/11/22 12:31:21 nowa pozycja