Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Obsługa portierni, dozorowanie i ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Obsługę portierni, dozorowanie i ochronę obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Przedmiotem zamówienia jest obsługa portierni wraz z dozorowaniem i ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie

Kod CPV: 93411200-4(usługi portierskie), 74611000-5(usługi nadzory przy użyciu alarmu)

Zamawiający nieprzewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszc za składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 26.03.2008 r. w wysokości 1200 zł

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od 12.04.2008 r.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie "spelnia/nie spełnia".

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w syttuacji ekonomicznej i finansowej zapwniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

5) spełniaja następujące warunki dodatkowe:

a) wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za jedną pracę podobną w zakresie:

-obsługa portierni wraz z dozorowaniem w obiekcie budowlanym zamawiający uzna pracę o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. zł.

- stałego dozoru sygnałów przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych oraz podłączenia chronionego obiektu do stacji minitorowania alarmów zamawiający uzna pracę o wartości brutto nie mniejszej niż 50 tys. zł.

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 200 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:

a) o spełnainiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonaców składajacych ofertę wspólną.

b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W przypadku składania ofery wspólnej ww. oświadczenie składa każdy w wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objetym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęscia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpwoiadającyh swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumnety potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający oferte wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.

5) Polisę a wprzypadku jej braku inny dokumnet potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Kryterium oceny ofert: cena - 70%, czas stawienia się patrolu do chronionego obiektu - 10%, cena alarmu nieuzasadnionego - 20%

Oferyy do dnia 26.03.2008 r. do godziny 9:30 należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod 71-403

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych -18.03.2008 r. Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/03/19
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/03/19, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:57:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:57:55 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/03/19 08:21:33 nowa pozycja