Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w SzczecinieSzczecin: Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 307612 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Przeprowadzenie badań na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie obejmującego 8.536 miejsc parkingowych, z uwzględnieniem podziału na podstrefy i ulic bezpośrednio przyległych do Strefy Płatnego Parkowania. 2) Zakres przeprowadzanych badań obejmuje ustalenie ; a) wykorzystania miejsc postojowych na obszarze określonym w ppkt 1), b) czasu postoju pojazdów z uwzględnieniem rodzaju wnoszonych opłat, tj.: - opłaty jednorazowe: do 1 godziny, do 2 godzin, do 3 godzin, powyżej 3 godzin, - opłaty abonamentowe: od 1 tygodnia do 3 miesięcy, od 6 miesięcy do 12 miesięcy, - opłaty zryczałtowane: dla osób niepełnosprawnych, dla mieszkańców strefy, dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków. c) udziału poszczególnych rodzajów opłat we wszystkich opłatach za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, d) udziału postojów nieopłaconych we wszystkich postojach z uwzględnieniem rodzaju wnoszonych opłat, e) napełnienia obszaru Strefy Płatnego Parkowania określonego w ppkt 1), ze szczególnym uwzględnieniem godzin szczytu parkowania. 3) Badania określone w ppkt 2) powinny być przeprowadzone w cyklach godzinnych, dziewięciokrotnie, na każdym odcinku, w ciągu dnia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (w godzinach od 08:00do 17:00), w wybranym przez wykonawcę co najmniej jednym dniu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 3. Wykonawca stworzy mieszkańcom Szczecina możliwość zgłaszania w określonym terminie opinii, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i w tym celu umożliwi połączenie email i pocztowe. Informacje o możliwości i sposobie kontaktowania się w sprawie Strefy Płatnego Parkowania oraz adres email i adres pocztowy wykonawca ogłosi co najmniej w Polskim Radio Szczecin i w jednej z następujących gazet lokalnych: Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Moje Miasto. 4. Opracowanie analiz i wniosków zbiorczych wynikających z badań określonych w pkt 2, ppkt 2). 5. Przeprowadzenie analizy porównawczej funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie poprzez porównanie wyników przeprowadzonych badań z wynikami badań przeprowadzonych u zamawiającego w latach poprzednich i w miarę możliwości badań przeprowadzonych w innych miastach o podobnych zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 6. Opracowanie wniosków zmierzających do poprawy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 7. Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wyników przeprowadzonych badań. 8. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań i analizy w formie prezentacji multimedialnej w siedzibie zamawiającego, na sesji Rady Miasta i ewentualnie przed innym wskazanym przez zamawiającego audytorium. 9. Dokumentacja z przeprowadzonych badań i opracowanej analizy przekazana zostanie zamawiającemu w formie drukowanej i elektronicznej (płyta CD) - po 4 egzemplarze. 10.Dokumentem potwierdzającym odbiór przez zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy. 11.Źródła informacji do realizacji zamówienia stanowić będą wyniki badań określonych w pkt 2, ppkt 2), materiały i dokumenty będące w dyspozycji zamawiającego, które udostępni wykonawcy oraz opinie użytkowników Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5. spełniają następujące warunki dodatkowe: 1) wykonali należycie w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie opracowania dotyczącego analizy w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców, o wartości co najmniej 30 tys. złotych brutto każda. 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólna. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy będą spełniać go łącznie. 2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok.21 A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. 24.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


UMSzczecinFiles/siwz(293).pdfsiwz

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 3 do umowy

zal nr  5

zal nr 6

zal nr 6a

zal nr 6b

zal nr 6c

zal nr 7Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 23 września 2009 r.

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

70 – 504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Czesława 9

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez wykonawcę;

Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej s.c. W. Bartoszewicki, P.J. Graczyk

ul. Unisławy 8A/1

61-063 Poznań (oferta 4)

Wykonawca ten spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wykonanie zamówienia zaproponował najniższą cenę i oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100) zgodnie z oceną ofert określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta 1. Nazwa (firma):          COOL AR Sp. z o.o.

Siedziba i adres:          ul. Budowlanych 3

86-300 Grudziądz

Liczba uzyskanych punktów:    31,03 pkt.

 

Oferta 3. Nazwa (firma): Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji   

                                        Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie

Siedziba i adres:          ul. Siostrzana 11

                                   30-804 Kraków

Liczba uzyskanych punktów:    65,45 pkt.

 

Została odrzucona oferta 2.

Nazwa (firma): konsorcjum firm:

                        ECORYS Polska sp. z o.o.

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

oraz

ECORYS Nederland B.V.

Watermanweg 44, 3067GG Rotterdam, Postbus 4175, 3006AD Rotterdam

W ofercie wykonawca oświadczył, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy natomiast zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, że termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferta wykonawcy nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia a oświadczenie wykonawcy o takim terminie realizacji zamówienia nie stanowi omyłki , która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty i zamawiający nie może jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta ta podlega odrzuceniu.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/09/07
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/09/23, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:15:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:15:48 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/09/23 12:39:28 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/09/23 12:36:59 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/09/07 13:46:56 nowa pozycja