Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp; http://www.sosw1.szczecin.pl/


Ogłoszenie nr 37112 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.
Szczecin: Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 78079400000, ul. ul. Policka 3, 71837 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914538880, e-mail sosw1@poczta.neostrada.pl, faks 914538880.
Adres strony internetowej (URL): www.sosw1.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp; http://www.sosw1.szczecin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp; http://www.sosw1.szczecin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Policka 3, 71-837 Szczecin (pok. nr 3)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS
Numer referencyjny: SOSW Nr 1/1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży: 1 sztuki autobusu dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, jednoczłonowego, fabrycznie nowego o minimalnej liczbie miejsc 65 plus 1 (kierowca) plus 1 pojedynczy składany fotel dla pilota, wyprodukowanego przez jednego producenta w 2017 r., z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej, nieeksploatowanego, dostosowanego do przewozu uczniów, dodatkowo dwa miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

II.5) Główny kod CPV: 34121000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 150

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014,2015,2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 700.000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w minimum 50 %. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 650.000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) minimum jedną dostawę obejmującą autobus przeznaczony do przewozów osób niepełnosprawnych ruchowo, fabrycznie nowy, jednoczłonowy, z zabudowaną windą hydrauliczną umożliwiającą transportowanie pasażerów na wózkach inwalidzkich do/z autobusu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. b)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowany autobus spełnia poszczególne wymagania zamawiającego, określone w pkt I ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do siwz). b) Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu oraz protokół z badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą. d) Dokument potwierdzający poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, THC z silników do oferowanego typu autobusu, wyniki badań WHTC (homologacja z emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu. e) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest wyróżnienie na rysunku: − wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez podestów), − wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla pasażerów niepełnosprawnych, − zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego, wraz z określeniem wymiarów tej powierzchni. f) Opis produktów równoważnych – jeżeli wykonawca powołuje się na ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 siwz oraz w załączniku nr 2 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące markę, typ i model oferowanego autobusu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy 8
Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu 14
Pojemność silnika w autobusie 10
Ilość miejsc siedzących pasażerskich w autobusie w przypadku przewozów dwóch pasażerów na wózkach inwalidzkich 5
Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6 3

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia. 4. Zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa; 2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego uniemożliwiającej terminową realizacje umowy. 5. Zmiana sposobu realizacji jest dopuszczalna w przypadku: 1) zmian technologicznych w szczególności w sytuacji: a) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonania przedmiotu umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 2) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa; 3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. 6. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT. 7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. Wyżej wymienione zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia do tego zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Grupa kapitałowa: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

Ogłoszenie nr 43282 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 37112 - 2017
Data: 06/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 78079400000, ul. ul. Policka  3, 71837   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914538880, e-mail sosw1@poczta.neostrada.pl, faks 914538880. 
Adres strony internetowej (url): www.sosw1.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) minimum jedną dostawę obejmującą autobus przeznaczony do przewozów osób niepełnosprawnych ruchowo, fabrycznie nowy, jednoczłonowy, z zabudowaną windą hydrauliczną umożliwiającą transportowanie pasażerów na wózkach inwalidzkich do/z autobusu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) minimum jedną dostawę obejmującą autobus przeznaczony do przewozów osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowy, jednoczłonowy, posiadający homologację typu pojazdu uwzględniającą wariant z zabudową windy umożliwiającą transportowanie pasażerów na wózkach inwalidzkich do/z autobusu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowany autobus spełnia poszczególne wymagania zamawiającego, określone w pkt I ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do siwz). b) Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu oraz protokół z badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą. d) Dokument potwierdzający poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, THC z silników do oferowanego typu autobusu, wyniki badań WHTC (homologacja z emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu. e) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest wyróżnienie na rysunku: − wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez podestów), − wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla pasażerów niepełnosprawnych, − zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego, wraz z określeniem wymiarów tej powierzchni. f) Opis produktów równoważnych – jeżeli wykonawca powołuje się na ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 siwz oraz w załączniku nr 2 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4. 
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowany autobus spełnia poszczególne wymagania zamawiającego, określone w pkt I ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do siwz). b) Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c ) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu oraz protokół z badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą. W przypadku braku możliwości wykonania badań – test SORT 2 - dla oferowanego przez Wykonawcę typu pojazdu, Zamawiający uzna dokument potwierdzający deklarowany wynik wielkości zużycia paliwa wystawiony przez producenta pojazdu lub niezależną jednostkę badawczą dla oferowanego przez Wykonawcę typu pojazdu – zawierający co najmniej następujące dane – wartość zużycia paliwa przez pojazd w jednostce miary (litry/100 km) podana jako średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym, markę, typ, model pojazdu dla którego przeprowadzono pomiar zużycia paliwa, typ silnika-zgodny z oferowanym pojazdem d) Dokument potwierdzający poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, THC z silników do oferowanego typu autobusu, wyniki badań WHTC (homologacja z emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu. e) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest wyróżnienie na rysunku: − wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez podestów), − wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla pasażerów niepełnosprawnych, − zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego, wraz z określeniem wymiarów tej powierzchni. f) Opis produktów równoważnych – jeżeli wykonawca powołuje się na ich zastosowanie ( w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 siwz oraz w załączniku nr 2 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/03/2017, godzina: 9:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/03/2017, godzina: 9:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin  2017-03-21

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.03.2017r.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

850 000 zł brutto

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji i rękojmi

 

1

ABP Bus & Coach  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Kowalska 1, 76-200 Słupsk

821.025,00

120 dni kalendarzowych

Zgodnie z SIWZ

2

MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o.

Al. Katowicka 9,Wolica,

05-830 Nadarzyn

895.587,60

120 dni kalendarzowych

Zgodnie z SIWZ

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

ul. Policka 3 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

www.sosw1.szczecin.pl 

 

Znak sprawy: SOSW nr 1/1/2017                                                                                                             Szczecin, dnia 10.04.2017r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie  i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS”.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1

ABP Bus & Coach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Kowalska 1

76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

ABP Bus & Coach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Kowalska 1

76-200 Słupsk

Przyznane punkty:

Cena 60 pkt

Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy - 8 pkt

Materiał z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu - 13 pkt

Pojemność silnika w autobusie - 10 pkt

Ilość miejsc siedzących pasażerskich w autobusie w przypadku przewozów dwóch pasażerów na wózkach inwalidzkich - 5 pkt

Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin EURO 6 - 1 pkt

Łączna punktacja: 97 pkt

 

Oferta nr 2

Man Truck& Bus Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Katowicka 9

Wolica 05-830 Nadarzyn

Przyznane punkty:

Cena 55,005 pkt

Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy - 8 pkt

Materiał z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu - 13 pkt

Pojemność silnika w autobusie - 10 pkt

Ilość miejsc siedzących pasażerskich w autobusie w przypadku przewozów dwóch pasażerów na wózkach inwalidzkich - 5 pkt

Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin EURO 6 - 1 pkt

Łączna punktacja: 92,005 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/03/06
udostępnił: , wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/24 14:06:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 14:06:50 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/04/10 12:49:22 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/03/21 12:30:44 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/03/14 14:41:43 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/03/06 11:46:10 nowa pozycja