Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017.


28/09/2016 S187 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
• I.
• II.
• III.
• IV.
• VI.
Polska-Szczecin: Usługi sprzątania
2016/S 187-335583
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Tel.: +48 914351264
E-mail: sekretariat@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017.
Numer referencyjny: MJOG-ZP.271.10.2016.EJ
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach, o łącznej powierzchni 28 444,23 m2.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone)
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie terenów posesji (tereny zielone i utwardzone) o łącznej powierzchni 15 066,19 m2.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
a.1) w przypadku składania oferty na część I: 100 000 PLN
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie
a.2) w przypadku składania oferty na część II: 50 000 PLN
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, dla wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej wystarczającym będzie wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu znajduje się w rozdziale V siwz.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: a.1) w przypadku składania oferty na część I: 2 usługi. Za jedną usługę zamawiający uzna realizację, przez okres co najmniej 11 miesięcy, na podstawie jednej umowy, usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) minimum 10000 m2 powierzchni w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), z wyłączeniem powierzchni garaży, piwnic oraz poddaszy nieużytkowych. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie; a.2) w przypadku składania oferty na część II: 1 usługę, przez którą zamawiający uzna komplet następujących usług: -usługę, realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącym utrzymaniu terenu utwardzonego, o powierzchni co najmniej 5000 m2, obejmującą przynajmniej zabiegi zamiatania i odśnieżania terenu, oraz -usługę realizowaną na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesięcy, polegającą na bieżącej pielęgnacji i utrzymaniu zieleni. Usługi wymienione w tiret pierwsze i drugie mogły być wykonane w ramach tej samej umowy lub w ramach dwóch oddzielnych umów. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie. Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże usługi będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, muszą być one wykonywane co najmniej przez odpowiednio 11 (w przypadku części I) albo 6 miesięcy (w przypadku części II). b) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: b.1) w przypadku składania oferty na część I: -automatem szorująco-zbierającym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 4 szt., – urządzeniem piorącym do wykładzin i tapicerki – minimum 3 szt., – urządzeniem polerującym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv – minimum 3 szt., W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie; b.2) w przypadku składania oferty na część II: -urządzeniem do mechanicznego odśnieżania chodników i dziedzińców – minimum 2 szt., -urządzeniem do mechanicznego zamiatania chodników i dziedzińców – minimum 1 szt., -kosiarką spalinową – minimum 2 szt., -urządzeniem do mechanicznego podcinania żywopłotów – minimum 2 szt. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. warunek muszą spełniać łącznie. 2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu znajduje się w rozdziale V SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Tryb postępowania-przetarg nieograniczony.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz 2) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy; W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, na zasadach określonych w rozdziale V siwz, zobowiązani będą złożyć Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale V siwz. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozdziałem VI siwz. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa określone dokumenty zgodnie z rozdziałem VI siwz.
3. Wadium należy wnieść w wysokości:a) dla części I: 20 000 PLN, b) dla części II: 2 700 PLN przed upływem terminu składania ofert.
4. Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w każdej z części, na zasadach określonych w rozdziale I siwz.
5.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia powierzchni sprzątania o nie więcej niż 10 % w stosunku do pierwotnej wielkości sprzątanej powierzchni. Wówczas cena ulegnie zmniejszeniu o koszty wynikające z iloczynu ceny za sprzątanie 1m2 i wielkości zmniejszonej powierzchni (dotyczy części I zamówienia).
7.2. Kody CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-6, 90610000-6,
90919100-3.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2016


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r.”

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

w części I – 1 234 734,27 zł
w części II – 150 536,29 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia:
  

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto za 1 miesiąc

(z rozbiciem na poszczególne części postępowania)

Termin wykonania

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1

 

Konsorcjum w składzie

„JANTAR” Spółka z o. o.

Ul. Zygmunta Augusta 71,

76-200 Słupsk

oraz

„JANTAR 2” Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71,

76-200 Słupsk

 

Część 1 – 118 953,77 zł

Część 2 – 15 457,91 zł

w terminie określonym w siwz

Część 1 – 61%

Część 2 – 61%

2

 

Ever Cleaning sp. z o. o.

Ul. Arkuszowa 39

01 – 934 Warszawa

 

Część 1 – 117 455,91 zł

Część 2 – 15 954,49 zł

w terminie określonym w siwz

Część 1 – 51%

Część 2 – 25%

3

Impel Cleaning Sp. z o. o.

Ul. Ślężna 118

53 – 111 Wrocław

Część 1 – 151 290 zł

Część 2 – 20 736 zł

w terminie określonym w siwz

Część 1

51 - 60%

Część 2

0 – 30 %

4

 

Konsorcjum w składzie

Solcom Bayard sp. z o. o.

Ul. Janickiego 20 B,

60-542 Poznań

oraz

CLAR SYSTEM S.A.

Ul. Janickiego 20 B,

60-542 Poznań

 

Część 1 – 118 043,55 zł

Część 2 – brak oferty

w terminie określonym w siwz

Część 1 – 61%

Część 2 – brak oferty

5

 

MTC Holding Company sp. z o. o.

Ul. Ks. E. Kasperczyka 58

44 – 300 Wodzisław Śląski

 

Część 1 – 99 554,81 zł

Część 2 – 7 533,10 zł

w terminie określonym w siwz

Część 1 – 60%

Część 2 – 60%

 3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.
 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
  Pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin

  Nr sprawy: MJOG-ZP.271.10.2016.EJ
  Szczecin, dnia 09.12.2016 r.

  Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r.”

  Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

  W części 1
  Konsorcjum w składzie
  Nazwa: Solcom Bayard sp. z o. o.
  Adres: Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań
  oraz
  Nazwa: CLAR SYSTEM S.A.
  Adres: Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań
  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

  W części 2
  Konsorcjum w składzie
  Nazwa: „JANTAR” Spółka z.o.o.
  Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
  oraz
  Nazwa: „JANTAR 2” Spółka z.o.o.
  Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  Konsorcjum w składzie
  Nazwa: „JANTAR” Spółka z.o.o.
  Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
  oraz
  Nazwa: „JANTAR 2” Spółka z.o.o.
  Adres: Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
  w części 1
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 50,22 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 40 pkt
  Razem: 90,22 pkt
  w części 2
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 60 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 40 pkt
  Razem: 100 pkt

  Oferta nr 2
  Nazwa: Ever Cleaning sp. z o. o.
  Adres: Ul. Arkuszowa 39, 01 – 934 Warszawa
  w części 1
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 50,86 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 30 pkt
  Razem: 80,86 pkt
  w części 2
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 58,13 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 0 pkt
  Razem: 58,13 pkt

  Oferta nr 3
  Nazwa: Impel Cleaning Sp. z o. o.
  Adres: Ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław
  w części 1
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 39,48 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 30 pkt
  Razem: 69,48 pkt
  w części 2
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 44,73 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 0 pkt
  Razem: 44,73 pkt

  Oferta nr 4
  Konsorcjum w składzie
  Nazwa: Solcom Bayard sp. z o. o.
  Adres: Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań
  oraz
  Nazwa: CLAR SYSTEM S.A.
  Adres: Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań
  w części 1
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 50,60 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 40 pkt
  Razem: 90,60 pkt
  w części 2
  brak oferty

  Oferta nr 5
  Nazwa: MTC Holding Company sp. z o. o.
  Adres: Ul. Ks. E. Kasperczyka 58, 44 – 300 Wodzisław Śląski
  w części 1
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „cena”: 60 pkt
  Liczba pkt przyznanych w kryterium „aspekty społeczne realizacji zamówienia”: 30 pkt
  Razem: 90 pkt
  w części 2
  oferta odrzucona


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/09/28
  udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2016/09/28, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/09 11:41:30
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Tomasz Czerniawski 2019/01/09 11:41:30 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/12/09 14:21:43 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/11/07 11:56:34 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/11/07 11:53:34 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/11/07 11:51:44 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/09/28 13:16:33 modyfikacja wartości
  Madlena Gruszka 2016/09/28 11:11:20 nowa pozycja