Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Szpitalna 15, 70-116 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 482-11-51, faks 0-91 482-10 67.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.soswszczecin.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H.Ch.Andersena w Szczecinie, przy ulicy Szpitalnej 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H.CH.Andersena w Szczecinie, przy ulicy Szpitalnej 15. 2)Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Dokumentacją Projektową w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiały pomocnicze tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, przy ulicy Szpitalnej 15 wg projektu ARCHISPORT Spółka zo.o z siedzibą przy ulicy Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław. 1) Lokalizacja Teren pod zabudowę placu zabaw znajduje się na trawiastym placu zabaw za budynkiem ośrodka szkolnego dla dzieci niesłyszących przy ul. Szpitalnej 15 w Szczecinie, na działce 13-11. Plac zabaw zlokalizowany jest w zachodniej części działki. Układ placu zabaw nawiązuje do układu granic Wejście na plac zabaw zaprojektowano od strony wschodniej.Dane dot. wielkości obiektu: Powierzchnia całkowita obiektu 250,00 m2, Powierzchnia naw. poliuretanowej 174,00 m2. Długość obrzeży betonowych 53,63 mb, Tereny zielone 76,00 m2, 2) Opis stanu istniejącego. Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się szkolny plac pokryty trawą naturalną. Teren jest płaski bez zadrzewień. Od strony północnej i zachodniej znajduje się żywopłot, a do wschodniej budynek szkoły. Przez teren opracowania nie przechodzą żadne czynne sieci. Istniejący plac zabaw jest wyposażony w następujące urządzenia - huśtawka wagowa, zestaw huśtawek wahadłowych, zestaw spiralnych drabinek i przeplotni oraz piaskownica, wszystkie metalowe w słabym stanie technicznym. Przewidziane do demontażu - dalsze przeznaczenie uzgodnić z inwestorem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że: a. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 100 000 zł brutto każdy;3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że: a. dysponuje lub będzie dysponował osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;4) opis rozwiązań równoważnych - tylko w sytuacji jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie. 7.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że: a. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 100 000 zł brutto każdy;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że: a. dysponuje lub będzie dysponował osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Składający ofertę nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, posiada płynność finansową.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ, Załącznik nr 6 do SIWZ, dostępnych na stronie internetowej www.soswszczecin.edupage.org wraz z SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.soswszczecin.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.soswszczecin.edupage.org.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.10.2011 godzina 14:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczydla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 70-116 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, przy ulicy Szpitalnej 15"

Łącznie wpłynęły 2 oferty:

1. Prestige Sp. z o.o ul. Świerczewska 5 71-066 Szczecin

2. Magic Garden Daniel Gacek ul. Mieleńska 27 88-170 Pakość

Komisja po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert dokonała wyboru oferty na podstawie kryterium cenowego.

Wybrano ofertę firmy Magic Garden Daniel Gacek ul. Mieleńska 27 88-170 Pakość - uzasadnienie: najniższa cena.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 03.11.2001 r. została zawarta umowa na utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H.Ch.Andersena w Szczecinie, przy ulicy Szpitalnej 15 pomiędzy :

Gminą Miasto Szczecin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15

a MAGIC GARDEN Daniel Gacek Pakość 27 88-170 Pakość.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/30
udostępnił: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących , wytworzono: 2011/01/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Klaus, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 14:12:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:12:32 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/11/03 13:19:28 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/10/17 13:46:23 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 11:32:08 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 11:00:38 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 10:59:27 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 10:46:30 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 10:28:26 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2011/09/30 09:56:03 nowa pozycja