Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


   GMINA MIASTO SZCZECIN
SOSW dla Dzieci Niesłyszących

ul. Szpitalna 15

  70-116 Szczecin

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami)

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”

 

      I.   Zakres rzeczowy zadania:

I.        Wędliny i mięso, przetwory

II.       Drób, przetwory

III.      Ryby i przetwory rybne.

IV.      Mrożonki i lody.

V.        Warzywa i owoce.

VI.       Cytrusy.

VII.      Ziemniaki.

VIII.     Mleko, śmietana i przetwory nabiałowe.

IX.              Pieczywo i wyroby cukiernicze.

X.                 Jaja.

XI.              Słodycze.

XII.            Napoje.

XIII.         Przyprawy.

XIV.         Artykuły sypkie.

XV.           Przetwory warzywno-owocowe, warzywa strączkowe.

 

          Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do magazynu zamawiającego.

          Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

II.                Terminy wykonania zamówienia

 

    Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy

    do  31.03.2007 r.

 

III.             Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

1.      Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

2.      Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

 

IV.              Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  otrzymać w SOSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 w Szczecinie w godz. 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

 

            Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest

            p. Hanna  Janicka,  telefon 0-91 482-11-51.

 

 V.        Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6.11.2006 r. o godz. 11.00

        w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15

VI.              Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

VII.           Termin związania z ofertą: 30 dni.

 

VIII.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki 

            określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia

             i dokumenty.

 

IX.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

X.                 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

    

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia.

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I       Forma oferty;

Rozdział II      Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III    Oferty wspólne;

Rozdział IV    Jawność postępowania;

Rozdział V      Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;

Rozdział VI     Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII   Termin wykonania zamówienia

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział IX    Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X      Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI    Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII   Zawarcie umowy;

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV  Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - oferta cenowa.

Załącznik nr 1a - 1n.

Załącznik nr 2 - oświadczenie.

Załącznik nr 3 - wzór umowy.

    

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/10/20
udostępnił: , wytworzono: 2006/10/20, odpowiedzialny/a: Hanna Janicka, wprowadził/a: Alicja Zyska, dnia: 2007/02/28 11:13:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Zyska 2007/02/28 11:13:17 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/12/12 09:39:19 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/11/08 10:40:30 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/10/20 10:45:40 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2006/10/20 10:42:42 nowa pozycja