Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla SPP w Szczecinie


Szczecin: Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 188370 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń, sprzętu, akcesorii i oprogramowania: 1. 12 sztuk przenośnych rejestratorów danych, 2. 12 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych, 3. 3 sztuk czterostanowiskowych stacji dokujących do ładowania baterii w przenośnych rejestratorów danych wyposażonych w złącze Ethernet, 4.oprogramowania Zamawiane oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie zainstalowanym na serwerze zamawiającego. Wykonawca zapewni aplikację, współpracującą z obecnie użytkowanym przez zamawiającego oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze tj. AXED WEZWANIA, służącą do wystawiania zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, spełniającą funkcje określone w siwz. Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na oprogramowanie dla 12 sztuk pzenośnych rejestratorów będących przedmiotem zamówienia. 5. następujących części zamiennych do drukarek Extech S 1500 użytkowanych obecnie przez zamawiającego: 1) 20 sztuk głowic drukujących, 2) 15 sztuk oryginalnych akumulatorów zamiennych, 6. 12 sztuk dedykowanych do drukarek zasilaczy sieciowych, 7. 12 sztuk futerałów na przenośne rejestratory danych, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, 8. 12 sztuk futerałów na drukarki, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, 9. Wykonanie, po upływie 18 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wymiany akumulatorów w przenośnych rejestratorach danych i bezprzewodowych drukarkach termicznych na fabrycznie nowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.31.00-8, 42.00.12.30-0, 72.26.80.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 1 dostawę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę przenośnych rejestratorów danych, drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych na kwotę minimum 50 tys. złotych brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz załącznik nr 1; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 3.oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. informacja o parametrach i cechach oferowanych urządzeń - załącznik nr 1a. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza sie możliwość: 1. zmian redakcyjnych umowy, 2. przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 3. zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 21A).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 188370-2011 z dnia 2011-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń, sprzętu, akcesorii i oprogramowania: 1. 12 sztuk przenośnych rejestratorów danych, 2. 12 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych, 3. 3 sztuk czterostanowiskowych stacji...
Termin składania ofert: 2011-07-15


Numer ogłoszenia: 197388 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:188370 - 2011 data 07.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.1).
 • W ogłoszeniu jest:Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji..
 • W ogłoszeniu powinno być:Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 19 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24)..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24)..

 

 


Załączniki:Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/07
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/07/07, odpowiedzialny/a: Elżbieta Marciniak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:34:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:34:50 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/08/03 10:27:28 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/08/03 10:24:33 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/07/13 12:38:10 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/07/07 10:24:13 nowa pozycja