Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług chrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: całodobowy monitoring w systemie zdalnego sterowania w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul: Czesław 9, Kaszubskiej 30, P. Skargi 20, konserwacje systemów alarmowych w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul: Czesław 9, Kaszubskiej 30, P. Skargi 20, konwojowanie gotówki do banku, konwojowanie kasjera do banku, konwojowanie konwojenta odbierającego kasety z parkomatów, ochrona, poprzez całodobowe monitorowanie przesyłanych przez zamawiającego sygnałów za pośrednictwem sms-ów, 284 sztuk parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania na terenie Szczecina, bezpośrednią i stałą, świadczoną jednoosobowo, ochronę fizyczną obiektu położonego w Szczecinie przy ul. P. Skargi 20.
II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.61.00.00-8, 74.61.00.00-5, 60.12.21.60-8.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub otrzymać
bezpłatnie w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9
pok. nr 21 A.
IV. Termin wykonania zamówienia:
od 21 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
V. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. spełniają warunki dodatkowe, tj.:
a) posiadają aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, w tym konwojowanie wartości pieniężnych na obszarze na jakim zamówienia podlega wykonaniu,
b) dysponują 10 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej I stopnia, 2 pracownikami z licencją pracownika ochrony fizycznej II stopnia i 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego z licencją co najmniej I stopnia,
c) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie usług ochrony mienia, o wartości nie niższej niż 100.000 PLN brutto, których zakres obejmował ochronę obiektów w systemie monitoringu, usługi transportu chronionego wartości pieniężnych oraz bezpośrednią ochronę fizyczną obiektów,
d) dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewożenia wartości pieniężnych oraz stacją monitorowania alarmów.
e) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 tys. zł.
VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, w tym konwojowanie wartości pieniężnych na obszarze na jakim zamówienia podlega wykonaniu,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru , stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (kserokopie licencji potwierdzone „za zgodność z oryginałem)”.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Do wykazu należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego, że pojazd jest przystosowany do przewozu wartości pieniężnych, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” (certyfikat zgodności z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 14 października 1998 roku dla pojazdu przystosowanego do przewozu wartości pieniężnych).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
6) Wykaz wykonywanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. (np. referencje)
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
7) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwo:
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) załącznik nr 1a do oferty cenowej – Formularz cenowy;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
IX. Kryteria oceny ofert: cena 100 %,
X. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 5. 03. 2008 r. do godz. 900 w
sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.
XI. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5. 03. 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
XII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w postępowaniu.
XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XIV. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25. 02. 2008 r.


siwz

zal  1

zal 1a

zal 1b

zal 2

zal 3

zal 4

zal 5

zal 6Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie” złożone zostały cztery oferty.
Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez :
EKOTRADE sp. z o.o, 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14
Przedstawicielstwo w Szczecinie, z siedzibą 70-215 Szczecin, al. 3 Maja 22.
Oferta ta, zgodnie z kryterium oceny ofert „cena” określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100.

Złożone oferty pozostałych Wykonawców uzyskały następującą liczbę punktów:
ALKON SECURITY sp. z o. o. z siedzibą; 71-637 Szczecin, ul. T. Firlika 41
– 98,35 punktów.

BIS IZOMAR sp. z o.o, ul. Augustówka 24, z siedzibą; 02-981 Warszawa,
Biuro Ochrony Osób i Mienia Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 1
– 51,21 punktów.

Odrzucona została oferta złożona przez Gustaw Securitas System sp. z o. o.,70-556 Szczecin,
ul. Tkacka 19-22. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie złożył wyjaśnień, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Ponadto oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6.
Wykonawca ten został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3. Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:
- dokumentów potwierdzających wykonanie należycie w okresie trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie , minimum dwóch prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia tj. wykonywanie usług ochrony o wartości nie niższej niż 100 tys. zł brutto, których zakres obejmował ochronę obiektów w systemie monitoringu, usługi transportu chronionego wartości pieniężnych oraz bezpośrednią ochronę fizyczna obiektów,
- dokumentów potwierdzających dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami. W złożonej ofercie przedstawione dokumenty nie potwierdzają, że pojazd jakim dysponuje wykonawca jest przystosowany do przewożenia wartości pieniężnych.
Szczecin, dnia 13 marca 2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/02/25
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2008/02/25, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:54:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:54:38 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/03/13 15:24:48 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/02/25 13:46:28 nowa pozycja