Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Szczecin: Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 292052 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie.

Rodzaj zamówienia:dostawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

INNE DOKUMENTY

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o typie i modelu oferowanej kosiarki dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5)opis parametrów oferowanej kosiarki - tylko w przypadku składania przez wykonawcę oferty na sprzęt równoważny, celem wykazania, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy termin dostawy będzie musiał ulec zmianie.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin składania ofert:26.09.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: dostawa kosiarki samojezdnej wrzecionowej.

Krótki opis zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wrzecionowej wraz z wymienną kasetą tnącą z ośmioma spiralnymi nożami i pojemnikiem na pokos trawy typu: -Dennis G860-, -Allet C34- (bez siedziska dla operatora kosiarki) lub równoważny.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: dostawa kosiarki rotacyjnej z przegubowym układem kierowniczym.

Krótki opis zakresu zamówienia:zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wraz z agregatem tnącym i zbierakiem typu -Stiga park excellent- lub równoważnej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: dostawa kosiarek rotacyjnych z agregatem tnącym.

Krótki opis zakresu zamówienia:zakup wraz z dostawą 5 sztuk fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych z agregatem tnącym typu -CARELGARDEN XX 220 HD- lub równoważnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/16
udostępnił: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2011/09/16, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 14:07:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:07:37 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/09/16 10:57:24 nowa pozycja