Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa pomieszczeń pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji i układów mechatronicznych oraz pracowni nauki montażu instalacji elektrycznych


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
ul. Hoża 6 w Szczecinie

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwana dalej ustawą.)

ogłasza przetarg o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
„Przebudowę pomieszczeń pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni konstrukcji i układów mechatronicznych oraz pracowni nauki montażu instalacji elektrycznych w budynku warsztatów szkolnych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hożej 6 w Szczecinie”

I. Podstawowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nabiału.
Kod CPV: 45000000-7, 45214220-8, 45311000-0, 45310000-3
II. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 25 dni od dnia przekazania placu budowy.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 01 września 2010r. do godziny 0930 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym, Szczecin ul. Hoża 6, pokój 24W (budynek OKP)
IV. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zce.szczecin.pl lub w siedzibie zamawiającego pok. nr24W (budynek OKP) w godz. 900 -1400.
Do bezpośredniego kontaktu z oferentami upoważniony jest:
Piotr Rejner tel. 091 431 61 01, lub 692 56 35 19

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 września 2010r. o godzinie 1000 w sali nr 104 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.
VI. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty
VII. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Ogłoszenie przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 18 września 2010r.
SIWZ i załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – Wykaz prac podobnych
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.
Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót
Kosztorys – montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W
Specyfikacja techniczna Wykonania Robót i Odbioru Robót w Zakresie Instalacji Elektrycznych – pracownia 2-3W
  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/08/19
udostępnił: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, wytworzono: 2010/08/19, odpowiedzialny/a: Piotr Rejner, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:23:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:23:55 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 11:31:13 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 10:16:01 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 09:10:29 nowa pozycja