Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

: Modernizacja instalacji wentylacji basenu Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16


Szczecin: Modernizacja instalacji wentylacji basenu Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16

Numer ogłoszenia: 302436 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja instalacji wentylacji basenu Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16.

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacji basenu Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 120.

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 10.10. 2011 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia zamawiający uzna: wykonanie remontu instalacji wentylacji lub założenie instalacji wentylacji wewnątrz budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 złotych, każda.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponują lub będzie dysponować minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, (instalacji sanitarnych), b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach wymaganych przez zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do przywołanych w projekcie z podaniem nazw i typów proponowanych produktów równoważnych wraz z określeniem parametrów, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90

2 - termin wykonania zamówienia - 10

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian :

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1) nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo-finasowego, 3) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 4) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 5) wystąpi konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej a będzie miało to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 6) wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 8) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 10) z powodu zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę należnego wynagrodzenia, 11) wynagrodzenie za zgodą Stron może ulec zmniejszeniu, jeżeli w toku wykonywania robót Strony uzgodniły: a) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót, b) ograniczenie zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Podstawą zmniejszenia stanowić będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony. 12) wystąpi konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego i wstrzymanie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 13) wystąpi w trakcie realizacji zamówienia konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu umowy, 14) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami wykonania przedmiotu umowy, 15) zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 16) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.10.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/23
udostępnił: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2011/09/23, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 14:29:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:29:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:09:44 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/09/23 10:05:21 nowa pozycja