Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51

W SZCZECINIE UL. JODŁOWA 21

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21 ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej       37,16 m² w siedzibie szkoły przy ul. Jodłowej 21 na okres 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
 • Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

 • Pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą.
 • Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 37,16 m² .
 • Lokal użytkowy znajduje się w części budynku przy obiekcie sportowym z wejściem z korytarza.
 • Wynajmujący zapewnia ogrzewanie w cenie czynszu.
 • Dostęp do sanitariatów i bieżącej wody na terenie szkoły w cenie czynszu.

3. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU

 • Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu wynosi: 800 zł brutto za               1 miesiąc
 • Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty podatek od nieruchomości – wg obowiązujących stawek

4. WARUNKI PRZETARGU

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego”

Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 • aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 • Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Kryterium wyboru oferenta:

najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 • Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do dnia 08.10.2013r. do godziny 10.00
 • Oferty zostaną otwarte w dniu 08.10.2013r. o godzinie 10.30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie.

 

6. ZASADY PRZETARGU

 • Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
 • Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną /brutto/ czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc.
 • Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3 ogłoszenia.
 • Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.
 • Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

7. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

 1. Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21
 2. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest: Justyna Stefankiewicz – specjalista ds. obiektów sportowych tel: 91 4523324 w.19, w godzinach   9.30-13.30

Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie zakończył się wynikiem negatywnym, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 08.10.2013r. do godziny 10.00, nie wpłynęła żadna oferta.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/09/23
udostępnił: Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, wytworzono: 2013/09/23, odpowiedzialny/a: Rafał Mazurek, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:36:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:36:55 modyfikacja wartości
Rafał Mazurek 2013/10/09 13:23:50 modyfikacja wartości
Rafał Mazurek 2013/09/24 08:00:10 modyfikacja wartości
Rafał Mazurek 2013/09/23 15:06:59 modyfikacja wartości
Rafał Mazurek 2013/09/23 15:06:00 nowa pozycja