Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


Szczecin: Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 19
Numer ogłoszenia: 350043 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rzemieślniczych , ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 482 03 28, faks 91 482 15 31.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 19.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa żywności: grupa I mięso i wędliny, grupa II warzywa, grupa III owoce, grupa IV ryby i przetwory, grupa V nabiał i przetwory, grupa VI artykuły spożywcze różnem grupa VII pieczywo, grupa VIII jaja, grupa IX koncentraty spożywcze, grupa X mrożonki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania powyższego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty współnej należy złożyć jeden dokument) 4) odpowiednie załączniki 1A-1J w zależności na któą grupę wykonawca składa ofertę; w przypadku oferty współnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, pokój nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


SIWZ

załącznik nr 1 - oferta cenowa

załącznik nr 1 A  - mięso i wędliny

załącznik nr 1 B - warzywa

załącznik nr 1 C - owoce

załącznik nr 1 D - ryby i przetwory

załącznik nr 1 E - nabiał i przetwory nabiałowe

załącznik nr 1 F - artykuły spożywcze różne

załącznik nr 1 G - pieczywo

załącznik nr 1 H  - jaja

załącznik 1 I - koncentraty spożywcze

załącznik 1 J - mrożonki

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 - wzór umowy Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Zespół Szkół Rzemieślniczych
70 – 028 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Chmielewskiego 19

Znak sprawy: ZSR-02/2010 Szczecin, dnia 30.12.2010r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup i dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 16 ofert, za najkorzystniejszą ofertę w danych grupach Zamawiający uznał:

Grupa I - Załącznik 1A – Mięso i wędliny
Oferta nr 12 – „MADAR” Dariusz Watral, 71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznańska 1 - oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 2 – „KAMIL” Sp. z o.o, 70-201 Szczecin, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 – oferta uzyskała 97 pkt.

Grupa II – Załącznik 1B – Warzywa
Oferta nr 7 – P.H. „AGRO HURT” Waldemar Korn, 70-320 Szczecin, ul. Twardowskiego 9 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 5 – Warzywa – Owoce Adam Chomicz, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 74,45 pkt.
Oferta nr 6 – P.H.U. „BULNEX” Andrzej Bułatewicz, 71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 70,82 pkt.

Grupa III – Załącznik 1C – Owoce
Oferta nr 7 – P.H. „AGRO HURT” Waldemar Korn, 70-320 Szczecin, ul. Twardowskiego 9 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 5 – Warzywa – Owoce Adam Chomicz, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 89,44 pkt.
Oferta nr 6 – P.H.U. „BULNEX” Andrzej Bułatewicz, 71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 89,94 pkt.

Grupa IV – Załącznik 1D – Ryby i przetwory
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MINI – FISH” Sp. z o.o., 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 96,38 pkt.

Grupa V – Załącznik 1 E – Nabiał i przetwory
Oferta nr 9 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PIK” Józef Bułat, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza 6-8 – oferta uzyskała 99,44 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 99,23 pkt.

Grupa VI – Załącznik 1 F – Artykuły spożywcze różne
Oferta nr 16 – „SEMI” Marcin Fedorowicz, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PIK” Józef Bułat, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza 6-8 – oferta uzyskała 96,51 pkt.
Oferta nr 9 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała 98,38 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 99,02 pkt.

Grupa VII – Załącznik 1 G – Pieczywo
Oferta nr 11 –„ASPROD” Sp. z o.o., 72-123 Kliniska, ul. Piastowska 46 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Grupa VIII – Załącznik 1 H – Jaja
Oferta nr 6 – P.H.U. „BULNEX” Andrzej Bułatewicz, 71-411 Szczecin, ul. Wyzwolenia 85 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 5 – Warzywa – Owoce Adam Chomicz, 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24 – oferta uzyskała 92,68 pkt.
Oferta nr 9 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała 95 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 95 pkt.

Grupa IX – Załącznik 1 I – Koncentraty spożywcze
Oferta nr 9 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PIK” Józef Bułat, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rzeźnicza 6-8 – oferta uzyskała 61,67 pkt.
Oferta nr 16 – „SEMI” Marcin Fedorowicz, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – oferta uzyskała 55,92 pkt.

Grupa X – Załącznik 1 J – Mrożonki
Oferta nr 13 – P.H. „LODIMEX” Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A – oferta uzyskała 100 pkt., najwyższą liczbę zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Oferta nr 4 FRYTKI STOVER Sp. z o.o. we Wrocławiu Filia Koszalin, ul. Dworcowa 17, 76-031 Mścice – oferta uzyskała 67,63 pkt.
Oferta nr 9 – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 2 – oferta uzyskała 83,32 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO” Sp. z o.o., 70-483 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 117 – oferta uzyskała 96,86 pkt.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 z postępowania odrzucone zostały oferty:
We wszystkich grupach:
Oferta nr 8 – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolno – Sadownicze Wiesław Sałyga, 74-106 Stare Czarnowo, Binowo 40 – wykonawca nie dołączył oferty cenowej (załącznik nr 1)
Oferta nr 14 – Ciastkarnia – Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych Wiesław Żelek, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 21 – wykonawca nie dołączył oferty cenowej (załącznik nr 1)
Oferta nr 15 – P.H.U. „AM-BEST II” Mirosław Bysko, 72-600 Świnoujście, ul. Wielkopolska 29 – wykonawca nie dołączył oferty cenowej (załącznik nr 1).
W grupie IV:
Oferta nr 16 – „SEMI” Marcin Fedorowicz, 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3 – wykonawca nie wycenił wszystkich pozycji w grupie IV.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/12/07
udostępnił: Zespół Szkół Rzemieślniczych, wytworzono: 2010/12/07, odpowiedzialny/a: Jolanta Rutkowska, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:57:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:57:01 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2010/12/30 12:49:15 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2010/12/07 13:07:45 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2010/12/07 12:58:57 modyfikacja wartości
Jolanta Rutkowska 2010/12/07 11:50:37 nowa pozycja