Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie


Remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 217643 - 2007; data zamieszczenia: 09.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax 091 4221287 w. 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: Remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie. Zakres robót obejmuje: 1. remont wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku (laboratorium, gabinet internisty, toaleta dla pacjentów, korytarz); 2. przebudowa biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy, remont pomieszczeń w piwnicy - bez kotłowni. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wyszczególnione w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych a także spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. przedstawią wykaz osób (co najmniej 5 osób w tym min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 2. wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto każda, o następującym charakterze: roboty remontowe budynku, w których wykonano różne roboty wykończeniowe powyższe winno wynikać z wykazu lub dołączonych referencji - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, wymaganych specyfikacją
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego treść stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem trzech dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - tzw. referencje, (warunek: wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto każda, o charakterze:, roboty remontowe budynku, w których wykonano różne roboty wykończeniowe - powyższe winno wynikać z wykazu lub dołączonych referencji - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ). 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (co najmniej 5 osób w tym min. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda: 1) dołączenia do oferty specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.szczecin.pl w dziale Zamówienia Publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Al. Wojska Polskiego 97 70-481 Szczecin Sekretariat pok. nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2007 godzina 08:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 97, pok. nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki:

SIWZ i załączniki poniżej.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Znak sprawy: ZOZSzW/01/2007
Dotyczy: przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy – etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie.

I. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany Usługowo-Handlowy Andrzej Ząbkowski z siedzibą w Mierzynie ul. Welecka 49a 72-006 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3” w związku z art. 26 ust. 3 zgodnie z którym „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania”.
Zamawiający pismem z dnia 30.11.2007r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej trzech robót budowlanych o wartości minimum 50.000 zł brutto każda.
Wykonawca pismem z dnia 30.11.2007 poinformował Zamawiającego, iż wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych o wartości minimum 50.000 zł nie jest możliwe.
Tym samym stwierdzić należy, że ww. okoliczności spełniają wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu na podstawie 89 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

II.
Zamawiający ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy – etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie.
Wygrała firma: Pomorskie Pracownie Konserwatorskie Spółka z o.o.
71-693 Szczecin ul.Krańcowa 38
Oferta uzyskała 100% punktów w jedynym kryterium oceny ofert jakim była cena.
Cena oferty wyniosła: 147 572,42 złote

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyła także firma: ELWA Przedsiębiorstwo Budowlane s.c. 70-660 Szczecin ul.Gdańska 40

Oferta uzyskała 82,99 pkt na 100 możliwych do uzyskania w jedynym kryterium oceny ofert jakim była cena.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/12
udostępnił: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, wytworzono: 2007/11/12, odpowiedzialny/a: ELŻBIETA KARWECKA, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:30:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:30:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/04 09:26:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/11/12 11:06:12 nowa pozycja