Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa mięsa, drobiu i wędlin do CKS Szczecin


Centrum Kształcenie Sportowego
Ul. Mazurska 40, 70 – 424 Szczecin
Ul. Rydla 49 70 – 783 Szczecin

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
„Zakup i dostawę mięsa, drobiu i wędlin dla Centrum Kształcenia Sportowego
przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49".

1. Zakres rzeczowy zadania:
Dostawa i zakup mięsa, drobiu i wędlin.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.
3. Warunki udziału: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną 
we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 
ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 

3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową na załączniku nr 1 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) wypełnione kalkulacje cenowe według załącznika nr 1A do siwz 
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, 
lub na stronie internetowej pod adresem: www.cks.szczecin.pl
5. Miejsce i termin składanie ofert:
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Mazurska 40, sekretariat szkoły,
w terminie do dnia 17.03.2011 do godz. 10:00.
6. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
7. Kryterium oceny oferty:
Najniższa cena.
8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Mazurska 40, 
Sala 43 a w dniu 17.03.2011 godz. 11:00.
9. Termin związania ofertą: 30 dni.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Data publikacji: 08.03.2011r.
Data wygaśnięcia: 17.03.2011r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
Informacja o wyborze oferty
Znak sprawy 2233 – 1/11
Szczecin, dnia 18.03.2011r.
Gmina Miasto Szczecin, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, na ,,zakup i dostawę mięsa, drobiu i wędlin dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49” wybrano ofertę firmy:
„MADAR” Dariusz Watral
Ul. Autostrada Poznańska 1
71 – 001 Szczecin
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 „MADAR” Dariusz Watral
Ul. Autostrada Poznańska 1 wartość oferty: 83 358,00 zł.
71 – 001 Szczecin
 

 „KAMIL” Sp. z o.o.
Ul. Kard. Wyszyńskiego 14 wartość oferty: 89 595,85 zł.
70 – 201 Szczecin

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.03.2011r.
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18.03.2011r.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/03/08
udostępnił: , wytworzono: 2011/03/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:10:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:10:21 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/03/18 18:54:19 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/03/08 15:31:44 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/03/08 15:21:41 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/03/08 15:18:53 nowa pozycja