Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


Gmina Miasto Szczcin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie

Adres strony internetowej zamawiającego na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mosrir.szczecin.pl, specyfikację można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6 kod:71-403.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów wyszczególnionych w załączniku nr 4 do siwz.

Kod CPV: 24500000-9

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert wariantowych, częściowych, zawarcia umowy ramowej, ustanawiania dynamicznego systemu zakupów, wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ocena spełaniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie "spełnia/nie spełania".

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawneiń,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

5) spełniają następujace warunki dodatkow:

a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 podobne do objetcyh przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie cyklicznych stałych dostaw środków czystości o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzajace spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oswiadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiacego załącznik nr 2 do nienijszej siwz:

a) o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

b) o spełnainiu warunków udziału okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających oferte wspólną

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skladania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokuemnt składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w zakresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działaności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do nieniejszej siwz oraz dokumenty - potwierdzajace, że dostawy te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy skladający ofertę składają jeden wspólny ww. wykaz.

Kryterium oceny ofert: cena  - 80%, jakość proponowanych produktów - 20%

Oferty do dnia 26.05.2008 r. do godziny 9:30 nalezy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod:71-403.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych  - 13.05.2008 r.   Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/05/13
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 11:37:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 11:37:09 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/05/13 10:44:51 nowa pozycja