Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowegoSzczecin: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 84930 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: 1) Serwer 1 sztuka, 2) Zasilacz UPS dla serwera 2 sztuki, 3) Komputer (stacja robocza) 11 sztuk, 4) Komputer przenośny (laptop) 1 sztuka, 5) Monitor ekranowy LCD 10 sztuk, 6) Drukarka laserowa 2 sztuki, 7) Skaner komputerowy (urządzenie wielofunkcyjne) 1 sztuka, 8) Zasilacz awaryjny UPS dla stacji roboczej 7 sztuk, 9) Przełącznik KVM 1 sztuka. 2. Szczegółowy opis minimalnych, wymaganych parametrów sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 1 a do siwz. 3. Oferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i nieużywany, nie wycofany z produkcji. Sprzęt komputerowy powinien posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty określone w załączniku nr 1a do siwz..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.23.72.80-5, 30.21.40.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 35.10.00.00-5, 30.23.60.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni wnieść wadium w wysokości 1000 złotych w terminie do dnia 9 kwietnia 2009 r. do godz. 09:00
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz), 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. informacja o parametrach sprzętu komputerowego (załącznik nr 1a), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 5. dla oferowanych komputerów (stacji roboczych), deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC oznaczenie CE, 6. dla oferowanego komputera przenośnego (laptopa): 1) certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności), 2) certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności), 3) oświadczenie producenta o zgodności oferowanego modelu z normą Energy Star lub równoważną, 4) certyfikat ISO 9001:2000 (na certyfikacie musi być podana data ważności) dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja (oświadczenie) dla firmy serwisującej wydana przez producenta komputera, 5) oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 6) certyfikat CE lub deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - oznaczenia CE, 7. dla oferowanego serwera: 1) deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - oznaczenia CE, 2) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu 3) wydruk ze strony www.spec.org.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. 21 A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. nr 24.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


siwz

zal nr 1

zal nr 1a

zal nr 2

zal nr 3Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  UMSzczecinFiles/wynik postępowania.pdf


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/03/31
  udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/04/27, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 11:49:13
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Anna Tarnawska 2010/01/08 11:49:13 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2009/04/27 14:59:48 modyfikacja wartości
  Elżbieta Marciniak 2009/03/31 13:37:17 nowa pozycja