Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Budowa oswietlenia Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowejBudowa oświetlenia Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 137776 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego: 1)wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmującej: a)opracowanie projektu budowlanego oświetlenia płyty głównej, bieżni i zakoli (we wszystkich wymaganych branżach), b)opracowanie projektu dostosowania oświetlenia w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia bezpieczeństwa, c)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (we wszystkich wymaganych branżach), d)sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach), e)sporządzenie przedmiaru robót (we wszystkich wymaganych branżach), f)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jest wymagana przepisami prawa, 2)projekt budowlany musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz musi być zatwierdzony decyzją wydaną przez właściwy organ administracji budowlanej, a autor projektu budowlanego w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 3)uzgodnienie z ENEA projektu i budowy półpośredniego układu pomiarowego pozwalającego na wykorzystanie pełnej mocy obecnego transformatora zasilającego obiekt:15/0,4 kV; 400kVA. przy mocy przyłączeniowej 300 KW 4)opracowanie projektu wykonawczego, który musi być komplety z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze oraz inwentaryzację geodezyjną obiektów i instalacji podziemnych; 5)opracowanie wersji elektronicznej całej dokumentacji technicznej w formacie PDF. (zapis na płytach CD); 6)sprawowanie w toku wykonywania budowy oświetlenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu (we wszystkich wymaganych branżach); 7)wykonanie oświetlenia stadionu tj. wszystkich robót budowlanych na podstawie projektów, tak by można było na nim rozgrywać zawody lekkoatletyczne rangi krajowej i międzynarodowej oraz zabezpieczyć niezależnie załączanie oświetlenia treningowego na bieżni i dla poszczególnych dyscyplin w skokach i rzutach. 8)przeprowadzenie rozruchu systemów i szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego;.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.24-2, 45.21.22.90-5, 45.31.60.00-5, 45.00.00.00-7, 71.20.00.00-0, 43.31.00.00-3, 45.34.53.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8, 45.31.00.00-3, 45.11.12.50-5, 45.21.20.00-6, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.31.56.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 31.500 zł (słownie trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 8 czerwca 2010 r. do godziny 8:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: wykonanie oświetlenia na otwartych obiektach sportowych o natężeniu oświetlenia minimum 900 Lx. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że: a)dysponują lub będą dysponować minimum: - 1osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, -1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
INNE DOKUMENTY
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wynagrodzenie, może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy. 2. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły: 1)zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót, 2)ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji technicznej. 3. Zamawiający poza sytuacjami przewidzianymi w treści umowy przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacjach niżej wymienionych: 1)nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 3)wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 4)wystąpią dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, roboty, które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5)wystąpią istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 6)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 7)z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8)z powodu działań trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/05/20
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2010/05/20, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:46:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:46:10 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2010/05/20 12:52:41 nowa pozycja