Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawy chemicznych środków czystości w okresie 12 miesięcy


    

  DOM    POMOCY    SPOŁECZNEJ
 DOM KOMBATANTA I PIONIERA  ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
         71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA (091)432-77-41, FAX (091) 432-77-12
  NIP: 852-21-17-662
 
     
                                                                                                                                   
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę chemicznych środków czystości  w okresie 12 miesięcy.
 
 
 
 1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy chemicznych środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesięcy.
 1. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS, ul.Romera 21/29 Szczecin, pokój 126  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30  do 14.30.
 1. Termin składania ofert upływa 27.09.2006r. o godz. 09.30.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2006r. o godz. 10.00.
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 1. Wszelkich informacji  dotyczących przetargu udziela Pan Marek Matulaniec
             tel. 091-432-77-12  w godz. 08.00 – 14.00, e-mail: dps.romera@op.pl
               
 
                                                                                             
 

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz klikając

    Załącznik nr 1 - pobierz klikając

    Załącznik nr 1A - pobierz klikając

    Załącznik nr 2 - pobierz klikając

    Załącznik nr 3- pobierz klikając

    Załącznik nr 4 - pobierz klikając

ZAMAWIAJĄCY:
 

Gmina Miasto Szczecin

          Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul.Romera 21/29
71-246 Szczecin
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:
 
 „dostawę chemicznych środków czystości  ZP/5/AG/06”
 
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I             Forma oferty;
Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III           Oferty wspólne;
Rozdział IV          Jawność postępowania;
Rozdział V            Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                               Załącznik nr 1 i 1A – oferta cenowa;
                               Załącznik nr 2 – oświadczenie;
                               Załącznik nr 3 – wykaz prac podobnych;
                               Załącznik nr 4 – wzór umowy;
 

            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  Kierownik Jednostki w porozumieniu z Komisją Przetargową w dniu 31.10.2006r. w prowadzonym postępowaniu na dostawę chemicznych środków czystości w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie wybrał ofertę firmy: Danmar S.C. z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66 w Szczecinie 70-111


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/12
  udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Małgorzata Śmigielska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/22 14:43:25
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Tomasz Czerniawski 2007/08/22 14:43:25 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2006/11/02 13:05:13 modyfikacja wartości
  Krzysztof Kozakowski 2006/09/15 14:44:12 modyfikacja wartości
  Katarzyna Kałucka 2006/09/12 12:35:18 nowa pozycja