Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu biurowego położonego w Szczecinie przy al. Niepodległości 17


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                        (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro,
na utrzymanie czystości wewnątrz obiektu biurowego                                położonego w Szczecinie przy al. Niepodległości 17
 
1.      Przedmiot zamówienia:
Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu biurowego położonego w Szczecinie przy                  al. Niepodległości 17
 
2.      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1)      przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
2)      niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
3)      usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
4)      informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość            i termin wykonywania usługi,
5)      bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
6)      niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,
7)      utrzymania czystości wewnątrz budynku,
 
3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
4.       CPV: 74750000-1; CPV: 74700000-6; CPV: 74722000-6
5.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik do SIWZ.
2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)      Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                        z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych                   w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
8)      Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
9)      Ofertę cenową.
10)   Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej.
 
8.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 20,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 (słownie: trzysta) złotych, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 19.04.2007 r. do godz. 10:00.
12.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 19.04.2007 r. do godz. 10:00.
13.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
14.  Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 423 30 11, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 29 marca 2007 r.

 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                 Szczecin, dnia 19 kwietnia 2007 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
 
 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości powyżej 60 000 euro, na:
 
 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ OBIEKTU BIUROWEGO
POŁOŻONEGO PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W SZCZECINIE
 
 
Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Z 2006 R., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę firmy:
 
DEWA S.C.
Wiesława Rybarczyk, Waldemar Rybarczyk
ul. Mieszka I 73
71 – 100 Szczecin
 
 Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca zaoferował 1.077,26  zł brutto w skali 1. m-ca.
 
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z firmą:

DEWA S.C. z siedzibą przy ul. Mieszka I 73 w Szczecinie

w dniu 30 kwietnia 2007 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/03/30
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/03/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/10/04 11:23:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/10/04 11:23:00 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/04/30 14:15:40 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/04/20 08:32:42 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/04/20 08:26:18 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/03/30 08:50:18 nowa pozycja