Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń (parter części E) budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie


Dom Dziecka nr 2
Ul. Walecznych 23, 70 - 774 Szczecin

1. Przedmiot zamówienia
Remont pomieszczeń (parter części E) budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie
Kod CPV 45215215-7

2. Zakres zamówienia obejmuje:
Remont pomieszczeń budynku - parteru części „E”
1) Roboty budowlane;
a) roboty izolacyjne
b) roboty murowe
c) roboty posadzkowe
d) roboty tynkarskie i malarskie
e) stolarka okienna i drzwiowa
2) Roboty sanitarne;
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
3) Roboty elektryczne;
a) wykonanie rozdzielni i linii zasilających
b) instalacje elektryczne wewnętrzne.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

4. Warunki wymagane od wykonawców:
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający następujące warunki:
1) Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat minimum 1 pracę podobną polegającą na:
a) pracach ogólnobudowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi
b) wykonali izolację poziomą budynku metodą iniekcji.
2) Wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin związania oferta wynosi 30 dni.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać za odpłatnością 40 zł. brutto w Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie ul. Walecznych 23 w godz. 9:00 – 15:00
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Jaworska tel./fax 091 4612276
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Szczecinie- ogłoszenia jednostek organizacyjnych http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp

9. Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 03.10.2007r. do godz. 10:00 w pok. sekretariat Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie ul. Walecznych 23.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 03.10.2007r. godz. 10:15 sala komputerowa Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie ul. Walecznych 23.

11. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

12. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.

13. Darta publikacji ; 12 wrzesień 2007 r.
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/09/12
udostępnił: Dom Dziecka nr 2, wytworzono: 2007/09/12, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:20:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:20:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/02 12:52:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/09/19 10:22:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/09/12 10:17:02 nowa pozycja