Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Ku Słońcu 23, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21, ul. Powst. Wlkp 66


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz obiektu oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie nieruchomości przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia, położonych w Szczecinie
przy ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21/26 i ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68.

1. Przedmiot zamówienia:
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) utrzymania czystości wewnątrz budynku,
2) dodatkowego sprzątania dziennego w godz. 1100 – 1300 części wspólnych,
3) stróżowania,
4) utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni,
5) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
6) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
7) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
8) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
9) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
10) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
4. CPV: 98.34.11.30-5 – usługi stróżowania
CPV: 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania
CPV: 90.60.00.00-3 – usługi porządkowo-sanitarne świadczone na terenach miejskich lub wiejskich
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:
a) zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat, przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• co najmniej 1 pracę polegającą na stróżowaniu, dozorowaniu bądź ochronie mienia
• co najmniej 1 pracę polegającą na sprzątaniu,
• co najmniej 1 pracę polegającą na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,
• co najmniej 1 pracę polegającą na pielęgnacji zieleni.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą ww. elementy (np. jedna praca obejmie zarówno stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, terenów zewnętrznych oraz pielęgnację zieleni),
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł.

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

8. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 20.11.2009 r. do godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
13. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.


Szczecin, dnia 12 listopada 2009 r.
 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 8 grudnia 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

STRÓŻOWANIE, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ ORAZ TERENU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ZIELENI W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL KU SŁOŃCU 23/24, UL. ŁUCZNICZEJ 64, UL. STAROMŁYŃSKIEJ 21/26
I UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 66/68

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dla nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 23/24 wybrano ofertę nr 4:
DEWA S.C. ul. Mieszka I 73 70 – 111 Szczecin
Dla nieruchomości położonej przy ul. Łuczniczej 64 wybrano ofertę nr 4:
DEWA S.C. ul. Mieszka I 73 70 – 111 Szczecin
Dla nieruchomości położonej przy ul. Staromłyńskiej 21/26 wybrano ofertę nr 4:
DEWA S.C. ul. Mieszka I 73 70 – 111 Szczecin
Dla nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wlkp. 66/68 wybrano ofertę nr 4:
DEWA S.C. ul. Mieszka I 73 70 – 111 Szczecin
UZASADNIENIE:
WW. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W oparciu o przyjęte w postępowaniu kryterium „ceny” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100).

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu i przyznanych im punktów
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy Cena
Ku Słońcu Pkt Cena
Łucznicza Pkt Cena
Staromłyńska Pkt Cena
Powst. Wlkp P
1 ANTEMA al. Jana Pawła II 8a
58 – 506 Jelenia Góra 8.788,76 67 8.215,16 76 7.995,08 76 9.370,84 64
2 JANTAR ul. Zyg. Augusta 71
76 – 200 Słupsk 8.048,52 73 7.486,88 83 7.442,96 82 8.566,40 70
3 BRATNIAK pl. Dziecka 14
70-241 Szczecin 7.518,90 78 7.925,60 79 7.921,30 77 7.790,70 77
4 DEWA ul. Mieszka I 73
70-111 Szczecin 5.858,93 100 6.236,16 100 6.108,84 100 6.013,92 100
5 POMORZE ul. Narutowicza 22
70 – 231 Szczecin 7.976,00 73 8.737,00 71 8.991,00 68 8.560,00 70
6 ASTER FRECH ul. Wejherowska 21/3
70 – 834 Szczecin 7.381,30 79 7.884,40 79 7.679,97 79 7.780,71 77

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 13 stycznia 2010 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.


Przedmiot zamówienia: Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz oraz pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych
w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Łuczniczej 64,
ul. Staromłyńskiej 64, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68.

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz oraz pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 64, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68” zamawiający zawarł – w dniu 21 grudnia 2009 r. – nw. umowy:
a) w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 23/24 z:
DEWA S.C. z siedziba w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73,
b) w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Łuczniczej 64 z:
DEWA S.C. z siedziba w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73,
c) w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Staromłyńskiej 21/26 z:
DEWA S.C. z siedziba w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73,
d) w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Wlkp. 66/68 z:
DEWA S.C. z siedziba w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73,


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/11/12
udostępnił: Miejski zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/01/13, odpowiedzialny/a: Tomasz lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:04:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:04:07 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/01/13 09:12:28 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/12/08 09:35:13 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/12 12:45:19 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/12 12:28:42 nowa pozycja