Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta


Szczecin: dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 91701 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Krótki opis wymagań jakościowych dla zamawianych dostaw. 1) Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki: a) Pieluchomajtki wykonane z materiału gwarantującego cyrkulację powietrza na całej powierzchni (ww. warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta). b) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. c) Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary elastycznych, samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku. d) Minimalna chłonność całkowita nie może być mniejsza niż 2 900 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta). e) Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent neutralizujący (nieprzyjemny zapach) i indykator wilgotności (ww. warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta), f) Pieluchomajtki powinny posiadać oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. g) Pieluchomajtki muszą być pakowane minimum po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 2) Kompresy niejałowe włókninowe 30g m2 pakowane max po 100 szt., jednak nie mniej niż 50 szt. 3) Kompresy jałowe włókninowe 30g m2 pakowane po 5 szt. 4) Gaza opatrunkowa bawełniana z gazy 17-nitkowej pakowana po 1 szt. 5) Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L pakowane po 10 szt. 6) Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe pakowane po 100 szt. oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 3. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w załączniku nr 5 wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna realizację umowy na zbliżony asortyment na kwotę minimum 150 tys. zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków ilości podane w załączniku 1A.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: dostawy rękawic winylowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar S szt. 50 000 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar M szt. 130 000 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar L szt. 50 000.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):18.42.43.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I - dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków

Ofertę nr 3

Nazwa firmy - PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  - wartość oferty brutto 133 509,50zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Dla części II - rękawic jednorazowych winylowych

Ofertę nr 5

Nazwa firmy - ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra - wartość oferty brutto 16 997,00zł. Oferta otrzymała 98,78 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz spośród ofert nieodrzuconych.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Na podstawie art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano jednego Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do zaakceptowania poprawionej omyłki rachunkowej.

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano 3 Wykonawców
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez zamawiającego skutkowało
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z jednoczesnym odrzuceniem oferty - oferty nr 7.


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części I i części II:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

ABOOK Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 23 000,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 73,00

2

Hand-Prod Sp. z o.o.

ul. Leszczyńskiego 40A,

02-496 Warszawa

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 18 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 91,25

3

PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dla części I – 133 509,50 zł

Dla części II – 25 300,00 zł

Dla części I – 100

Dla części II – 66,36

4

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.,

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 700,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 81,11

5

ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 16 997,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 98,78

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

Dla części I – 148 341,40 zł

Dla części II – 18 814,00 zł

Dla części I – 90,00

Dla części II – 89,24

7

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

Dla części I – 145 190,00 zł

Dla części II – 16 790,00 zł

Dla części I – 91,96

Dla części II – 100


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91701-2011 z dnia 2011-03-22 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie...
Termin składania ofert: 2011-04-04


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 91260 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 91701 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Krótki opis wymagań jakościowych dla zamawianych dostaw. 1) Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki: a) Pieluchomajtki wykonane z materiału gwarantującego cyrkulację powietrza na całej powierzchni (ww. warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta). b) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. c) Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary elastycznych, samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku. d) Minimalna chłonność całkowita nie może być mniejsza niż 2 900 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta). e) Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent neutralizujący (nieprzyjemny zapach) i indykator wilgotności (ww. warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta), f) Pieluchomajtki powinny posiadać oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. g) Pieluchomajtki muszą być pakowane minimum po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 2) Kompresy niejałowe włókninowe 30g m2 pakowane max po 100 szt., jednak nie mniej niż 50 szt. 3) Kompresy jałowe włókninowe 30g m2 pakowane po 5 szt. 4) Gaza opatrunkowa bawełniana z gazy 17-nitkowej pakowana po 1 szt. 5) Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L pakowane po 10 szt. 6) Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe pakowane po 100 szt. oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 3. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Dostawy rękawic winylowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROKO R i R Kowalscy Spółka Jawna, ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 18953,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:16997,00
 • Oferta z najniższą ceną:16997,00/ Oferta z najwyższą ceną: 25300,00
 • Waluta:PLN.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91701-2011 z dnia 2011-03-22 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie...
Termin składania ofert: 2011-04-04


Szczecin: Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 107910 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 91701 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 30%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Krótki opis wymagań jakościowych dla zamawianych dostaw. 1) Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki: a) Pieluchomajtki wykonane z materiału gwarantującego cyrkulację powietrza na całej powierzchni (ww. warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta). b) Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości. c) Pieluchomajtki muszą posiadać dwie pary elastycznych, samoprzylepnych pasków mocujących wielorazowego użytku. d) Minimalna chłonność całkowita nie może być mniejsza niż 2 900 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta). e) Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent neutralizujący (nieprzyjemny zapach) i indykator wilgotności (ww. warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta), f) Pieluchomajtki powinny posiadać oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. g) Pieluchomajtki muszą być pakowane minimum po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 2) Kompresy niejałowe włókninowe 30g m2 pakowane max po 100 szt., jednak nie mniej niż 50 szt. 3) Kompresy jałowe włókninowe 30g m2 pakowane po 5 szt. 4) Gaza opatrunkowa bawełniana z gazy 17-nitkowej pakowana po 1 szt. 5) Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L pakowane po 10 szt. 6) Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe pakowane po 100 szt. oraz posiadać oznakowanie CE określające zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. 3. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych i opatrunków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 116617,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:133509,50
 • Oferta z najniższą ceną:133509,50/ Oferta z najwyższą ceną: 148341,40
 • Waluta:PLN.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/03/22
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2011/03/22, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:13:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:13:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/05/10 15:38:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/04/26 15:01:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/04/19 15:05:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/04/19 15:04:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2011/03/22 10:37:40 nowa pozycja