Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konsultacje rynkowe

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na „System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin"


Szczecin, dnia 22 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

DANE KONTAKTOWE:

Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin,

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Agnieszka Łempicka

Tel. +48 91 4351281

e-mail: bppp@um.szczecin.pl

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin.

I. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe (dalej Konsultacje) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dla postępowania pod nazwą „System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego (dalej Regulamin).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNCYH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 1. Zamawiający ogłasza Konsultacje związane z realizacją dostawy i wdrożeniem systemu do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi w 25 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Szczecin. Wstępny Projekt Opisu Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
 2. Celem Konsultacji jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogą być wykorzystane w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, projektu umowy oraz w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.
 3. W toku Konsultacji, Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego Postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach składają zgłoszenia do udziału Konsultacjach – załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dalej: zgłoszenie).

Zgłoszenia można składać:

 1. Osobiście, w Biurze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urzędu Miasta Szczecin, pokój 157.
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bppp@um.szczecin.pl
 3. Do zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani dołączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentacji oraz wypełnioną ankietę, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w formie dokumentowej
  w rozumieniu art. 772 ustawy – Kodeks cywilny. Uczestnicy nie są zobowiązani załączać do zgłoszenia dokumentów potwierdzających reprezentację, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile w zgłoszeniu wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 4. Termin składania zgłoszeń: 5 czerwca 2023r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 5. Niedołączenie ankiety do zgłoszenia nie wyklucza możliwości zaproszenia Uczestnika do Konsultacji. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany będzie do złożenia wypełnionej ankiety w terminie uzgodnionym z Zamawiającym indywidualnie, jednakże nie później niż do 16 czerwca 2023 r.
 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w Konsultacjach podmiotów, które złożą w/w zgłoszenie po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI

 1. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w Konsultacjach jest złożenie zgłoszenia z wymaganymi załącznikami, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, w terminie określonym w Ogłoszeniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 3 Regulaminu.
 3. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. Jeżeli uczestnik Konsultacji posługuje się innym językiem niż język polski, zobowiązany będzie do zapewnienia w Konsultacjach udziału tłumacza.
 4. Miejsce i termin prowadzenia Konsultacji rynkowych będą uzgadniane
  z poszczególnymi Uczestnikami. Zamawiający wraz z zaproszeniem do Konsultacji rynkowych przekaże harmonogram spotkań wraz z zagadnieniami planowanymi do omówienia. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:
  1. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej,
  2. spotkania indywidualnego z Uczestnikami,
  3. wideokonferencji indywidualnej z Uczestnikami,
  4. spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach,
  5. wideokonferencji grupowej z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
 5. Termin zakończenia Konsultacji przewidywany jest na 22 czerwca 2023 roku.
 6. Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu.
 7. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
 8. W momencie złożenia zgłoszenia Uczestnicy:
  1. udzielają nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym dla celów Konsultacji lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego ww. Konsultacje dotyczą;
  2. udzielają nieodpłatnej, bezwarunkowej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystanie informacji oraz materiałów przekazywanych w trakcie Konsultacji, na potrzeby Zamawiającego związane z prowadzeniem Konsultacji oraz Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji (w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dla zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust.6 Regulaminu);
  3. w przypadku przekazania w toku Konsultacji utworu(ów) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509)- udzielają nieodpłatnej, bezwarunkowej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody (licencji) na ich używanie, wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie oraz zamieszczanie - w całości lub w części - w materiałach związanych z udzielaniem zamówienia publicznego, którego dotyczą Konsultacje i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego - przez Zamawiającego, a także na dokonywanie wszelkich zmian ww. materiałów/utworu(ów) w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie – na potrzeby przygotowania dokumentacji Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  4. zezwalają na wykonywanie praw zależnych do utworu(ów), o których mowa powyżej, jak również na rozporządzenie i korzystanie z opracowań oraz modyfikacji ww. utworu(ów).
 9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 10. Udział w Konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.
 11. Publikacja Ogłoszenia i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 12. Udział w Konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższą okoliczność będzie należało uwzględnić przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą Konsultacje.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych;
 2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych;
 3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Ankieta skierowana do wykonawców;
 4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Memorandum Informacyjne;
 5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Wstępny Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), (dalej jako RODO), Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin;
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin: tel. (091) 42 45 702, adres e-mail: iod@um.szczecin.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Konsultacjami związanymi z Postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin”i Postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji (w przypadku jego przeprowadzenia);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Konsultacji lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konsultacji, Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji lub zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego, która została zawarta wyniku wyżej wymienionego Postępowania (w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi później);
 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w Konsultacjach;
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku prowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego Postępowania. W sytuacji, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole Postępowania, lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
   z wykorzystaniem informacji uzyskanych podczas Konsultacji zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 10.  Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konsultacjach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 11.  Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe;
 12.  Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jest Uczestnik składający zgłoszenie do udziału w Konsultacjach.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego, wytworzono: 2023/05/23, odpowiedzialny/a: M. Bil - Modranka, wprowadził/a: Agnieszka Łempicka, dnia: 2023/05/24 12:56:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Łempicka 2023/05/24 12:56:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Łempicka 2023/05/24 12:13:18 modyfikacja wartości
Anna Petters 2023/05/24 11:17:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Łempicka 2023/05/23 15:16:49 nowa pozycja