Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

Nr sprawy: BZP/56/19

Szczecin, dnia 26.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)


1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
bzp@um.szczecin.pl
tel. +48 91 4245 102
fax +48 91 4245 104

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1)Nazwa nadana zamówieniu:
„Organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""
Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

2)Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a)Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
b)Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w latach 2019-2020 dla potrzeb Zamawiającego, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli biorących udział w projekcie „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” – łącznie 1 600 godzin.
c)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1)Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r.
2)Szkolenia będą się odbywać w terminach:
2019 rok – w okresie od października do grudnia;
2020 rok – w okresie od lutego do kwietnia.

4.KRYTERIA OCENY OFERT
1)Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) CENA – waga kryterium: 65%
Sposób przyznawania punktów w kryterium „Cena”:
C (cena)= (Cena najniższa spośród złożonych ofert)/(Cena oferty ocenianej) × 65 pkt

b) DOŚWIADCZENIE KADRY SZKOLENIOWEJ– waga kryterium 35%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe (poza wymaganym) doświadczenie personelu w realizacji usług szkoleniowych o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

Za każdą osobę, wskazaną na stanowisko szkoleniowca poza kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym w warunku, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV Instrukcji, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła dodatkowo dwie usługi szkoleniowe o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (tj. podnoszenie kompetencji cyfrowych*) w wymiarze minimum 20 godzin dydaktycznych każda, dla minimum 20 osób łącznie - wykonawca otrzyma 5 pkt.

*zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 2, podrozdziale 2.3 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wykonawca może w powyższym kryterium uzyskać maksymalnie 35 pkt (7 osób x 5 pkt).

Usługi szkoleniowe wskazane w celu przyznania punktów nie mogą się pokrywać z usługami szkoleniowymi wskazanymi na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV Instrukcji.
Jeżeli wykonawca otrzymał punkty w kryterium to osoba, za którą otrzymał punkty ma uczestniczyć w realizowaniu zamówienia tj. przeprowadzić co najmniej 100 godzin dydaktycznych szkolenia.

Uwaga
Przed przyznaniem punktów w powyższym kryterium, Zamawiający (na podstawie złożonego do oferty wykazu osób) najpierw dokona weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 rozdziału IV instrukcji.

Jeżeli szkolenia tam wskazane nie potwierdzą spełniania warunku posiadania przez szkoleniowca minimalnego doświadczenia (a wykonawca wykazał, że szkoleniowiec posiada dodatkowe doświadczenie w celu przyznania punktów w kryterium) Zamawiający wezwie do uzupełnienia wykazu.

W takim przypadku:
Jeżeli w ramach uzupełnienia oferty wykonawca wykaże nowe prawidłowe szkolenie spełniające warunek minimalnego doświadczenia szkoleniowca nie będzie to miało wpływu na ilość dodatkowych punktów przyznanych w kryterium oceny ofert.
Jeżeli w ramach uzupełnia oferty, Wykonawca wykaże szkolenie które wcześniej wskazał w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”, Zamawiający uzna, że wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ale nie przyzna za to szkolenie dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert.
Jeżeli w ramach uzupełnia oferty, Wykonawca wykaże nową osobę przewidzianą na stanowisko szkoleniowca (inną niż wskazał wcześniej w oświadczeniu składanym w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry szkoleniowej”), Zamawiający uzna, ze wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ale nie przyzna tej osobie dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie
z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 05.09.2019r., do godz. 11.00.
2)Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2019r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3)Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 Lista załączników:
Zał. do Ogłoszenia – Instrukcja dla Wykonawcy
 

 

Nr sprawy: BZP/56/19

Szczecin, dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

na

Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

W OGŁOSZENIU JEST:

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 05.09.2019r., do godz. 1100.

2)Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2019r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 

W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ:

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 09.09.2019r., do godz. 1100.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 
 


Instrukcja dla Wykonawców


Zał. do Ogłoszenia – Instrukcja dla Wykonawcy


Modyfikacje lub wyjaśnienia


 Szczecin, dn. 2019-09-03

                      

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.92.1.2019.MK

Znak sprawy: BZP/56/19

Dotyczy:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści „Instrukcji dla wykonawców”, zwaną dalej „Instrukcją”

 

Zgodnie z pkt 6 rozdziału VI Instrukcji Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji zapisu w § 7 ust.5 umowy w celu doprecyzowania maksymalnej wartości kar obciążających Wykonawcę? Proponowane brzmienie: „5. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się, przy czym łączna suma kar określonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.”

 

Odpowiedź

Zamawiający na podstawie pkt 10 rozdziału VI Instrukcji dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do Instrukcji tj „wzór umowy” poprzez dodanie do §7 ust. 6 o treści:

 

„6. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego wynikającego z ust. 3.”

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert do dnia 09.09.2019r. 

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 05.09.2019r zastępuje się ją datą 09.09.2019r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.


Rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Szczecin, 20.09.2019

Znak sprawy: BZP/56/19

Dotyczy:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Organizację i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu "Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół""

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Ofertę nr 5 złożoną przez:

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nr 5 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1

APHR Sp. z o.o.

ul. Marywilska 67 lok/ 76

03-042 Warszawa

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2

BPR Consulting Paulina Rydz

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

Pkt w kryterium cena: 52,24 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 0 pkt

Łącznie: 52,24 pkt

 

Oferta nr 3

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

ul. Mieszka I 61c

71-011 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 65 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 0 pkt

Łącznie:  65 pkt

 

Oferta nr 4

Fundacja IT

ul. Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 49,34 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 35 pkt

Łącznie: 84,34 pkt

 

Oferta nr 5

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

Pkt w kryterium cena: 55,69 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 35 pkt

Łącznie: 90,69 pkt

 

Oferta nr 6

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

70-466 Szczecin

Pkt w kryterium cena: 55,50 pkt

Pkt w kryterium doświadczenie kadry szkoleniowej: 10 pkt

Łącznie: 65,50 pkt

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Vulcan Sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

Data zawarcia umowy: 14.10.2019r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/08/26, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2019/10/29 15:23:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2019/10/29 15:23:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/10/29 15:20:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/20 11:24:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/03 11:46:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/09/03 11:11:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:35:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:21:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 12:19:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/08/26 11:57:39 nowa pozycja