Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania adresatowi

            Nr sprawy: BZP/66/18                                                                                                                                            Szczecin, dnia 21.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na

rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do

Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania adresatowi”

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania adresatowi”.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania adresatowi.

Kod CPV: 64.11.00.00-0  usługi pocztowe

b) Zakres zamówienia obejmuje:

- przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

- zwroty przesyłek listowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich  doręczenia lub wydania adresatowi.

c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r.

(z tym, że wykonawca zobowiązany jest doręczyć wszystkie przesyłki do dnia 28 lutego 2019 r.)

4. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed  upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

6. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

7. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

8. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

9. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

1)Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100 pkt x 100%

Cena oferty ocenianej

 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 02.07.2018 r., do godz. 11:30;

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 02.07.2018 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11.INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Modyfikacje lub wyjaśnienia


 

Szczecin 2018-06-28

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.2.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

 Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 06.07.2018 r. Ilekroć w ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców występuje data 02.07.2018 r. zastępuje się ją datą 06.07.2018r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.

 

 

 

Szczecin 2018-07-03

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.4.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczaniai doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

 

Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedzi na pytania dotyczące treści Instrukcji dla wykonawców, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu :

Pytanie nr 1

 

Istotne Postanowienia Umowy pkt 1

W związku z tym, że Ordynacja podatkowa nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej do świadczenia usług pocztowych Wykonawca wnosi o poprawienie zapisu na następujący: „Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy prawo pocztowe, w związku z ustawą ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania adresatowi."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 oraz Istotne Postanowienia Umowy pkt 6

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo pocztowe - art. 2 ust. 1 pkt 1) usługa pocztowa polega na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek.. Nie jest usługą pocztową odbiór przesyłek z siedziby klienta - odbiór przesyłek jest usługą transportową. Odbiór przesyłek jest usługą umowną i opłata za nią nie może zostać wliczona w cenę jednostkową opłaty pocztowej za usługi listowe. Poczta Polska S.A jako operator wyznaczony, zobligowany jest do świadczenia usług w oparciu o zapisy wynikające z Prawa pocztowego. Zapisy łączące opłaty za usługi pocztowe i odbiór w jednej pozycji w praktyce uniemożliwia Poczcie Polskiej S.A przystąpienie do przetargu i jest to sprzeczne z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mówiący o równym traktowaniu wykonawców i uczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca informuje, że usługa transportowa podlega abonamentowej opłacie miesięcznej uzależnionej od zadeklarowanych dni odbioru w miesiącu. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie formularza cenowego o pozycję „odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego". Zatem czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie i czy Zamawiający uwzględni ceny odbioru przesyłek w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie. Wykonawca powinien w taki sposób skalkulować cenę doręczania przesyłek, aby zawierała ona również opłatę za odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego. 

Pytanie nr 3:

Istotne Postanowienia Umowy pkt 11

Czy w przypadku przekazywania zmian statusów przesyłki drogą elektroniczną zgodnie z wymogami pkt. 16 istotnych postanowień umowy przekazanie statusu doręczenia lub zwrotu może być traktowane jako tożsame z uznaniem przesyłki za rozliczoną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby przekazanie statusu doręczenia lub zwrotu mogło być traktowane jako tożsame z uznaniem przesyłki za rozliczoną . Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 4

Istotne Postanowienia Umowy pkt 12

W treści Istotnych Postanowień Umowy ust. 12 pkt c) znajduje się zapis:

„Należności wynikające z faktury VAT Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania”.

Proponujemy zapis:

„Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie

21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty "FV Nr     

Umowa ID....... ”.

Wykonawca posiada procedury dotyczące obiegu dokumentów finansowo-księgowych, które są scentralizowane. Kwestia ustalenia momentu doręczenia faktury i liczenia ewentualnych odsetek od zaległości jest dużym utrudnieniem. Spowodowane jest to scentralizowanym systemem rozliczeń oraz ustaleniem faktycznego momentu odbioru przesyłki.

Jednocześnie Wykonawca proponuje dostarczanie faktur drogą elektroniczną co skróci termin dostarczania faktury do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie pkt 12 Istotnych Postanowień Umowy
i umieszczenie poniższych zapisów w przyszłej umowie?

1)niepowszechne usługi pocztowe podlegają opodatkowania podatkiem VAT;

2)przy świadczeniu usług pocztowych za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden   miesiąc kalendarzowy;

3)faktura wystawiana jest w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego;

4)za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca zawarł w umowie zapis: „niepowszechne usługi pocztowe podlegają opodatkowania podatkiem VAT”. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez wykonawcę zapisy umowne.

Pytanie nr 6:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 13 oraz Istotne Postanowienia Umowy pkt 7

W ust. 13 znajduje się następujący zapis: „Zamawiający będzie korzystał ze swoich druków zwrotnego potwierdzenia odbioru. Wzór zwrotnego potwierdzenia odbioru określony jest w Załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.”

W ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy znajduje się następujący zapis: „Zamawiający będzie korzystał ze swoich druków zwrotnego potwierdzenia odbioru.

W wewnętrznych przepisach Wykonawcy określone są wzory potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym, które są stosowane powszechnie w obrocie pocztowym. Korzystanie z druków nakładu Wykonawcy ma na celu zmniejszenie błędów przy opracowywaniu przesyłek w placówkach Wykonawcy, zwiększenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie ilości skarg i reklamacji na nieprawidłową realizację usługi. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający uwzględni stosowanie druków przedstawionych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie druków przedstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 7:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 13

Odnośnie wzorów druków ZPO załączonych do SIWZ - Zał nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, w przypadku braku zgody Zamawiającego na stosowanie druków zaproponowanych przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o następujące zmiany na wzorze (załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia):

  • awersie (stronie adresowej)

nazwy nadawcy i adresata zamienić miejscami analogicznie jak przy formularzach potwierdzenia odbioru stosowanych, zarówno przy przesyłkach doręczanych na zasadach specjalnych jak i ogólnych.

Nadmieniamy, że zastosowanie zaproponowanego przez Zamawiającego układu nadawcy i adresata powodować może błędne kierowanie zwrotek, które zamiast do nadawcy przesyłki (UM Szczecin) będą kierowane omyłkowo do adresata.

  • rewersie

Prosimy o dopisanie podstawy prawnej, na podstawie której doręczane jest pismo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 8:

Istotne Postanowienia Umowy pkt 16

Czy ze względu na przewidziane kary umowne Wykonawca wyrazi zgodę, aby w umowie znalazł się zapis, że na 14 dni przed zakończeniem umowy Wykonawca otrzyma zestawienie z systemu Zamawiającego, na podstawie którego będzie miał czas na uzupełnienie duplikatów zwrotnych potwierdzeń odbioru do przesyłek rejestrowanych w formie akceptowanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 16

Czy Wykonawca dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco zmiany statusów doręczeń przesyłek poprzez webservice udostępniony przez Zamawiającego? W związku z koniecznością informowania o statusie przesyłki i dacie doręczenia, jakie są możliwości wprowadzenia zasady, że po pierwszym otrzymanym „statusie kończącym” kolejne statusy kończące dla tej samej przesyłki są ignorowane? Czy w przypadku przekazywania danych o doręczeniach na bieżąco drogą elektroniczną, zestawienie o wszystkich zdarzeniach na przesyłkach w terminie 10 dni od daty rozliczenia całości przesyłek może zostać pominięte?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco zmiany statusów doręczeń przesyłek poprzez usługę webservice. Zamawiający dopuszcza zasadę akceptacji tylko jednego „statusu kończącego”, pozostałe statusy dla tej samej przesyłki będą ignorowane. W przypadku przekazywania danych o doręczeniach na bieżąco drogą elektroniczną przez webservice, zestawienie o wszystkich zdarzeniach na przesyłkach w terminie 10 dni od daty rozliczenia całości przesyłek może zostać pominięte.

Pytanie nr 10:

Istotne Postanowienia Umowy pkt 16, pkt 22, pkt 33 i pkt 35

Zamawiający w istotnych postanowieniach umowy określił odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, przewidując także nieuzasadnione dla Wykonawcy kary umowne.

Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie zasad odpowiedzialności nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Zgodnie z założeniem zaproszenia do złożenia oferty, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty.

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

  1. jest następstwem czynu niedozwolonego;
  2. nastąpiło z winy umyślnej operatora;
  3. jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli wynikająca z przepisów prawa pocztowego. Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie zobowiązania", co odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane.

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania", a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe jest Określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak dla jasności uogólnienia, można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu cywilnego).

Czy zatem z uwagi na niezgodność istotnych postanowień umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub chociażby złagodzenie wygórowanych w ocenie Wykonawcy kar zawartych w istotnych postanowieniach umowy i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy głównie na zasadach określonych przez ustawodawcę w ustawie Prawo Pocztowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Istotne Postanowienia Umowy pkt 25 do pkt 35

Wykonawca w momencie przekazania mu danych osobowych w celu świadczenia usługi, staje się administratorem tych danych.Legalność przetwarzania danych przez Pocztę Polską jest zapewniona poprzez wypełnienie dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo Pocztowe).Poczta Polska S.A. jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Zgodnie z dyspozycją art. 42 ww. ustawy informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są jej niezbędne do jej wykonanialub przepisy odrębne stanowią inaczej.W związku z powyższym przetwarzanie danych osobowych u Wykonawcy nie odbywa się na podstawie powierzenia danych osobowych (art. 28 RODO) i nie ma potrzeby przytaczania tych zapisów. Wykonawca wnosi o wykreślenie ustępów od 25 do 35.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt25 ppkt b) istotnych postanowień umowy.

 Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 25 ppkt b) istotnych postanowień umowy.

Pytanie nr 13:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 27

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2013 r., poz. 545 - dalej „Rozporządzenie”) zawiera jedynie wskazanie dotyczące gęstości sieci placówek oraz określa zdecydowanie niższe niż SIWZ wymagania dotyczące okresów, w których placówki mają pozostać otwarte (par. 25 Rozporządzenia). Co prawda samo Rozporządzenie nie jest wiążące dla Zamawiających, jeśli chodzi o ustalenie warunków, jakim odpowiadać ma sieć wykonawcy, pozwala jednak na ustalenie, jakie wymogi uznawane są za proporcjonalne przez samego ustawodawcę. Zgodnie zaś z regulacją europejską ustanowienie operatora wyznaczonego służy zagwarantowaniu, by potencjalni „użytkownicy korzystali z prawa do usług powszechnych obejmujących ciągłe świadczenia usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach” (art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz. U. L 015, 21 stycznia 1998 r., p. 14 ze zm. - dalej „Dyrektywa Pocztowa”).

Krajowy ustawodawca określając wymogi dotyczące operatora wyznaczonego wskazuje jednocześnie warunki świadczenia usług pocztowych, które zapewniają określoną jakość. W niniejszym postępowaniu Zamawiający formułuje warunki zdecydowanie surowsze od warunków przewidzianych w Rozporządzeniu wobec operatora wyznaczonego, co narusza zasadę proporcjonalności warunków postępowania. Określone warunki są na tyle surowe, iż zdecydowanie ograniczają konkurencję w postępowaniu, a tym samym stanowią warunek nadmierny i nieproporcjonalny.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany SIWZ poprzez modyfikację wymogów dotyczących placówek pocztowych na:

„Wykonawca zobowiązany jest do posiadania :

  1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, co najmniej jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
  2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, co najmniej jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich,
  3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na terenie każdej gminy w kraju co najmniej jednej stałej placówki pocztowej czynnej, we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

Pytanie nr 14:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 pole „status”

Czy zawarte w dokumencie dwa stany („DORĘCZONA, ZWROT") wyczerpują listę przekazywanych statusów? Czy można stosować inne nazewnictwo stanów przesyłek? Pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia odnoszący się do Załącznika nr 4 wskazuje, że Zamawiającego interesują wszystkie istotne dla doręczenia statusy przesyłki, z kolei w tym miejscu wydaje się, że tylko statusy kończące cykl życia przesyłki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przekazywanie innych nazw stanów przesyłek wykorzystywanych przez Wykonawcę. Dla pola „status” = „INNE”, Wykonawca może w polu „status_operatora” przekazać dowolną nazwę kodową stanu przesyłki.

Zamawiający dokona w powyższym zakresie stosownej modyfikacji Instrukcji dla Wykonawców.

Pytanie nr 15:

Kwestie techniczne

Czy Zamawiający wyraża zgodę, ażeby przesyłki przygotowane do nadania zostały podzielone osobno na kraj i miasto Szczecin i ułożone w kartonach ulicami? Czy na każdą partię Wykonawca mógłby otrzymać osobny plik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, żeby przesyłki przygotowane do nadania zostały podzielone osobno na kraj i miasto Szczecin i ułożone w kartonach ulicami.

Pytanie nr 16:

Zmiana umowy w zakresie wysokości opłat.

Ceny podane w złożonej przez Wykonawcę ofercie muszą obowiązywać przez cały okres, na który zostanie zawarta umowa.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą następujące zmiany:

a)stawki podatku od towarów i usług,

b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę?

Wysokość cen jednostkowych będzie podlegała waloryzacji od miesiąca obowiązywania zmiany. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ceny podane w złożonej przez Wykonawcę muszą obowiązywać przez cały okres, na który zostanie zawarta umowa.

Pytanie nr 17:

Mając na uwadze interes Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do 06 lipca 2018 r. ze względu na złożoność zadania oraz fakt, że przedmiot zadania jest specyficzny, Wykonawca chcąc przygotować ofertę musi przeprowadzić szereg analiz, aby dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych w postępowaniu celów zapewnił realizację wszystkich oczekiwań Zamawiającego. Zbyt krótki czas może ograniczyć zasadę uczciwej konkurencji oraz spowodować brak możliwości przygotowania jak najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w tym zakresie zmiany ogłoszenia i instrukcji dla wykonawców
i przedłużył termin otwarcia, składania ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 06.07.2018 r., co zostało ujęte w modyfikacji nr 1.

Pytanie nr 18:

Załącznik 1a do Instrukcji- FORMULARZ CENOWY

Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek rejestrowanych listowych krajowych z potwierdzeniem odbioru. Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki rejestrowanej listowej i konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza cenowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych przesyłek rejestrowanych listowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozszerzenia formularza cenowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy instrukcji dla Wykonawców w tym zakresie.

 

Szczecin 2018-07-03

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.5.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczaniai doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Instrukcji dla wykonawców w następującym zakresie:

zmienia się załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia „Opis parametrów wykorzystywanych przez usługę sieciową, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego na potrzeby przekazywania komunikatów o statusach przesyłek i dacie doręczenia” i zastępuje się go załącznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.

Załącznik nr 1

 

Szczecin 2018-07-05

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.6.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

 

 Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 12.07.2018 r. Ilekroć w ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców występuje data 06.07.2018 r. zastępuje się ją datą 12.07.2018r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.

 

Szczecin 2018-07-06

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.8.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedź na pytanie wykonawcy dotyczące treści Instrukcji dla wykonawców, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

Opis przedmiotu zamówienia ust. 27

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 03.07.2018 r. udzielonych przez Zamawiającego, w związku z brakiem możliwości spełnienia wymogu godzin otwarcia placówek pocztowych Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany w opisie przedmiotu zamówienia poprzez modyfikację zapisu na: „Wskazane w punkcie 26 placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, (dopuszcza się jedynie z wyjątkiem sobót), co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Lokal, w którym prowadzona jest placówka musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą bądź logo operatora pocztowego. Licząc na odpowiedź w trybie pilnym zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie konieczności zmiany treści „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że dokona zmiany punktu 27 Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawców, poprzez modyfikację istniejącego zapisu na: „Wskazane w punkcie 26 placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, (dopuszcza się jedynie z wyjątkiem sobót), co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Lokal, w którym prowadzona jest placówka musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą bądź logo operatora pocztowego.”

Zamawiający dokona w powyższym zakresie stosownej modyfikacji treści Instrukcji dla wykonawców.

 

 

Szczecin 2018-07-06

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.87.9.2018.KB

Znak sprawy: BZP/66/18

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Szczecin w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Instrukcji dla wykonawców w następującym zakresie:

 

Punkt 27 opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:  

„Wskazane w punkcie 26 placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, (dopuszcza się jedynie z wyjątkiem sobót), co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Lokal, w którym prowadzona jest placówka musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą bądź logo operatora pocztowego.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:

Nazwa: Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Data zawarcia umowy: 28.09.2018 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2018/10/16 10:21:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2018/10/16 10:21:43 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/10/16 10:07:15 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/06 11:29:34 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/05 14:08:38 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/05 13:49:26 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/03 14:17:04 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/03 14:09:22 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/07/02 09:22:05 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/06/28 15:12:39 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/06/21 11:21:58 nowa pozycja