Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin

Szczecin, 07 lutego 2019 r.

Nr sprawy: BZP/6/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA
BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ GMINY MIASTO SZCZECIN

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych


1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)
bzp@um.szczecin.pl
Tel. 91 42 45 102
Fax 91 42 45 104


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin.
b) Kod CPV: 79100000 – 5 usługi prawnicze
c) Zakres zamówienia obejmuje:

I. Część I
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:
1) Biuro Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem spraw związanych z obsługą zgromadzeń wspólników,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Biuro Prezydenta Miasta,
4) Biuro Strategii,
5) Wydział Informatyki,
6) Wydział Księgowości,
7) Wydział Inwestycji Miejskich,
8) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
9) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
10) Biuro Dialogu Obywatelskiego,
11) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki odpadami,
12) Wydział Kultury,
13) Wydział Sportu,
14) Wydział Spraw Społecznych.
2. W ramach bieżącej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych określonych w pkt 1 Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające m.in. na:
1) opiniowaniu oraz przygotowywaniu wraz z jednostką organizacyjną projektów umów, w tym aneksów do umów opracowanych przez jednostki organizacyjne, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie ich treści,
2) wydawaniu pisemnych opinii oraz udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa, w szczególności w zakresie: prawa zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o drogach publicznych, podstępowaniu administracyjnym, prawie upadłościowym i naprawczym, postępowaniu restrukturyzacyjnym, prawie autorskim,
3) doradztwie prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, a także bieżącym doradztwie w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy,
4) uczestniczeniu oraz bieżącym doradztwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody sądowej jak również pozasądowej, w tym opiniowaniu oraz parafowaniu pism zmierzających do zawarcia ugody oraz treści ugody,
5) uczestniczeniu w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań w ramach danej jednostki organizacyjnej Urzędu, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma stron dot. roszczeń wynikających z realizacji umów, współdziałaniu z jednostką organizacyjną przy przygotowywaniu oświadczeń woli w ramach dokonywania czynności prawnych,
6) współdziałaniu z jednostką organizacyjną przy przygotowywaniu oświadczeń woli w ramach dokonywania czynności prawnych, w tym opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
7) opiniowaniu projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych w trybie postępowania administracyjnego, przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
8) opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne,
9) opiniowaniu protokołów z rokowań w ramach bieżącej obsługi prawnej jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1 ppkt 8,
10) prowadzeniu kompleksowego wsparcia prawnego dla przebiegu procesu inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1, w tym uczestniczenie w spotkaniach i negocjacjach z wykonawcami/uczestnikami tych procesów,
11) wsparciu w weryfikacji w zakresie formalno-prawnym zapisów gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy pod kątem ich zgodności z wymaganiami umowy głównej,
12) wsparciu w rozstrzyganiu kwestii spornych w sprawach realizacji zobowiązań umownych związanych z gwarancją i rękojmią, w tym w przygotowaniu projektów pism, wezwań, stanowisk.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Dyrektorów lub Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, osoby lub osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie umowy dla części I.

 II. Część II
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa podatkowego Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:
1) Wydział Księgowości (WKs),
2) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).
2. W ramach obsługi prawnej wydziałów Wykonawca będzie świadczyć czynności obejmujące m.in.:
1) doradztwo i opiniowanie prawne ich działalności (w szczególności w zakresie prawa podatkowego proceduralnego, w tym Ordynacji podatkowej, prawa podatkowego materialnego, w tym podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawa dotyczącego pomocy publicznej, postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej, rozliczeń z ZUS oraz zagadnień pokrewnych lub związanych z wymienioną tematyką), a w szczególności:
a) sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Wydziałów, w tym w sprawach indywidualnych oraz w zakresie zgodności udzielenia ulg i zwolnień podatkowych z przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o pomocy publicznej – wraz ze wskazaniem rekomendacji;
b) sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz przygotowanie środków odwoławczych do organów oraz sądów administracyjnych w przypadku otrzymania niekorzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych;
c) opiniowanie i parafowanie decyzji, postanowień i oświadczeń woli wydawanych w zakresie działania Wydziałów;
d) udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa;
 monitorowanie zmian prawnych związanych z działalnością Gminy Miasto Szczecin w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, pomocy publicznej, podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazywanie informacji o ich wpływie na działalność Gminy Miasto Szczecin;
e) udział w przygotowywaniu pism oraz projektów umów i opiniowanie pism oraz projektów umów opracowanych przez Wydziały oraz negocjowanie treści umów – w razie potrzeby;
f) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zakresu działalności Wydziałów;
g) opiniowanie i potwierdzanie prawidłowości projektów aktów prawnych przygotowanych przez Wydziały;
h) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Wydziałów w sprawach innych niż wyżej określone, a wynikających z ich działań, a w szczególności:
 przygotowywanie we współpracy z Wydziałem projektów umów o dużym stopniu skomplikowania;
 uczestniczenie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
w szczególności doradztwo prawne w postępowaniach, o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawieranie umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, a także bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych
w trakcie realizacji umowy w zakresie działalności Wydziałów;
 uczestniczenie w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań Wydziałów, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma Stron dot. roszczeń wynikających z realizacji umów.
2) reprezentowaniu Gminy Miasto Szczecin na zewnątrz w zakresie działalności Wydziałów, a w szczególności:
a) reprezentowaniu w postępowaniach podatkowych przez organami podatkowymi
i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami z zakresie, jaki okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych pism i wniosków oraz środków odwoławczych w tym zakresie;
b) reprezentowaniu przed organami podatkowymi w postępowaniu kontrolnym oraz przygotowanie uwag do protokołów.
3. Ponadto Wykonawca sporządzi opinie prawne, udzieli wyjaśnień i konsultacji w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, w tym podzielonej płatności, tj. split payment oraz odwróconym obciążeniu, na pisemny wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin przekazanych za pośrednictwem Wydziału Księgowości
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Dyrektorów Wydziałów, osoby lub osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania.
5. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie umowy dla części II.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.


3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:
1) w części I od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2) w części II od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

4. WADIUM:
Wadium należy wnieść w wysokości:
1) część I 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2) część II 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
przed upływem terminu składania ofert.
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Część I:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) jego średnioroczny obrót netto w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2016, 2017, 2018), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 800.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Część II:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Uwaga!
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże że spełnia warunek o wyższej wartości ekonomicznej i finansowej, spośród części na które składa swoją ofertę.


2) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

Część I:
3 usługi polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 360 dni każda bieżącej obsługi prawnej urzędu gminy, z których co najmniej jedna powinna polegać na obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu oraz mieć wartość nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Część II:
1 usługę polegającą na świadczeniu, przez okres minimum 360 dni, bieżącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu w zakresie prawa podatkowego, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł brutto.

Uwaga!
- W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360-dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, przez jednego Wykonawcę u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.
- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania, że posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia może posłużyć się tymi samymi usługami w poszczególnych częściach, pod warunkiem, że ich zakres będzie odpowiadał zakresowi usług podobnych określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które wykonawca składa swoja ofertę.


b) dysponuje lub będzie dysponował:

Część I:
- minimum 10 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, z których minimum 8 osób posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. ośmiu osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieżącej obsłudze prawnej urzędów gminy, w tym co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w bieżącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu oraz
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Część II:
- minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 ze zm.) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu miasta na prawach powiatu, w zakresie prawa podatkowego jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.


c) dysponuje lub będzie dysponował:

Część I:
- licencją na system informacji prawnej obejmującą co najmniej 10 stanowisk.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 Uwaga!
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania, że posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wymaganymi osobami, w każdej części odrębnie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.


6. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe (2016, 2017, 2018), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na dzień składania ofert, wykonawca nie sporządził jeszcze sprawozdania za ostatni rok obrotowy, składa oświadczenie w zakresie uzyskanego rocznego obrotu netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Instrukcji (dotyczy części I zamówienia).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.


7. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do Instrukcji oraz dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. oświadczenie,dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

8. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3 Instrukcji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena – 40%
2) Doświadczenie Wykonawcy – 60%

Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale VIII Instrukcji.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do 15 lutego 2019 r., do godz. 10:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się 15 lutego 2019r., o godz. 11:00 w` Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W każdej części zostaną zawarte odrębne umowy.

12. ZMIANY UMOWY:
1) Dopuszcza się zmiany Umowy w następującym zakresie:
a) zmiany jednostek organizacyjnych w stosunku do wykazu zamieszczonego w § 1 ust. 1 wzoru umowy, wynikające ze zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta Szczecin,
b) zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
2) Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy, oprócz sytuacji, o której mowa odpowiednio w § 5 ust. 9 wzoru umowy dla części I i § 5 ust. 7 wzoru umowy dla części II, jest dopuszczalna w przypadku niemożności dalszego świadczenia przez te osoby usług mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy. W sytuacji zamiaru wskazania nowej osoby, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w Instrukcji dla Wykonawców

 

 

Szczecin, 15 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.02.2019 r.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I   600.000,00 zł;

część II 115.500,00 zł;

 

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia :

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

 

1

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp. p.

ul. Energetyków 3/4

70-952 Szczecin

Część I

698.400,00 zł;

 

w terminie określonym w

Instrukcji dla wykonawców

2

Konsorcjum firm:

Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

ul. Jagiellońska 86/6

70-437 Szczecin

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch

ul. Energetyków 3/4

70-952 Szczecin

Część II

103.762,80 zł

w terminie określonym w

Instrukcji dla wykonawców


 


Modyfikacje lub wyjaśnienia


Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom:

 1. Umowa w części I została zawarta w dniu 12 marca 2019 r. z Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin.

2. Umowa w części II została zawarta w dniu 13 marca 2019 r. z Konsorcjum firm:Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis, ul. Jagiellońska 86/6,70-437 Szczecin oraz Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch,ul. Energetyków 3/4,70-952 Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/02/07, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Grzegorz Góra, dnia: 2019/03/20 11:05:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Góra 2019/03/20 11:05:45 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/15 13:05:25 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/15 13:03:29 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/12 11:49:38 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/08 09:06:49 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/08 09:06:23 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/07 13:53:17 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2019/02/07 13:47:34 nowa pozycja