Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Nr sprawy: BZP/3/19 

Szczecin, dnia 31.01.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na

„Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 4 osoby na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.
Kod CPV: 80.00.00.00-4
b) Wykonawca może złożyć ofertę na stanowisko jednego lub kilku ekspertów.
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do dnia 30.06.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) CENA – 60 % - liczona wg wzoru:


Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena oferty ocenianej

b) DOŚWIADCZENIE EKSPERTA – 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie eksperta”:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie danego przedmiotu tj. języka niemieckiego lub za doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) w następujący sposób:

 2 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 0 pkt
 3 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 10 pkt
 4 lata i więcej doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 20 pkt

c) PUBLIKACJE EKSPERTA – 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Publikacje eksperta”:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w opracowywaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych, podręczników z zakresu danego przedmiotu lub poradników metodycznych dla nauczycieli w następujący sposób:

 2 publikacje – 0 pkt
 3 publikacje – 10 pkt
 4 i więcej publikacje – 20 pkt

2) Punktacja zostanie przyznana dla każdego z ekspertów oddzielnie.
Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający wybierze czterech ekspertów wg kolejności uzyskanych przez nich punktów.
W przypadku większej ilości niż czterech ekspertów, którzy uzyskają taką samą największą liczbę punktów Zamawiający wybierze spośród nich oferty ekspertów z zaoferowaną najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być wyższa od ceny zaoferowanej pierwotnie.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 11.02.2019 r., do godz. 11:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.02.2019 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


 


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom:

 

  1. Małgorzata Bielicka

 

 

       2.   Aneta Goch

     

 

       3.    Emilia Borkowska

 

 

       4.   Magdalena Olpińska-Szkiełko

 

Data zawarcia umów: 12.03.2019 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/01/31, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2019/09/17 08:45:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2019/09/17 08:45:37 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2019/03/13 11:55:11 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2019/01/31 14:57:50 nowa pozycja