Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Nr sprawy: BZP/81/16

Szczecin, dnia 1.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących

posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w

Szczecinie”

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie

gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie w Szczecinie”

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów

żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych

skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

Kod CPV: 55 52 00 00 – 1

55 51 10 00 – 5

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert częściowych.

c) Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia zostały

określone w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do

Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów

oceny ofert:

a) CENA – 70 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 70 pkt

                                       Cena oferty ocenianej

b) DOŚWIADCZENIE – 30 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „ Doświadczenie”:

Zamawiający przyzna 5 punktów za każde należyte wykonanie usługi polegającej na:

świadczeniu usług zbiorowego żywienia (tj. przygotowaniu przez obróbkę cieplną

produktów żywnościowych i wydawania posiłków) na rzecz osób objętych pomocą

społeczną w tym osób ubogich i bezdomnych w ilości nie mniejszej niż 40 000 posiłków rocznie

Usługi wskazane w celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” mogą

pokrywać się z tymi wskazanymi w celu wykazania spełniania warunku (załącznik nr 3

do Instrukcji dla wykonawców – Wykaz usług), pod warunkiem, że będą dotyczyły usług

zbiorowego żywienia na rzecz osób objętych pomocą społeczną w tym osób ubogich i bezdomnych.

Maksymalnie w kryterium doświadczenie uzyskać można 30 punktów.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyzsza ilość

punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok.

nr 397, w terminie do dnia 9.12.2016 r., do godz. 10:00.

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę

więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Rozstrzygnięcie

W dniu 12.01.2017 r. została zawarta umowa z: Klubem Studenckim "Szafa" Dariusz Śpiewak z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2016/12/01, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2017/01/25 14:51:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2017/01/25 14:51:52 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:22:38 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:13:34 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:11:46 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 13:56:06 nowa pozycja