Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin

Nr sprawy: BZP/95/16                                                                                                                                                   Szczecin, dnia 18.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ GMINY MIASTO SZCZECIN

USŁUGI SPOŁECZNE


na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:
Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin
Kod CPV: 79100000 – 5 – usługi prawnicze
b) Zakres zamówienia obejmuje:
I. Część I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:
1) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Biuro Prezydenta Miasta,
4) Biuro Strategii,
5) Wydział Informatyki,
6) Wydział Inwestycji Miejskich,
7) Wydział Księgowości,
8) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa z wyłączeniem spraw spadków nabywanych przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa,
9) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat ds. mieszkalnictwa i Referat ds. sprzedaży lokali,
10) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych.
2. W ramach bieżącej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające m.in. na:
1) opiniowaniu projektów umów opracowanych przez jednostki organizacyjne, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowaniu treści umów,
2) przygotowywaniu wraz z jednostką organizacyjną projektów umów o dużym stopniu skomplikowania,
3) wydawaniu pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
4) uczestniczeniu w rokowaniach mających na celu zawarcie umów, w szczególności doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, a także bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy,
5) uczestniczeniu w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
6) uczestniczeniu w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań w ramach danej jednostki organizacyjnej Urzędu, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma stron dot. roszczeń wynikających z realizacji umów,
7) opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne,
8) opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Dyrektorów lub Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, osoby lub osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest we wzorze umowy.
II. Część II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa podatkowego Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:
1) Wydział Księgowości (WKs),
2) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).
2. W ramach obsługi prawnej wydziałów Wykonawca będzie świadczyć czynności obejmujące m.in.:
1) doradztwo i opiniowanie prawne działalności (w szczególności w zakresie prawa podatkowego proceduralnego, w tym Ordynacji podatkowej, prawa podatkowego materialnego, w tym podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawa dotyczącego pomocy publicznej, postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej, rozliczeń z ZUS oraz zagadnień pokrewnych lub związanych z wymienioną tematyką), a w szczególności:
a) sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Wydziałów, w tym w sprawach indywidualnych oraz w zakresie zgodności udzielonych ulg i zwolnień podatkowych z przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o pomocy publicznej – wraz ze wskazaniem rekomendacji;
b) sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz przygotowanie środków odwoławczych do organów oraz sądów administracyjnych w przypadku otrzymania niekorzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych.
c) opiniowanie i parafowanie decyzji, postanowień i oświadczeń woli w zakresie działania Wydziałów;
d) udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa;
e) monitorowanie zmian prawnych związanych z działalnością Gminy Miasto Szczecin w zakresie podatku dochodowego, od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazywanie informacji o ich wpływie na działalność Gminy Miasto Szczecin;
f) udział w przygotowywaniu pism oraz projektów umów i opiniowanie pism oraz projektów umów opracowanych przez Wydziały oraz negocjowanie treści umów – w razie potrzeby;
g) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. zakresu działalności Wydziałów;
h) opiniowanie i potwierdzanie parafą prawidłowości projektów aktów prawnych przygotowanych przez Wydziały;
i) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Wydziałów w sprawach innych niż wyżej określone, a wynikających z działań Wydziałów, a w szczególności;
 przygotowywanie we współpracy z Wydziałem projektów umów o dużym stopniu skomplikowania;
 uczestniczenie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów, w szczególności doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, a także bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy w zakresie działalności Wydziałów;
2) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań Wydziałów, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma Wydziałów dot. roszczeń wynikających z realizacji umów,
3) reprezentowanie Gminy Miasto Szczecin na zewnątrz w zakresie działalności Wydziałów, a w szczególności:
a) reprezentowanie w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami z zakresie, jaki okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych pism, wniosków i środków odwoławczych w tym zakresie;
b) reprezentowanie przed organami podatkowymi w postępowaniu kontrolnym oraz przygotowanie uwag do protokołów;
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Dyrektorów Wydziałów, o których mowa w pkt 1, osoby lub osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest we wzorze umowy.
III. Część III
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawców bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:
1) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
2) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki odpadami,
4) Wydział Kultury,
5) Wydział Sportu,
6) Wydział Spraw Społecznych.
2. W ramach bieżącej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające m.in. na:
1) opiniowaniu projektów umów opracowanych przez jednostki organizacyjne, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowaniu treści umów,
2) przygotowywaniu wraz z jednostką organizacyjną projektów umów o dużym stopniu skomplikowania,
3) wydawaniu pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
4) uczestniczeniu w rokowaniach mających na celu zawarcie umów, w szczególności doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, a także bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy,
5) uczestniczeniu w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
6) uczestniczeniu w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań w ramach danej jednostki organizacyjnej Urzędu, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma stron dot. roszczeń wynikających z realizacji umów,
7) opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne,
8) opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Dyrektorów lub Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, osoby lub osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest we wzorze umowy.

c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od:
1) w części I 27.02.2017r.
2) w części II 26.02.2017r.
3) w części III 18.03.2017r.

4. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości:
1) część I 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
2) część II 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
3) część III 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Część I:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości
b) jego średnioroczny obrót netto w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 800.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Część II:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Część III:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) jego średnioroczny obrót netto w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 500.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Uwaga!
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże że spełnia warunek o wyższej wartości ekonomicznej i finansowej, spośród części na które składa swoją ofertę.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

Część I:
3 usługi podobne polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 360 dni każda bieżącej obsługi prawnej urzędu gminy, z których co najmniej jedna powinna polegać na obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu oraz mieć wartość nie mniejszą niż 250.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niż 250.000 zł brutto
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Część II:
1 usługą podobną, polegającą na świadczeniu, przez okres minimum 360 dni, bieżącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu w zakresie prawa podatkowego, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł brutto.

Część III:
1 usługę podobną polegającą na świadczeniu przez okres minimum 360 dni bieżącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto.

Uwaga!:
- W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi podobne, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360- dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę podobną, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego Zamawiającego.
Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.
- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania, że posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia może posłużyć tymi samymi usługami podobnymi w poszczególnych częściach, pod warunkiem, że ich zakres będzie odpowiadał zakresowi usług podobnych określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które wykonawca składa swoja ofertę.

b) dysponuje lub będzie dysponował:
Część I:
- minimum 5 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, z których minimum 3 osoby posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 233.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1999) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. trzech osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieżącej obsłudze prawnej urzędów gminy, w tym co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w bieżącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu.
oraz
- licencją na system informacji prawnej obejmującą co najmniej 3 stanowiska.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Część II:
- minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 233) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1999) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu miasta na prawach powiatu, w zakresie prawa podatkowego jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Część III:
- minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 233) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1999) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającą wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieżącej obsłudze prawnej urzędów gminy, w tym co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w bieżącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu.
oraz
- licencją na system informacji prawnej obejmującą co najmniej 2 stanowiska.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Uwaga!:
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania, że posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wymaganymi osobami oraz licencjami, w każdej części odrębnie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ, ŻE SAMODZIELNIE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB W RAMACH KONSORCJUM. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

6. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe (2014, 2015, 2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na dzień składania ofert, wykonawca nie sporządził jeszcze sprawozdania za ostatni rok obrotowy, składa oświadczenie w zakresie uzyskanego rocznego obrotu netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

7. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do Instrukcji oraz dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

8. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3 Instrukcji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ppkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 40%
b) Doświadczenie Wykonawcy – 60%

Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 26.01.2017r., do godz. 10:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 26.01.2017r., o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W każdej części zostaną zawarte odrębne umowy.

10. ZMIANY UMOWY:

1. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) zmiany jednostek organizacyjnych w stosunku do wykazu zamieszczonego w § 1 ust. 1 umowy, wynikającej ze zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta Szczecin,
2) zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy .
3. Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy , oprócz sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy , jest dopuszczalna w przypadku niemożności dalszego świadczenia przez te osoby usług mieszczących się w zakresie przedmiotu umowy. W sytuacji zamiaru wskazania nowej osoby, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w Instrukcji dla Wykonawców.


Modyfikacje lub wyjaśnienia


Treść pytań wraz z odpowiedzami z dnia 24.01.2017r.


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone nastepującym Wykonawcom:

w części I
Nazwa: Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. p.
Adres:  ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin
Data zawarcia umowy: 27.02.2017 r.

w części II
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis
Adres: ul. Jagiellońska 86/6, 70 – 437 Szczecin
oraz
Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch
Adres: ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin
Data zawarcia umowy: 26.02.2017 r.

w części III
Nazwa: Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. p.
Adres:  ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin
Data zawarcia umowy: 15.03.2017 r.

 

 


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2017/01/18, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Wioleta Sadowska, dnia: 2017/03/27 09:13:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Sadowska 2017/03/27 09:13:23 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/03/02 09:27:45 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/01/24 12:46:06 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/01/24 12:43:30 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2017/01/18 10:47:03 nowa pozycja