Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

            Nr sprawy: BZP/138/18                                                      Szczecin, dnia 04.12.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych

oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”


 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

 

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

Kod CPV:      55 52 00 00-1

                       55 51 10 00-5

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od: 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

a) CENA  – 50 % - liczona wg wzoru:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 50 pkt

    Cena oferty ocenianej

 

b) DOŚWIADCZENIE -  50 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”:

b1) Zamawiający przyzna 25 pkt za wykazanie dodatkowo jednej usługi (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców) polegającej na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłkówna rzecz osób uprawnionych,skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ilości min. 35 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.  

b2) Zamawiający przyzna 50 pkt za wykazanie dodatkowo dwóch usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców) polegającej na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłkówna rzecz osób uprawnionych,skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ilości min. 35 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.  

Uwaga

Usługi wykazane w załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie” nie mogą pokrywać się z usługami przedstawionymi na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 12.12.2018 r., do godz. 11:30.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2018 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy: Klub Studencki „SZAFA” Dariusz Śpiewak, ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin.

Data zawarcia umowy: 27.12.2018 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/12/04, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/01/07 11:35:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/01/07 11:35:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 10:16:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 09:44:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 09:44:03 nowa pozycja