Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo-Doradcze w euroregionie Pomerania oraz Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Nr sprawy: BZP/66/19                                                        Szczecin, dnia 19.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na: ,,Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo-Doradcze w euroregionie Pomerania oraz Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

 

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

      2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa zamówienia: ,,Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo-Doradcze w euroregionie Pomerania oraz Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

 

           2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

          Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

  1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

  a)  Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od   przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 Kod CPV: 55510000-8  usługi bufetowe

55521200-0  usługi dowożenia posiłków

Zakres zamówienia obejmuje:

a)   - usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

 

c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia:

W części 1 zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

W części 2 zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

W części 3 zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

5.  WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

6.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

7. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

a. CENA  – 60 % - liczona wg wzoru:

 

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100pkt x 60%

Cena oferty ocenianej

 

b. WYGLĄD KANAPKI – 40%

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium wygląd kanapki:

Zamawiający przyzna punkty na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 2 zdjęć wyglądu proponowanej kanapki bankietowej (po 1 zdjęciu dla każdej z kanapek opisanej w  Załączniku nr 5 do Instrukcji, w części I: Dział I pkt 3 ppkt 2 lit. a  oraz Dział II pkt 3 ppkt 4 lit. b, w części II: pkt 3 ppkt 4 lit b oraz w części III: pkt 3 ppkt 4 lit. b - jedno zdjęcie kanapki z chleba pszennego oraz jedno zdjęcie kanapki z chleba razowego. Wykonawca dołączy do oferty dwa zdjęcia (każde o wymiarach 10 x 15 cm) proponowanych kanapek w wersji drukowanej, kolorowej.

Każdy z członków komisji przydzieli każdej z zaproponowanych dwóch kanapek od 0 do 5 pkt, a następnie punkty zostaną zsumowane. Zamawiający w ww. kryterium przyzna ogółem maksymalnie 40 pkt.

Zamawiający przy ocenie będzie kierował się wrażeniem estetycznym prezentacji, w szczególności takich elementów jak: estetyka ułożenia produktów, walory wizualne.

Kanapka z najlepszym wyglądem otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wygląd kanapek oceniany jako gorszy od najlepszych i lepszy od najgorszych otrzyma liczbę punktów pośrednią, pomiędzy 0 pkt a liczbą maksymalną.

 

Jeżeli Wykonawca otrzyma w powyższym kryterium 15 punktów (lub mniej) jego oferta zostanie odrzucona.

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych,
pok. nr 397, w terminie do dnia 07.01.2020 r., do godz. 10.30;

 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 07.01.2020 r., o  godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

10. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:

W części 1 zamówienia:

J & B Elita s.c.

Catering i Gastronomia

ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin

W części 2 zamówienia:

J & B Elita s.c.

Catering i Gastronomia

ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin

W części 3 zamówienia:

J & B Elita s.c.

Catering i Gastronomia

ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin


Data zawarcia umowy:

W części 1 zamówienia: 21.01.2020 r.

W części 2 zamówienia: 21.01.2020 r.

W części 3 zamówienia: 21.01.2020 r.

 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/12/19, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2020/01/24 11:18:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2020/01/24 11:18:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2019/12/19 11:49:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2019/12/19 11:43:07 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2019/12/19 11:30:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2019/12/19 11:29:18 nowa pozycja