Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Nr sprawy: BZP/119/18                                                      Szczecin, dnia 25.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

 

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

Kod CPV: 55510000-8  usługi bufetowe

                              55521200-0  usługi dowożenia posiłków

Zakres zamówienia obejmuje:

a)   - usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed  upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

a. CENA  – 70 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100pkt x 70%

Cena oferty ocenianej

 

 

b. Doświadczenie wykonawcy – 30 %

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:

 

Zamawiający przyzna po 2 pkt. za każdą z wykazanych dodatkowo usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w ppkt. 1 rozdziału Instrukcji dla wykonawców) polegającej na zorganizowaniu usługi cateringowej na szkoleniu, spotkaniu, konferencji w którym uczestniczyło minimum 50 osób.

Zamawiający w ww. kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH W ZAKRESIE KRYTERIUM DOSWIADCZENIE WYKONAWCY.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych,
   pok. nr 397, w terminie do dnia 03.10.2018 r., do godz. 11:30;
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.10.2018 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
   w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:

Nazwa: GAMA Artur A. Modlibowski, ul. Druckiego – Lubeckiego 18/10 Szczecin.

Data zawarcia umowy: 15.10.2018 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/09/25, odpowiedzialny/a: Magdalena Pietrzykowska, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2018/10/22 11:54:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2018/10/22 11:54:14 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/09/25 10:18:29 nowa pozycja