Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji 93. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Transgraniczny rynek pracy”, organizowanego w formie on-line w dniu 22.10.2020 r. przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

I. ZAMAWIAJĄCY

 Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i świadczenie usługi moderacji wydarzenia pn:93. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Transgraniczny rynek pracy”, organizowanego w formie on-line przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w dniu 22.10.2020 r. w godz. 09.30 – 12.30 dla grupy ok. 100 osób. Planowany czas trwania wydarzenia to 3 h z przerwą. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części wydarzenia.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji Forum Przedsiębiorców, obejmującego wystąpienia przedstawicieli miasta, podsumowanie działalności projektu Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, referaty kierunkowe oraz pytania zadawane prelegentom. Przewidywana ilość uczestników: ok. 100 osób. 

1.2 Do zadań moderatora należeć będzie witanie gości, rozmowa podsumowująca działalność projektu Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji forum zgodnie z jego głównym wątkiem i założonymi ramami czasowymi.

1.3 Do wykonania usługi moderacji na czas trwania forum przedsiębiorców Zamawiający zapewni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego pomieszczenie z komputerem z kamerą i mikrofonem, szybkie łącze internetowe oraz niezbędne oprogramowanie. Jednak w przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w ramach usługi moderowania wydarzenia prowadzonej on-line Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia komputera z kamerą i mikrofonem, niezbędnym oprogramowaniem (zainstalowana platforma ZOOM),  szybkiego łącza internetowego oraz miejsca do  przeprowadzenia  usługi  dla  osoby  realizującej  usługę.

1.4 Zamawiający przewiduje udostępnienie tłumaczenia symultanicznego, zapewniając tłumacza oraz dostęp do funkcji tłumaczeń za pośrednictwem platformy ZOOM.

2. Celem forum jest przekazanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji transgranicznego rynku pracy.

Forum przedsiębiorców jest skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP, zainteresowanych obywateli oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania.

3.  Wymagania stawiane oferentowi:

     - wykształcenie wyższe;

     - ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń,

 - co najmniej 3 lata doświadczenia w moderacji imprez i wydarzeń;

     - doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń on-line.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.

III.  TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      1. Termin wykonania zamówienia: 22.10.2020 r.

      2.  Czas trwania:  09:30 – 12:30 (z uwzględnieniem półgodzinnej próby technicznej przed rozpoczęciem wydarzenia)

      3. Miejsce wykonania: wydarzenie w formie on-line, w zależności od siedziby Wykonawcy.

Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części wydarzenia.

IV.  LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia wynosi ok. 100 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

  1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

  2.  cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;

  3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;

  4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;

  5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;

  6. czytelny podpis Wykonawcy.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 16.09.2020 r.

2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

     - za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana 17.09.2020, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Małgorzata Przytocka i Anna Szlesińska pod numerem telefonu 91 424 50 93 i 91 424 52 31 oraz adresem e-mail: lub cud.szczecin@um.szczecin.pl


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został oferent Dariusz Baranik.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2020/09/17, odpowiedzialny/a: Anna Szlesińska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2020/09/17 14:39:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2020/09/17 14:39:22 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2020/09/08 12:45:22 nowa pozycja