Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Moderacja konferencji pt. "Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym” organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest moderacja konferencji pt. "Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym”, organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, we wtorek, 18.06.2019r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera poszczególne elementy spotkania oraz zaplanowane przedziały czasowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji konferencji, obejmującej wystąpienia przedstawicieli miasta, referaty kierunkowe oraz panel dyskusyjny. Przewidywana ilość gości: ok. 50 osób.
2. Do zadań moderatora należeć będzie przywitanie gości, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie, prowadzenie rozmów między prelegentami w ramach panelu dyskusyjnego, a także sprawowanie kontroli nad przebiegiem spotkania zgodnie z jego głównym wątkiem oraz założonymi ramami czasowymi, prowadzenie i podsumowanie panelu oraz dyskusji podsumowującej spotkanie.
3. Celem spotkania eksperckiego jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przepisami, możliwościami i obostrzeniami związanymi z ubezpieczeniem i świadczeniami emerytalno-rentowymi w ujęciu transgranicznym, tj. polsko-niemieckim, a także z funkcjonowaniem organizacji i instytucji zajmujących się prowadzeniem spraw w ww. zakresie. Planowanym efektem wydarzenia jest wymiana doświadczeń przedstawicieli poszczególnych jednostek z Polski i z Niemiec, a także obywateli zainteresowanych specyfiką ubezpieczenia emerytalno-rentowego w transgranicznej rzeczywistości. Organizator, Punkt Kontaktowo-Doradczy, niniejszym spotkaniem chce umożliwić merytoryczną rozmowę między specjalistami a zainteresowanymi obywatelami, której owocem będzie stworzenie kompendium podstawowej wiedzy i rozwianie najczęściej pojawiających się wątpliwości w danym zakresie.
4. Pośród panelistów znajdą się przedstawiciele niemieckich oraz polskich instytucji specjalizujących się w danym zakresie. Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym: obywatelom, urzędnikom, współpracownikom różnych instytucji, punktów doradczych, organizacji pozarządowych i innych. Wśród słuchaczy obecni będą mieszkańcy i pracownicy transgranicznego regionu, jak również przedstawiciele instytucji państwowych i pozarządowych, a także jednostek kulturalnych.
5. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe w kierunku publicystycznym (dziennikarskim/filologicznym/ socjologicznym)
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, również w ww. zakresie tematycznym, potwierdzona certyfikatem;
- min. 5-letnia działalność w zakresie polsko-niemieckich relacji międzykulturowych,
w szczególności spraw społecznych, administracyjnych i obywatelskich w ujęciu transgranicznym;
- min. 5-letnie doświadczenie publicystyczne/dziennikarskie w ww. zakresie;
- min. 5 publikacji w niemieckiej prasie/literaturze fachowej;
- ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń poświęconych polsko-niemieckiej transgraniczności (co najmniej 3 lata doświadczenia).

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 18.6.2019 r.
2. Czas trwania spotkania eksperckiego: 10:00 – 15:30 (z możliwością przesunięcia po uprzednim uzgodnieniu)
3. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części spotkania.

IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników konferencji wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 29.05.2019 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@um.szczecin.pl
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.05.2019 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzieli Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 424 51 78 i 91 435 11 35 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pl lub kontakt@um.szczecin.pl .
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrana została oferta: Monika Stefanek Thrasolstr.24 10585 Berlin, Niemcy.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/05/22, odpowiedzialny/a: Monika Żukowska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/05/30 08:22:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/05/30 08:22:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/05/22 12:10:38 nowa pozycja