Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie szkolenia dla polskich nauczycieli języka niemieckiego oraz wychowawców przedszkolnych organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W związku z organizacją szkolenia dla polskich nauczycieli języka niemieckiego oraz wychowawców przedszkolnych w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” Szkolenia w tematyce „Jak urozmaicać zajęcia j. niemieckiego, aby stanowiły przyjemną i skuteczną formę nauczania – aktywizacja uczniów i formy zadań symulacyjnych” dla maks. 50 osób w dniu 09.10.2018r. w godz. 15.00 - 19.30.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:
1. Przeprowadzenie szkolenia w tematyce Jak urozmaicać zajęcia j. niemieckiego, aby stanowiły przyjemną i skuteczną formę nauczania – aktywizacja uczniów i formy zadań symulacyjnych dla maks. 50 osób.
2. Wymagania stawiane oferentowi: 
wykształcenie wyższe na kierunku filologia germańska lub filologia obca, i/lub wykształcenie na kierunku edukacja przedszkolna, i/lub na kierunku glottodydaktyka, i/lub metodyka nauczania języków obcych, i/lub pokrewne, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, dotychczasowy udział w projektach międzynarodowych i/lub doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli j. obcych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wydarzenia: 09.10.2018 r.
2. Czas trwania: 15.00 – 19.30.
3. Miejsce wydarzenia: Szczecin.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
5. czytelny podpis Wykonawcy. 

V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 50 osób. 
Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej 
na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 19 września 2018 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną, zawierającą pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2, 
3. prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: elipinska@um.szczecin.pl
- faksem na nr: 91 424 5120
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100% 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 września 2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Lipińska pod numerem telefonu: 91 424 56 86 oraz adresem e-mail: elipinska@um.szczecin.pl.
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


W toku przeprowadzonej procedury, w ramach której kryterium oceny ofert przy wyborze Wykonawcy była cena (100%), Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zamówienia Pani Joannie Łuckiej Tłumaczenia i Szkolenia Językowe.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/09/21, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/09/21 11:50:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/09/21 11:50:44 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/20 11:58:04 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/20 11:56:45 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/12 10:22:18 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/12 10:09:04 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/12 10:01:02 nowa pozycja