Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej przy realizacji zadania „Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)"

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto (bez podatku VAT) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej przy realizacji zadania „Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)

1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty budowlane prowadzone na podstawie decyzji:


1) Nr 807/17 o pozwoleniu na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin 12 czerwca 2017 roku;
2) Nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin 3 lipca 2017 roku;


2. Zakres zamówienia i obowiązki nadzoru inwestorskiego opisane zostały w §1 oraz § 3 ust. 1, 2, 3, 4 załączonego wzoru umowy.


Wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim wynosi: 8 225 854,64 zł brutto.

Okres rękojmi wynosi 72 miesięcy od dnia przekazania zadania inwestycyjnego do eksploatacji.


3. Warunki udziału w postępowaniu
Dysponowanie zespołem inspektorów nadzoru spełniających określone poniżej wymagania w branżach:


1) Inspektor nadzoru robót drogowych:
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:


a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) Nie mniej niż 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru), przy realizacji nie mniej niż dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie drogi w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, klasy co najmniej „D” o długości 500 m, w tym co najmniej jedna z nawierzchnią z mas mineralno-asfaltowych


2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe


a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń.
b) Nie mniej niż 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru), przy realizacji budowy minimum jednej roboty polegającej na budowie kanalizacji o średnicy minimum 600 mm i długości 500 metrów.

3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:


a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
b) Nie mniej niż 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru), w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.


4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:


a) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
b) Nie mniej niż 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru), w zakresie sieci telekomunikacyjnych.


Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w punkcie 3 podpunkty 3) i 4) tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

Do oferty należy dołączyć:


a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń
b) zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
c) Dokumenty potwierdzające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wymienionymi w punkcie 3, podpunkty 1) do 4)

4. Podstawa wykonania usługi:


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka) sporządzona przez Pracownię Projektową TRASKO – Zygmunt Sobolewski w Szczecinie ul. Korzeniowskiego 2/171 (Dokumentacja w wersji elektronicznej stanowi załącznik do zapytania)


5. Termin wykonania zamówienia:


Przewidywany termin pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia inwestycji tj. odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do eksploatacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane przez 72 miesiące od dnia przekazania inwestycji do eksploatacji.
Planowany termin realizacji robót budowlanych dla zadania: Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka) 14 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.6. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę:


a) Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe
b) Cena ofertowa Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów lub kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy.
c) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego będzie płatne w okresach miesięcznych w równych ratach, przy czym wartość ostatniej faktury nie może być niższa niż 10% wartości kwoty umownej.

Kwota miesięczna brutto = 0,9 * CENA UMOWNA (OFERTOWA) BRUTTO / (M – 1)

M – ilość miesięcy trwania umowy
M = 14 miesięcy

1) Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktur przejściowych miesięcznych, proporcjonalnie do czasu realizacji zadania i faktury końcowej, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2) W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową podstawową, wynagrodzenie Inspektora może ulec zmianie o 1/14 kwoty umownej brutto za każdy miesiąc zmiany terminu.

7. Oferty można składać w terminie do 14.12.2017 roku:


– pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
– przesłanie faksem pod numer 91 45 59 609,
– w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.


Osoba do kontaktu: Jerzy Najda email:  jnajda@um.szczecin.pl tel.: 91 42 45 992

Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy: Usługi Konsultingowo – Inżynierskie Łukasz Szawaryński


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/11/27, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2018/01/12 13:35:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2018/01/12 13:35:59 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/11/27 10:22:18 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/11/27 10:18:43 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/11/27 10:16:23 nowa pozycja