Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dotyczy obsługi technicznej wydarzenia Polsko- Niemieckie Forum Oświatowew ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

Szczecin, dnia  25.09.2017r.

                                                                                 

Nasz Znak: BPM-II.271.4.2017.AP

 Zapytanie ofertowe nr  3

 Dotyczy obsługi technicznej wydarzenia pn.  Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe organizowanew ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 W związku z organizacją Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowegow Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na obsługę techniczną w dniu 14.10.2017 r. w godz. 8.45-17.15 Starej Rzeźni, ul. Wendy 14,
70-655 Szczecin.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej wydarzenia pn. Forum Oświatowe w dniu 14.10.2017 r. w godz. 8.45-17.15 Starej Rzeźni: 1 kabina do tłumaczeń symultanicznych, 150 odbiorników, nagłośnienie, 2 mikrofony, obsługa techniczna

 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

 1. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 2. Zawierać cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia.

 IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty:  3 października 2017r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres
  lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia brutto prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mlam@um.szczecin.pl

lub

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 4 października 2017r.  a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i na BIP.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego z przyczyn formalnych

V.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

 VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Miriam Lam pod numerem telefonu 91 435 1195 oraz adresem e-mail: mlam@um.szczecin.pl

 

 

 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru oferty  firmy : Impresariat Zachodniopomorski, ul. Wyzwolenia 73/3, 71-401 Szczecin


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2017/09/25, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Aleksandra Piasecka, dnia: 2017/10/06 13:03:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Piasecka 2017/10/06 13:03:27 modyfikacja wartości
Aleksandra Piasecka 2017/09/25 16:00:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Piasecka 2017/09/25 15:58:08 nowa pozycja