Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego w miejscu wydeptanego szlaku przez teren trawnika w rejonie skrzyżowaniu ul. Ks. Warcisława z ul. Łuczniczą

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

Rodzaj zamówienia: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.  Kod CPV:  71 32 00 00-7.

 

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego w miejscu wydeptanego szlaku przez teren trawnikaw rejonie skrzyżowaniu  ul. Ks. Warcisława z ul. Łuczniczą , na działkach geodezyjnych nr  7/17;  7/18;  7/50 z obrębu 3029  -  lokalizacja zaznaczona na załączonym planie sytuacyjnym.

 

Rodzaj zamówienia: usługa.       Kod CPV:  71 32 0000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1.  Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego ciągu pieszego, zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym ;   
  2.  Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej,  w zakresie niezbędnym do zaprojektowania opracowania dokumentacji oraz zgodnie z  Warunkami  Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecina na rok 2016 – pismo znak:BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016r. ;  
  3. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich ;
  4.  Sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  5.  Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnej umożliwiającej zrealizowanie  inwestycji.  
  6.  Dostarczenie dokumentacji:

- w wersji drukowanej – po 5 egz. projektów , po 4 egz. przedmiarów , po 2 egz. kosztorysów inwestorskich.

- w wersji elektronicznej w formacie .pdf i w formacie .dwg  – 2 egz. na nośniku CD lub DVD. 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  3 miesiące  od daty podpisania umowy.

 

 1. Wynagrodzenie, sposób płatności:
  1. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe.
  2. Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 2. Rękojmia: 36 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy podać:  cenę netto , podatek VAT i cenę brutto; termin wykonania.

 

6. Termin składania ofert:   do dnia 03.10.2016r.   

Składanie ofert :

- pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl

-  w sekretariacie Wydz. Inwestycji Miejskich pok. 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

7.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Jadwiga Kment
      tel. 91 42 45 479  w godz. 7:30- 15:00.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy „DROVIA” Bogdan Bloch.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/09/21, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/11/22 07:53:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2016/11/22 07:53:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/09/21 10:15:56 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/09/21 09:43:08 nowa pozycja