Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej (tzw. e-platformy) w ramach realizacji projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej umożliwiającej przeglądanie oraz wyświetlanie treści edukacyjnych dostarczonych w ramach zamówienia.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie w szczególności:

 1. Dwujęzyczna internetowa platforma edukacyjna powinna składać się z dwóch komponentów:
  1. LMS – prosta platforma pozwalająca na wykonywanie poleceń przekazywanych uczniom przez nauczycieli. Platforma powinna być dostępna po autoryzacji.
  2. CMS – powinien poprawnie działać w popularnych przeglądarkach internetowych i zapewnić bezpieczeństwo przechowywania informacji w systemie oraz zapewnić szyfrowany kanał podczas logowania. CMS powinien pozwolić na zarządzanie użytkownikami.
 2. 100 dwujęzycznych  interaktywnych treści edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych tworzonych w oparciu o min. szablonów i gry, takie jak na przykład:

 

 1. przeniesienie słów do koszyka z danym tematem słownictwa  (np. rodzaje owoców w koszyku z kategorią owoce, słowa związane z domem w koszyku „dom” itd.)
 2. audio i wskazanie odpowiedzi (dziecko słyszy słowo i wskazuje odpowiedni obrazek, na którym jest znaczenie tego słowa) łączenie słów na podstawie skojarzeń,  np. słońce -> ciepło, śnieg-> zimno
 3. łączenie kolorów/przedmiotów ze słowem czyli np. obrazek z psem łączymy ze słowem pies
 4. uzupełnij słowo w zdaniu (lista do wyboru)
 5. gra typu dobble (przygotowanie 3 zestawów tematycznych w formacie PDF) np. dobble ze zwierzętami, dobble z ubraniami
 6. ułóż zdanie w poprawnej kolejności z dostępnych do wyboru słów
 7. ułóż dialog (wybór odpowiedniej kolejności zdań)
 8. gra „Memory”
 9. gra „Milionerzy”
 10. gra „Koło fortuny”.

Wszystkie treści edukacyjne muszą posiadać funkcję sprawdzania, czy zadanie zostało wykonane poprawnie.

Wymienione powyżej szablony i gry są przykładowe i mogą być zmienione bądź zmodyfikowane wg uzgodnień z Zamawiającym.

Wkład merytoryczny treści edukacyjnych dostarczą Eksperci Projektu ze strony Zamawiającego. Za szatę graficzną oraz audio odpowiedzialny jest Wykonawca.

Interaktywne treści edukacyjneumieszczane będą na platformie w okresie do dnia 28 lutego 2020r.

 1. Nagranie przygotowanych przez ekspertów projektu lekcji języka sąsiada po stronie polskiej i niemieckiej (6x45 minutowe surowe materiały) oraz pocięcie materiałów tak, aby każdorazowo z jednej lekcji wyciąć 2 nagrania po 5-6 minut.
 2. Ogólne warunki:
  1. Wykonawca zapewni hosting, gwarancję i utrzymanie strony w okresie 96 miesięcy od daty podpisania umowy
  2. Platforma powinna być udostępniona na serwerze Wykonawcy
  3. Wykonawca zapewni wykup domeny internetowej
  4. Wykonawca stworzy projekt graficzny strony (z uwzględnieniem istniejącego już Corporate Design, tj. kampanii wizerunkowej projektu).
 3. Szkolenia:
  1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z funkcjonowania narzędzi dostępnych na Platformie Edukacyjnej.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi integralną część zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa na serwerze Wykonawcy, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie licencji dla systemu zarządzania treścią - CMS: w terminie …… dni kalendarzowych (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy)
 2. Dostawa na serwerze Wykonawcy, instalacja, udzielenie licencji dla systemu zarządzania nauczaniem – LMS, wdrożenie elektronicznych treści edukacyjnych: do dnia 28.02.2020r

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz o tym, że nie podlega wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości oraz o tym, że spełnia wszystkie warunki opisane szczegółowo w części VI
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy;
 6. oferta powinna uwzględniać podział płatności na co najmniej dwie części uwzględniające:
  1. dla części 1 - dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie licencji dla systemu zarządzania treścią - CMS
  2. dla części 2 – dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie licencji dla systemu zarządzania nauczaniem - LMS, wdrożenie elektronicznych treści edukacyjnych, hosting, gwarancję i utrzymanie strony przez okres 96 miesięcy.

V. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz o tym, że nie podlega wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

VI. WARUNKI DO SPEŁNIENIA DLA WYKONAWCÓW

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
   1. 1 dostawę podobną do tej objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną Zamawiający uzna: zaprojektowanie, budowę oraz wdrożenie portalu internetowego o wartości nie mniejszej niż 15 000 EUR; za potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający uzna przedstawienie referencji lub równoważnie;
   2. 1 usługę podobną do tej objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną Zamawiający uzna: prowadzenie portalu oferującego (prezentującego) treści edukacyjne; za potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający uzna podanie adresu portalu lub równoważnie;
  3. dostarczenia wraz z ofertą w terminie składania ofert próbki treści edukacyjnej stworzonej w okresie ostatnich 3 lat przez Wykonawcę w ramach wykonania podobnej do objętej przedmiotem zamówienia usługi. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: za próbkę treści edukacyjnej Zamawiający uzna interaktywną treść edukacyjną dedykowaną dla przedszkoli, szkół podstawowych lub ponadpodstawowych posiadającą funkcję sprawdzania, czy zadanie zostało poprawnie wykonane, opartą na jednym z przykładowych szablonów wymienionych w części II pkt 2.

 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do   wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz o tym, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat 1 dostawy (tj. zaprojektowanie, budowę oraz wdrożenie portalu internetowego o wartości nie mniejszej niż 15 000 EUR) i 1 usługi  (prowadzenie portalu oferującego / prezentującego treści edukacyjne)   podobnych do tych, które są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 23 lipca 2019 r.
 2. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz o tym, że nie podlega wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości oraz o tym, że spełnia warunki opisane w części VI oraz próbkę treści edukacyjnej prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 VIII. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego według następujących kryteriów oceny ofert: 

1. Cena - 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C ):

                             najniższa cena ofertowa

            [C]= ------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %

                       cena ofertowa w ofercie ocenianej

2. Termin wykonania przedmiotu umowy (część 1) – 25 %

Wykonawca może otrzymać w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy (cześć 1): maksymalnie - 25 pkt

Sposób przyznawania punktów w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” (T):

 1. wykonanie  przedmiotu umowy określonego w części 1 opisu przedmiotu zamówienia w  terminie 90 dni kalendarzowych  od  dnia  zawarcia umowy - 0 punktów
 2. wykonanie  przedmiotu umowy określonego w części 1 opisu przedmiotu zamówienia w  w  terminie 75 dni kalendarzowych  od  dnia  zawarcia umowy - 15 punktów
 3. wykonanie  przedmiotu umowy określonego w części 1 opisu przedmiotu zamówienia w  terminie 60 dni kalendarzowych  od  dnia  zawarcia umowy - 25 punktów

Maksymalny  termin  realizacji  zamówienia  dla części 1 OPZ wynosi 90 dni  kalendarzowych  od  dnia zawarcia umowy. 

3. Serwis gwarancyjny – czas reakcji na zgłoszenie – 15 %

Wykonawca może otrzymać w kryterium „serwis gwarancyjny”: maksymalnie - 15 pkt

Sposób przyznawania punktów w kryterium „serwis gwarancyjny” (S):

 1. serwis gwarancyjny 72 godziny od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego - 0 punktów
 2. serwis gwarancyjny 24 godziny od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego - 7 punktów
 3. serwis gwarancyjny 8 godzin od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego - 15 punktów

Maksymalna reakcja na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 72 godziny.

Punkty nie podlegają sumowaniu.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24 lipca 2019r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (zapytania ofertowego) bez podawania przyczyn. W takim przypadku, Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania bez konieczności podawania przyczyn i uzasadnień.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 i adresem mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


W toku przeprowadzonej procedury oceny ofert, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania usługi firmie Virtual Group G.Kozak i T.Rejman Sp. jawna z siedzibą w Szczecinie.

Wykonawca spełnia kryteria i warunki określone w zamówieniu.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/07/16, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/07/30 08:29:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/07/30 08:29:56 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/07/24 14:08:32 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/07/16 13:30:36 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/07/16 13:15:30 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/07/16 12:55:35 nowa pozycja